Przysietnica z nagrodami. Sołectwo otrzyma 70 tys. zł

W konkursie Zarządu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Wieś 2022” Przysietnica wystartowała w dwóch kategoriach – Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w sieci. W pierwszej zajęła III miejsce. W drugiej nie miała konkurencji. W nagrodę dostanie 70 tys. zł.

Przysietnica z nagrodami. Sołectwo otrzyma 70 tys. zł

Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa.


1 marca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 249/22 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Wieś 2022”. Głównym celem konkursu było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.


Konkurs organizowany był w trzech kategoriach:

  • Najpiękniejsza Małopolska Wieś,
  • Nowatorska Małopolska Wieś,
  • Małopolska Wieś w Sieci.


Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszenia były gminy województwa małopolskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w konkursie. Każde zgłoszenie musiało być podpisane przez burmistrza/wójta oraz sołtysa zgłaszanego sołectwa. Gmina mogła zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno sołectwo. Do Konkursu zgłoszono 24 sołectwa, ze względów formalnych odrzucono 1 wniosek.


Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej w kategoriach Najpiękniejsza Małopolska Wieś i Nowatorska Małopolska Wieś były inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa od 2017 roku. W kategorii Małopolska Wieś w Sieci przedmiotem oceny było prowadzenie w sołectwach na terenie województwa małopolskiego strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2021 roku i nadal funkcjonującej.


Powołana Komisja Konkursowa, w oparciu o kryteria określone w Regulaminie Konkursu, dokonała oceny merytorycznej zgłoszonych przez gminy sołectw oraz obejrzała prezentacje przygotowane przez przedstawicieli wsi. Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi Województwa Małopolskiego propozycje rankingu wszystkich uczestników konkursu oraz propozycje Laureatów Konkursu wraz z przyznaną im punktacją oraz kolejnością zajętych miejsc.


Przysietnica to jedyna miejscowość z powiatu nowosądeckiego, która startowała w konkursie i jedyna w Małopolsce, która startowała w dwóch kategoriach.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować