Pogoda - Sądeckie.pl

30

Dzisiaj jest: 30. 11. 2021 Do końca roku: 31 dni
Jakość Powietrza:

Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami

Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy dwujezdniowej DK75 na odcinku II od Brzeska do Nowego Sącza.

Kilka dni wcześniej, 23 września 2021 r, dla 3 km odcinka I drogi krajowej nr 75 tzw. „Łącznika Brzeskiego” część II, został złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) do Wojewody Małopolskiego.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został wraz z raportem oddziaływania na środowisko i niezbędnymi mapami obszaru, na którym będzie realizowana droga.


Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami. Droga krajowa nr 75 łącząca Brzesko z Nowym Sączem musi powstać na całym przebiegu. Aby tak się stało, potrzebna jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Liczymy na konstruktywną postawę samorządów i organizacji społecznych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek II DK75 Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy głównej przyspieszonej, z dwoma jezdniami, każda po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.


Wariant przebiegu C, który został rekomendowany stanowi optymalizację prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w dwóch stadiach: studium korytarzowego (SK) i studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ). Wybór tego wariantu jako rozwiązania optymalnego poprzedzony był analizami całego obszaru od Brzeska do Nowego Sącza, w pasie o szerokości prawie 20 km, gdzie zaproponowano i przeanalizowano 26 pełnych przebiegów.


Prace obejmowały nie tylko analizy techniczne możliwości przebiegu z założeniem wytyczenia wariantu najtańszego, ale przede wszystkim stanowiły kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych. Pełne rozpoznanie i niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym, stanowiły podstawę do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej najkorzystniejszych 5 wariantów w podziale na kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.


Z tych pięciu wybrano 3, z czego wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne. W ciągu 2017 r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządami w gminach, wpłynęło 10 655 głosów w sprawie korytarzu przebiegu drogi, w tym: 1824 wypełnione ankiety, 880 wniosków indywidualnych i 7951 podpisów na wnioskach grupowych. Na postawie wniosków i sugestii mieszkańców i samorządów przeanalizowano 26 wariantów przebiegu korytarzy co wynosi 1800 km hipotetycznych dróg.


Końcowy wybór wariantów poprzedziły dwa ważne potkania: posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – ZOPI 21 lipca 2020, organizowane przez krakowski Oddział GDDKiA, oraz posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – KOPI 5 stycznia 2021 zorganizowane przez Centralę GDDKiA w Warszawie. Na każdym z tych spotkań obecni przedstawiciele zaproszonych gmin i instytucji mogli przedstawić swoje zastrzeżenia i wnioski co do przebiegów i wskazywanych rekomendacji.


Podsumowaniem każdego posiedzenia były protokoły udostępniane do wiadomości zaproszonym uczestnikom. Wariant A okazał się najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C.


10 czerwca 2021 r. w siedzibie GDDKiA Oddziału w Krakowie, z inicjatywy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zorganizowane zostało spotkanie w sprawie budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, w tym: Marszałek Małopolski, prezydent Nowego Sącza, burmistrz Czchowa, wójtowie gmin: Łososina Dolna, Iwkowa, Gnojnik, sekretarz gminy Lipnica Wielka, a także Wojewoda Małopolski. Wszyscy obecni ustalili, że droga powinna zostać wybudowana jak najszybciej.


W związku z tym, GDDKiA poinformowała, że po wakacjach złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ w Krakowie, uwzględniający trzy warianty wskazane przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Zgodnie z zapewnieniem wniosek do RDOŚ został złożony.


Źródło: GDDKiA 

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować