Nagrody województwa w dziedzinie kultury wręczone

We wtorek, 2 kwietnia w Operze Kakowskiej wręczone zostały cztery nagrody województwa małopolskiego w dziedzinie kultury. Symboliczne statuetki oraz czeki z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jana Tadeusza Dudy oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniki Gubały odebrali laureaci Małopolskiej Nagrody Twórczości, Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”, Nagrody im. Romana Reinfussa i Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana.

Nagrody województwa w dziedzinie kultury wręczone

W wydarzeniu wzięli również udział radni województwa: Stanisław Bisztyga i Jerzy Fedorowicz.

Te prestiżowe wyróżnienia Województwa Małopolskiego, mają na celu docenienie i wyróżnienie osób, organizacji i instytucji, które znacząco przyczyniły się do rozwoju i promocji regionu na różnych płaszczyznach działalności kulturalnej m.in. artystycznej, literackiej, muzycznej, fotograficznej, czy multimedialnej.

W imieniu całego Zarządu Województwa Małopolskiego pragnę wyrazić najwyższe uznanie oraz podziw dla Państwa autentycznych pasji i niejednokrotnie bezinteresownej pracy na rzecz upowszechniania kultury i dziedzictwa regionalnego. Mam ogromną nadzieję, że radości dodadzą Państwu przekazane nagrody, będące wyrazem mecenatu samorządu regionalnego wobec szczególnie zasłużonych artystów i promotorów kultury oraz opiekunów i strażników pamięci historycznej Małopolski. Gratulując tych wyjątkowych wyróżnień, życzę, by uskrzydliły Państwa do dalszej, tak owocnej pracy na wszelkich polach małopolskiej kultury. - napisała w liście skierowanym do laureatów Iwona Gibas z zarządu województwa.

Małopolską Nagrodę Twórczości otrzymali:

Małgorzata Janicka – Słysz – nagroda w wysokości 30 000 zł – doktor nauk humanistycznych Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, organizatorka wielu sesji naukowych, autorka licznych publikacji poświęconych muzyce. Pracuje niestrudzenie na rzecz upowszechniania muzyki – jako autorka zarówno tekstów do książek programowych renomowanych festiwali, jak i tekstów publicystycznych czy popularyzatorskich.

Alicja Przybszowska – nagroda w wysokości 30 000 zł – artystka sztuk wizualnych, fotografka, swoje prace prezentowała na siedemnastu wystawach indywidualnych oraz licznych zbiorowych na sześciu kontynentach. Twórczość jej została doceniona w ponad 130 konkursach na całym świecie, gdzie zdobyła prestiżowe nagrody. Fotografie jej trafiły do kolekcji FIAP jako artystyczne dziedzictwo, Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum fotografii, zbiorów prywatnych w kraju i zagranicą.

Przedsiębiorstwo Społeczne - Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o. AAGAP – nagroda w wysokości 20 000 zł – zajmuje się szerzeniem kultury i sztuki w szczególności w środowiskach akademickich, jednak nie skupiając się na nich wyłącznie. Przez lata swojej działalności członkowie zespołu Agencji zrealizowali dziesiątki projektów związanych z produkcją koncertów, spektakli teatralnych, wydawnictw muzycznych i książkowych działalnością wystawienniczą czy produkcją filmów.

Małopolska Nagroda Twórczości ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie małopolskich artystów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju i promocji Małopolski poprzez działalność twórczą na polu szeroko rozumianej kultury i jej upowszechniania zarówno w obrębie województwa, jak i poza jego granicami.

Podczas gali wręczono także Nagrody „Pamięć i Tożsamość”.

W kategorii „Organizacja pozarządowa” wręczono:

I Nagrodę – w wysokości 15 000 zł – dla Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjne Bojowe Schrony Proszowice, które w ramach działalności prowadzi Izbę Pamięci Regionu Proszowickiego, skupiającą się na historii regionu w czasie powstań narodowych, I oraz II Wojny Światowej, a także m.in. organizuje liczne wydarzenia dotyczące pamięci o lokalnej historii: rekonstrukcje, pikniki, wykłady, prelekcje, spotkania, wystawy plenerowe i festyny.

II Nagrodę – w wysokości 9 000 zł – dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem. Towarzystwo w ramach swojej działalności upowszechnia kulturę, kulturę fizyczną i sportową w harmonii z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi dla kształtowania wiedzy historycznej, dyscypliny, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia.

III Nagrodę - w wysokości 6 000 zł - dla Fundacji Dziedzictwo. To organizacja krzewiąca w środowisku lokalnym zachodniej Małopolski, a w szczególności Ziemi Wadowickiej, wartości patriotyczne rozbudzające zamiłowanie do ojczystej historii, skupiająca pasjonatów propagujących wiedzę o lokalnym dziedzictwie kulturowym i pragnących przekazywać tę spuściznę kolejnym pokoleniom.

W kategorii „Osoba” wręczono:

I Nagrodę – w wysokości 15 000 zł - dla prof. Jerzego Gizy - inicjatora wielu sądeckich upamiętnień, autora fundamentalnych książek i artykułów dla sądeckiej historiografii, a zwłaszcza biografistyki wojskowej. Swoją wieloletnią niespożytą działalnością przyczynił się do uratowania od niepamięci czynu niepodległościowego i przywrócenia nazwisk bohaterów tej walki – m.in. poprzez pionierską pracę poświęconą organizacji „Wolność” działającej w konspiracji pośród oficerów Polaków w armii austriackiej. Od wielu lat prowadzi pracę badawczą poświęconą nowosądeckim Katyńczykom, legionistom z nowosądeckich gimnazjów, a także jest twórcą monumentalnego słownika biograficznego oficerów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza „Sądecki garnizon i jego żołnierze”.

II Nagrodę – w wysokości 9 000 zł - dla Piotra Kapusty - adiunkta w Muzeum Nowej Huty – oddziału Muzeum Krakowa, przewodnika miejskiego po Krakowie, przewodnika muzealnego, pilota wycieczek. Prowadzi badania historyczne w szczególności dotyczące Krakowa (zwłaszcza Nowej Huty), sportu, PRL-u czy dwóch podkrakowskich gmin Czernichów i Liszki. Efektem tych działań są m.in. publikacje książkowe i prasowe, wykłady naukowe i popularnonaukowe, wycieczki historyczne, zajęcia edukacyjne i wystawy muzealne.

III Nagrodę – w wysokości 6 000 zł – dla Mieczysława Czosnyka, który od początku pracy dał się poznać jako osoba niezwykle aktywna, zaangażowana i sumiennie wykonująca obowiązki nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Jako prezes Fundacji im. Jana Szczepanika propaguje postać genialnego wynalazcy z Galicji, m.in. poprzez opracowania jego życiorysu, aktywną pomoc przy realizacji filmów o wynalazcy. Od kilku lat jest redaktorem naczelnym „Rocznika Tarnowskiego”, współpracuje także z wieloma redakcjami czasopism oraz portalami internetowymi, gdzie publikuje swoje artykuły naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne o treści historycznej. Opracował szereg biografii bohaterów i rodzin walczących o wolność Rzeczypospolitej. Przyczynił się też do uratowania ich mogił. Jest przy tym propagatorem lokalnej historii i turystyki; prowadził wiele rajdów z młodzieżą; wygłaszał wykłady i prelekcje historyczne lub lingwistyczne. Jest autorem kilkunastu książek – monografii miejscowości, szkół, parafii, instytucji, także 10. publikacji z serii „Biblioteka Fundacji im. Jana Szczepanika” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilkuset publicystycznych.

Wyróżnienia w kategorii „Osoba” otrzymali: Anna Totoń i Bartosz Wołkowski.

Nagroda „Pamięć i Tożsamość”, która nawiązuje do życia i dzieła Patrona Małopolski - Św. Jana Pawła II ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz poszanowania dla historii regionu, formowanie postaw patriotycznych, a przede wszystkim docenienie tych, którzy działają na rzecz kształtowania świadomości historycznej mieszkańców Małopolski i utrwalają pamięć o dziejach Ojczyzny.

Podczas uroczystej gali wręczono również Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Wyróżnienia otrzymali:

I Nagrodę – w wysokości 15 000 zł – dla Genowefy Flagi - która podejmuje wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw mających na celu ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego okolic Tenczyna, dokumentuje obyczaje i obrzędy typowe dla kliszczackiej wioski. Zdobyte wiadomości upowszechniła w formie trzech pięknie wydanych edytorsko książek.

II Nagrodę – w wysokości 9 000 zł – dla Marii Wnęk - która realizuje swoje pasje pielęgnując kulturę i tradycje Polskiego Spisza. Jest założycielką zespołu „Zielony Jawor” i grupy teatralnej, dla której pisze scenariusze, opracowuje choreografię, reżyseruje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem przedstawienia. Jest także założycielką kapeli „Śpisko Qmpanijo”, grającej muzykę Łuku Karpat, autorką wierszy opublikowanych w książce „Po śpisku i o Spiszu” oraz artykułów na temat zwyczajów ludowych.

III Nagrodę – w wysokości 6 000 zł – dla Zenobii Wełny - instruktorki, choreograf, akompaniatorki, a zarazem pedagoga. Od roku 1986 nieprzerwanie prowadzi zespoły folklorystyczne w Brzeszczach. Z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Iskierki” związana jest od 2006 roku, od 2015 r. jest instruktorem i kierownikiem grupy „Iskierkowa Familia”. Zespoły od lat uświetniają lokalne uroczystości, są zapraszane na uroczystości zaprzyjaźnionych zespołów i sympatyków, a także biorą aktywny udział w licznych przeglądach, korowodach, galach, koncertach charytatywnych, świątecznych, imprezach religijnych, folklorystycznych i konkursach organizowanych na terenie Polski, a także poza jej granicami.

Ponadto wyróżnienia otrzymali Leszek Mordarski i Zbigniew Wolanin.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa została ustanowiona za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce. Ma na celu promowanie przez województwo małopolskie dobrych wzorców w zakresie szczególnego i aktywnego zaangażowania na rzecz ochrony wszelkich elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Ostatnią z przyznanych podczas gali nagród była Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Wyróżnienia otrzymali:

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca "Iskierki" – który powstał przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach w 2001 roku, prowadzą go Zenobia Wełna oraz Eugeniusz Pieczka. Jego celem jest pielęgnowanie tradycji i ocalenie od zapomnienia pieśni i tańców ludowych. "Iskierki" w repertuarze posiadają opracowany program regionu Górali Śląskich, pieśni i tańce cieszyńskie, suitę krakowską, kolędy i pastorałki, a przede wszystkim program tańców i pieśni brzeszczańskich. Od momentu powstania, zespół uczestniczy w życiu kulturalnym zarówno gminy, jak i całego regionu, angażując się w licznych przeglądach, konkursach, festiwalach; zdobywając nagrody oraz wysokie lokaty. Grupa może również pochwalić się dorobkiem płytowym.

Zespół Regionalny „Biołodunajcanie” – który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Od początku działalności uczy młode dziewczęta i chłopców góralskiej tradycji: śpiewu, tańca i muzyki, lecz nie tylko. To prawdziwe wychowanie regionalne w żywej kulturze Podhala, a czasem powrót do dawnych tradycji przodków. Zespół nieprzerwanie działa od 2004 roku, ale jest kontynuacją działalności zespołowej w Białym Dunajcu, która trwa już 75 lat. Zespół prowadzi różne formy kultywowania tradycji rodzimej ziemi, zaczynając od występów na żywo, poprzez nagrania płyt z muzyką i śpiewem, nagrania video programów artystycznych z dawnymi zwyczajami, sesje fotograficzne, kończąc na warsztatach z tańca i śpiewu z fachowcami w tej dziedzinie. Zespół z powodzeniem występuje w kraju, jak i poza granicami Polski m.in. na Ukrainie, w Czechach, Macedonii, Serbii, Bułgarii, Chorwacji, Włoszech, Francji, Turcji, Czarnogórze, Słowacji.

Zespół Regionalny „Toporzanie” z Tenczyna – który istnieje nieprzerwanie od 50 lat dzięki międzypokoleniowej działalności, przez którą pielęgnuje tradycję, gwarę, muzykę, stroje, tańce, obrzędy i zwyczaje Górali Kliszczackich, nie tylko w Polsce ale i za granicą. Toporzanie nawiązującą do pierwotnej nazwy wsi – Toporów. Zespół podtrzymuje tradycje, takie jak:. Zoloty, starodawne wesele tenczyńskie, cepiny, chrzciny, skubanie pierza, obrzędy dożynkowe, młócenie zboża cepami, obrzęd wigilijny czy kolędniczy, do którego zalicza się chodzenie po kolędzie po domach i przekazuje je młodemu pokoleniu. Zespół posiada swoją kapelę, która składa się z instrumentów tradycyjnie występujących na tym terenie. Dzięki staraniom członków zespołu odtworzono najstarsze stroje tenczyńskie. Zespól skupia się na zachowaniu oryginalnej, autentycznej gwary i przekazywaniu jej młodym ludziom.

Wyróżnienia w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana otrzymali: Zespół Regionalny Mszalniczanie z Mszalnicy oraz Orkiestra Dęta OSP w Roczynach.

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować