Powiat Nowosądecki otrzymał 100 000 zł pomocy finansowej w ramach działania Małopolska Akademia Rodzica

Powiat Nowosądecki w ramach działania Małopolska Akademia Rodzica otrzymał 100 000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który obejmuje dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W imieniu Powiatu Nowosądeckiego zadanie realizuje: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.

Powiat Nowosądecki otrzymał 100 000 zł pomocy finansowej w ramach działania Małopolska Akademia Rodzica

Zadanie zakłada, że przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego, zostanie wykorzystana na dofinansowanie stanowiska „mobilnego konsultanta” przy powiatowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizacja zadania przypada na okres wrzesień-grudzień 2023 r. „Mobilny konsultant” w ramach działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej realizuje zadania z konkretnego działu poradnictwa, w którym się specjalizuje, tj. diagnoza, terapia, doradztwo zawodowe, trudności w nauce, trudności wychowawcze i inne, niemniej jednak doradztwo z tego zakresu odbywa się w dowolnie wskazanym przez dzieci, młodzież, rodziców miejscu i w elastycznym wymiarze czasu.


W ramach zadania na terenie Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzane są działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:

- prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, szczególnie, gdy ktoś narusza prawa dziecka lub stosuje wobec niego przemoc,

- wstępne diagnozowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym,

- wskazywanie rozwiązań problemów i trudności wychowawczych wraz z wiedzą na temat dostępnych instytucji, w których można uzyskać kompleksowe wsparcie,

- pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej dziecka, trudności w nauce lub niepowodzenia szkolne,

- możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami); uzyskania informacji o dalszej możliwości specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysowej rodziny,

- porady dotyczące ścieżki edukacyjno-zawodowej,

- pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,

- naliza opinii, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej; diagnozę środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawanie potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,

- wsparcie w podejmowaniu działań wychowawczych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- szkolenia rady pedagogicznej,

- uczestnictwo w pracach zespołów ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz szkolnych specjalistów w zakresie: rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, a także udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Nazwa projektu: Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach zadania: „Małopolska Akademia Rodzica 2023”. Kwota dotacji: 100 000 zł.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować