Kolejne oświadczenie grupy Blackbird

Jak Kos wydaje kolejne oświadczenie

Kolejne oświadczenie grupy Blackbird

Wykonawca zaznaczył, że wszystkie podstawy odstąpienia zostały potwierdzone przez obu zamawiających podczas konferencji z dnia 31 października 2023 roku. Generalny Wykonawca częściowo potwierdził także informacje zawarte w oświadczeniu prasowym NIK z dnia 31 października 2023 roku dotyczącym inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu.

Poniżej dodajemy treść oświadczenia.


OŚWIADCZENIE

Generalny Wykonawca – Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Generalny Wykonawca”) potwierdza informację, że w związku m.in. z brakiem współdziałania z Generalnym Wykonawcą ze strony zamawiających – Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej sp. z o.o. („NIK”) oraz Miasta Nowy Sącz przy realizacji umów zawartych z każdym z zamawiających, tj. umowy o roboty budowlane dotyczącej inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu zawartej z NIK oraz umowy o roboty budowlane dotyczącej boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) zawartej z Miastem Nowy Sącz, jak również powzięciem przez Generalnego Wykonawcę wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony ww. zamawiających, w tym braku zamiaru wykonania leżących po stronie zamawiających zobowiązań umownych, w szczególności w postaci zapłaty należnego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, oświadczeniami z dnia 30 października 2023 roku złożonymi ww. zamawiającym w dniu 31 października 2023 roku Generalny Wykonawca odstąpił od ww. umów o roboty budowlane.

Wykonawca zaznacza, że wszystkie wskazane przez Wykonawcę podstawy odstąpienia zostały w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości potwierdzone przez obu zamawiających podczas konferencji z dnia 31 października 2023 roku.

Generalny Wykonawca częściowo potwierdza także informacje zawarte w oświadczeniu prasowym NIK z dnia 31 października 2023 roku dotyczącym umowy na realizację inwestycji stadion miejski w Nowym Sączu („Inwestycja”), tj. w zakresie w jakim NIK wskazał, że:

    1) Wykonawca nie otrzymał od Zamawiającego żadnej zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia za roboty – wszystkie płatności dokonywane przez NIK następowały „z dołu”, za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego; dopiero wykonanie poszczególnych prac przy Inwestycji oraz dokonanie ich odbioru przez NIK uprawniało Generalnego Wykonawcę do otrzymania płatności;

    2) na dzień odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę (tj. 31 października 2023 roku):

        a. Stadion był ukończony w ok. 80 %;

        b. Generalny Wykonawca otrzymał od NIK zapłatę wynagrodzenia jedynie w kwocie 48.351.648,49 złotych (netto);|

        c. Generalny Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez NIK, „zafakturowane”, o wartości ok. 1,5 mln złotych (netto);

    3) w toku realizacji Inwestycji wystąpiła niemożliwa do przewidzenia zmiana stosunków w postaci wzrostu cen materiałów i kosztów wykonania na skutek pandemii wirusa Sars-CoV-2 oraz wojny w Ukrainie;

    4) od dnia złożenia oferty do dnia odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od Umowy doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków – na skutek epidemii COVID i Wojny, wzrost cen materiałów i usług nie był możliwy do przewidzenia;

    5) NIK przyznał, że doszło do wzrostów cen na poziomie ok. 30 %, którego nie można było przewidzieć;

    6) NIK dokonał jedynie częściowej waloryzacji wykonanych robót;

    7) pomimo przyznania przez NIK wzrostu cen, NIK bezzasadnie odmówił kolejnej części waloryzacji wykonanych robót, przerzucając całość konsekwencji wzrostu cen na Wykonawcę;

    8) w toku realizacji Inwestycji doszło do opóźnienia, a zatem niezawinionej w jakimkolwiek zakresie przez Generalnego Wykonawcę nieterminowości w realizacji Inwestycji w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego; jak zatem prawidłowo wskazał NIK w oświadczeniu prasowym, w przypadku tej realizacji mamy do czynienia z opóźnieniem, które – jak wynika z samej jego istoty – wystąpiło z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy i niezawinionych przez Generalnego Wykonawcę – Generalny Wykonawca przyjmuje przyznanie tego faktu przez NIK; w konsekwencji, za przyczyny opóźnienia Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (por. Oświadczenie prasowe NIK, nb. 9 oraz 12); wobec powyższego, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej za „zwłokę” (zawinione opóźnienie) w kwocie 2.539.326,33 złotych;

    9) wobec odstąpienia przez Generalnego Wykonawcę od umowy na Inwestycję z przyczyn leżących po stronie NIK w drodze oświadczenia z dnia 30 października 2023 roku złożonego dnia 31 października 2023 roku we wczesnych godzinach porannych, bezzasadne jest (rzekome) naliczenie przez NIK kary umownej „z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy” w kwocie 8.466.421,11 złotych;

    10) Generalny Wykonawca potwierdza, że tak NIK jak i inne podmioty zaangażowane przy realizacji Inwestycji po stronie inwestora odmawiały faktycznego współdziałania z Generalnym Wykonawcą;

    11) podjęta przez Generalnego Wykonawcę decyzja o odstąpieniu od umowy na realizację Inwestycji – trudna, poprzedzona szeregiem analiz i zebraniem szczegółowych informacji w relewantnym zakresie – niestety, będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami tak dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz, pracowników Generalnego Wykonawcy i ich rodzin jak i kooperantów Generalnego Wykonawcy wraz z rodzinami; powyższego nie dało się jednak uniknąć wobec sytuacji kontraktowej, zaistniałej na moment złożenia przez Generalnego Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Inwestycję;

    12) pojawił się problem z własnością działek, którego NIK nie chciał rozwiązać;

    13) Generalny Wykonawca do dnia 31 października 2023 roku, stał na konsekwentnym stanowisku dalszego prowadzenia robót – Generalny Wykonawca chciał dokończyć budowę NIK, jednak NIK to skutecznie uniemożliwił;

    14) Gdyby Zamawiający zastosował do wszystkich robót realny mechanizm waloryzacji [tak jak robią to inni zamawiający w Polsce] i rozwiązał pozostałe leżące po jego stronie utrudnienia – stadion udałoby się dokończyć.


Źródło: Nadesłane do redakcji Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować