Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ma nowego rektora

Miło nam poinformować, że we wtorek 23 kwietnia Kolegium Elektorów, składające się z pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz studentów, w tajnym głosowaniu zdecydowało o wyborze dr. hab. inż. Józefa Ciuły, prof. ANS, na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2024–2028. Kandydat otrzymał 100-procentowe poparcie.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ma nowego rektora

1 września 2024 roku dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, przejmie obowiązki ustępującego Rektora dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS, który Uczelnią zarządzał przez dwie kadencje (2015–2024).

Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, otrzymał bardzo silny mandat do sprawowania funkcji Rektora: najpierw otrzymując stuprocentowe poparcie Rady Uczelni, następnie identyczne poparcie Senatu, zaś 23 kwietnia stuprocentowe poparcie 20-osobowego Kolegium Elektorów – informuje dr Tomasz Zacłona, Rzecznik Prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Za Rektorem-elektem także pierwsze spotkanie z redakcjami sądeckich mediów.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej społeczności akademickiej za zaufanie, a decydującemu dziś o wyborze Kolegium Elektorskiemu za jednogłośne poparcie. Zdaję sobie sprawę, że to olbrzymie wyzwanie i ciężka praca dla nas wszystkich, którzy przyczyniamy się do rozwoju naszej Uczelni – zaznacza dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS.

Podczas konferencji prasowej Rektor-elekt mówił o swoich planach na najbliższą kadencję, skupiając się m.in. na parametryzacji w trzech dyscyplinach naukowych: Ekonomia i finanse, Inżynieria mechaniczna oraz Nauki o zdrowiu, co wiąże się z ambitnymi planami przekształcenia Akademii Nauk Stosowanych w pełnoprawną uczelnię akademicką.

Chcemy w tych trzech dziedzinach uzyskać minimum kategorię B+, co w przypadku uzyskania dla minimum dwóch z nich, da nam dodatkowo możliwość utworzenia szkół doktorskich stacjonarnych bądź eksternistycznych – wyjaśnił. 

Innym z wyzwań, jakie ANS czekają w najbliższych latach, jest niż demograficzny.

Dotyczy on nie tylko naszej Uczelni, ale całego środowiska akademickiego. Dwa najbliższe nabory mogą okazać się najniższe i rekrutacja na studia będzie dla nas dużym wyzwaniem, przez co już odpowiednio modyfikujemy naszą ofertę kształcenia – dodał dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS.

Akademia Nauk Stosowanych będzie nadal rozwijać swoje zaplecze naukowo-dydaktyczne. Aktualnie rozbudowywany jest Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, trwają prace nad dokumentacją i pozwoleniami na budowę nowej siedziby Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz adaptacji jednego z budynków przy ul. Kościuszki 2 na potrzeby prosektorium.

***

Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, związany jest z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od 2015 r. Aktualnie zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Inżynieryjnych na stanowisku profesora Uczelni. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Politechnikę Śląska w Gliwicach. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Dyscypliny, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami odpadowymi oraz gospodarką wodno-ściekową. Realizując działalność dydaktyczną, organizuje dla studentów wizyty studyjne i zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej i inżynierii środowiska. Jest koordynatorem w zakresie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i bierze czynny udział w działaniach promujących Uczelnię.

Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z zatrudnienia w przemyśle, a obejmujące uczestnictwo w projektach B+R, skutkujących implementacją rozwiązań będących wynikiem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest ekspertem na poziomie krajowym w zakresie oceny projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Główne obszary badań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 80-tych, w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu, a następnie chronologicznie był zatrudniony w: P.W. Ekopol w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, NOVA Spółka z o.o. w Nowym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. w Nowym Sączu. W trakcie swojej pracy zawodowej w przemyśle, realizował projekty inwestycyjne oraz badawcze, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz jednostkami certyfikującymi. Posiada uprawnienia branżowe oraz certyfikaty audytora wewnętrznego w zakresie Zarządzania jakością, Zarządzania środowiskiem oraz Zarządzania energią.

Doświadczenie zdobyte w przemyśle skutkuje udziałem w pracach komisji i zespołach projektowych jako Ekspert. Od 2010 r. do obecnie jest ekspertem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie oceny merytorycznej projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie wykonując oceny projektów w dziedzinie: Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych, oraz Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna. Współpracuje również jako Ekspert z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, prowadząc oceny projektów badawczo-rozwojowych dedykowanych dla przedsiębiorstw w tym MSP. W latach 2013–2014 był Ekspertem Komitetu Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie: Gospodarowanie odpadami w tym przemysłowymi.

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Posiada liczne świadectwa i certyfikaty z ukończonych studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować