Ludzie kultury uhonorowani nagrodami Starosty

W ciągu ostatnich pięciu lat ponad 60 mieszkańców Sądecczyzny zostało uhonorowanych Nagrodami Starosty za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Ludzie kultury uhonorowani nagrodami Starosty

W tym roku do tego grona dołączyło 15 kolejnych osób, które wyróżniły się w twórczości artystycznej oraz upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kulturowego. Łącznie Zarząd Powiatu przyznał na ten cel ponad 257 tysięcy złotych (2019 – 2023). Wśród laureatów tej kadencji znalazło się również 31 zespołów regionalnych i śpiewaczych.


W tym roku wyróżnieni zostali:

Maria Majcher: organizatorka życia kulturalnego, inicjatorka imprez i konkursów tj. Przegląd Grup Kolędniczych, Dożynki Gminne, Przegląd Dorobku Kulturalnego, Konkurs Palm Wielkanocnych, konkursy recytatorskie.


Elżbieta Stanisława Morańda: choreograf i reżyser Zespołu Regionalnego „Kowalnia” ze Stróż. Instruktorka tańca oraz reżyserka programów obrzędowych. Opracowane przez nią programy artystyczne wykonywane przez członków Zespołu zdobyły wiele nagród i wyróżnień.


Edward Drozd: społecznik i działacz samorządowy. Autor wielu książek i publikacji: m.in. „Droga żelazna na styku granic Królestwa Polskiego”, „Zbiór wyrazów gwary muszyńskiej”, „Najstarsze rody mieszkańców Folwarku”, „Wspomnienie przeżyte”. Organizator wielu inicjatyw społecznych.


Ks. Grzegorz Kiełbasa: kapłan i pedagog, autor książek i publikacji „Drzewo genealogiczne mieszkańców wsi Kamionka Wielka”, „Dzieje szkoły w Kamionce Wielkiej”, „Mieszkańcy wsi Królowa Polska” oraz wielu książek o tematyce religijnej. Dyrektor przedszkola niepublicznego oraz wychowawca.


Aleksandra Sowa: skrzypaczka. Uczestniczka wielu konkursów i warsztatów muzycznych. Zdobywczyni I nagrody na London Classical Music Competition 2023, wyróżniona na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „OPUS” 2023. Pani Aleksandra współpracuje z Filharmonią Łódzką, Orkiestrą „ICON” i „Młodzi Polscy”, gra w dwóch kwartetach smyczkowych.


Justyna Zawiślan: dyrygentka, kompozytorka, założycielka orkiestry składającej się ze 150 młodych muzyków. Organizatorka koncertów „Strauss Wschodu” w Wilnie, „Koncert Patriotyczny” w Krakowie, cyklu koncertów „Nowonarodzony”, koncertu z okazji Europejskich Dni Młodych „Go & Share”.


Agata Oracz: kierownik i instruktor Zespołu Regionalnego „SIENNIOKI” od 2015 roku. Zespół składa się z dwóch grup: dziecięcej i młodzieżowej, bierze udział w konkursach i przeglądach zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W 2022 r. nagrał płytę „Płynie od strumyka wesoło muzyka”.


Jan Smoleń: kierownik Zespołu Regionalnego Niskowioki i Małe Niskowioki, prezes Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Jako osoba zaangażowana w działalność artystyczną i kulturalną wspólnot Sądecczyzny został powołany na członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Organizator wielu akcji, wystaw i konkursów m.in. „Święto Lachów Sądeckich”, „Strój Regionalny” czy „Konkursu wypieku tradycyjnego pieczywa”.


Janina Kumorek: poetka i pedagog. Jej twórczość inspirowana jest pięknem przyrody beskidzkiej, człowiekiem i jego problemami oraz religią. Utwory pani Janiny publikowane są w czasopismach tj. „Harnik”, „Dunajec”, „Gazeta Krakowska”, Almanach Muszyński”. Wydała tomiki poezji „Obiecałam Ci wiersz”, „Ocalone chwile”, „Okruchy Poezji”, Ptaki tęsknoty”. Ponadto pani Janina jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.


Małgorzata Bajorek: poetka i kolekcjonerka makatek. Jej wiersze można przeczytać w: „Świerszczyku”, „Wieściach”, „Antologii poezji – polskie pejzaże”, „Wiadomościach muszyńskich”, „Almanachu Muszyńskim”. W 2022 r. wspólnie z córką napisała książkę „Ślady” - dokument o rodzinach żydowskich w Muszynie.


Jakub Bodziony: regionalista, społecznik, aktor. Popularyzator tradycji regionu i autentycznej kultury Lachów Podegrodzkich. Jako aktor jest filarem Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zagrał główne role w spektaklach tj. „Dzień gniewu”, „Niezłomny”, „Betlejem Polskie” „Gość oczekiwany”, „Zmówiny” i wielu innych. Laureat wielu nagród i wyróżnień.


Stanisław Banach: od 35 lat jest członkiem i solistą Regionalnego Zespołu „Podegrodzie”. Wraz z zespołem zdobywał wiele nagród i wyróżnień podczas koncertów w Polsce i poza jej granicami; w Chinach, Włoszech, Grecji, Francji, Niemczech, Macedonii, Serbii, Danii. Ponadto jest członkiem Amatorskiego Zespołu Teatralnego jak i Zespołu Wokalnego „Podegrodzcy Chłopcy”.


Monika Zielińska Klimczak: to Mistrz w Szkółce Ceramicznej w Podegrodziu. Od wielu lat pracuje na rzecz rozwoju kultury regionalnej i tradycji. Realizatorka wielu konkursów i przeglądów. Od 20 lat jest również członkinią Regionalnego Zespołu „Podegrodzie”.


Przemysław Bawołek: działacz społeczny, organizator wielu akcji na rzecz kultury i promocji Ziemi Sądeckiej. Animator i koordynator takich akcji jak: „Małopolskie Talenty”, Plebiscytu „Sądeczanin Roku”, „Sądeckich Targów Książki”, „Zjazdu Sądeczan”, „Festiwalu Lachów i Górali” czy Festiwalu Biegowego.


Rafał Świderski: muzyk, kapelmistrz Orkiestry Dętej w Marcinkowicach. Razem z Orkiestrą podejmuje wiele działań artystycznych, za które otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Pan Rafał posiada szczególne umiejętności muzyczne – potrafi zagrać niemal na wszystkich instrumentach dętych.


Ponadto, z okazji jubileuszy działalności artystycznej, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski w 2023 r. przyznał nagrody zespołom:

Parafialno-Gminnej Orkiestrze Dętej z Łososiny Dolnej, która w tym roku obchodziła jubileusz 95-lecia działalności artystycznej naznaczonej wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Orkiestra koncertowała w wielu miastach Polski m.in. w Częstochowie, Licheniu, Tarnowie, Nowym Sączu.


Zespołowi Regionalnemu „GÓRALE ŁĄCCY” obchodzącemu w tym roku jubileusz 90-lecia. Zespół jest ambasadorem kultury, tradycji i obrzędów górali łąckich. Występował z koncertami na terenie całego kraju i poza jego granicami promując folklor góralski.


Zespołowi Regionalnemu „JANCZOWIOKI” z okazji 15-lecia działalności. Zespół prezentuje folklor lachowski. Brał udział w festiwalach i konkursach na terenie kraju i poza jego granicami. Nagrodę otrzymała również Maria Kogut, założycielka Zespołu Regionalnego „Małe Janczowioki” i Koła Gospodyń Wiejskich w Janczowej. Gawędziarka ludowa, organizatorka wielu konkursów i festiwali na terenie gminy Korzenna. Za swoją działalność społeczną została wyróżniona statuetką i tytułem „Zasłużony dla Gminy Korzenna”.


Zespołowi Śpiewaczemu ,,Kamionczanki" obchodzącemu w tym roku 45 –lecie działalności. Kierownikiem Zespołu jest Maria Ruśniak. Zespół prezentuje folklor muzyczny Lachów Sądeckich. Liczy piętnaście członkiń w wieku od 50 do 77 lat śpiewających w układzie dwugłosowym bez udziału instrumentów, z zachowaniem gwary.


Ponadto, starosta Marek Kwiatkowski, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, nadał uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków - Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnemu Sądecczyzny z Barcic. Zaświadczenie odebrali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia na czele ze Stanisławem Pustułką.


Starosta odznaczył także dużym Złotym Jabłkiem Sądeckim Fundację Sądecką, założoną przez Zygmunta Berdychowskiego. Fundacja od lat promuje Sądecczyznę i działa na rzecz rozwoju kultury i sportu. Dzięki Zygmuntowi Berdychowskiemu powstały: Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków, Akcja charytatywna „Serce – Sercu”, Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej, Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin, serwis www.sądeczanin.info. Cechą charakterystyczną Fundacji Sądeckiej jest z jednej strony otwartość na liderów społeczności lokalnych, którzy chcą i umieją rozwijać Sądecczyznę, a z drugiej – nie zapominanie o ludziach i środowiskach, którym się nie powiodło i którym należy pomóc.


W uroczystości wzięli udział powiatowi radni i Zarząd Powiatu, a także Sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk. Nagrody wręczali starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.


Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ Zespół „Dziewczyny Lachowskie”.


Warto wiedzieć:

Realizując zadania Powiatu w zakresie upowszechniania kultury i ochrony zabytków oraz dbając o zaspokajanie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w tym roku na ten cel przeznaczył 1 322 100 zł, natomiast w latach 2019-2023 była to kwota 4 799 695 zł.


Na terenie Powiatu, organizowanych jest corocznie około 100 imprez artystycznych, na które organizatorzy mogą uzyskać wsparcie finansowe z budżetu Powiatu. W tym roku było to 170 000 zł, a w latach 2019-2023 - 557 370 zł.


Ważnym zadaniem Powiatu w dziedzinie kultury jest wspieranie zadań z zakresu Biblioteki Publicznej. Obecna sieć bibliotek to 55 placówek, na które składa się 16 bibliotek głównych i 39 filii. Na realizację tego zadania Zarząd Powiatu w bieżącym roku przeznaczył 442 100 zł, a w ciągu pięciu ostatnich lat – 1 820 581 zł.


Prowadzenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, którego działalność ma na celu ochronę dorobku regionalnego poprzez prowadzenie Szkółek Ginących Zawodów, Fonoteki Regionalnej Ziemi Sądeckiej oraz obsługę imprez artystycznych. Na realizację tych zadań Zarząd Powiatu w 2023 r. przeznaczył 390 000 zł, a latach 2019-2023 była to kwota 1 412,186 zł.


Ochrona zabytków: na terenie Powiatu znajduje się 238 obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków oraz jeden wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, którym jest Cerkiew w Powroźniku. Realizując to zadanie Zarząd Powiatu przeznaczył w 2023 r. kwotę 220 000 zł, a w latach 2019-2023 – 640 000 zł.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować