Trwają wielomilionowe remonty dróg i budowa mostów na terenie Powiatu Nowosądeckiego

W Powiecie Nowosądeckim trwają intensywne prace drogowe i mostowe. Starosta Marek Kwiatkowski poinformował na piątkowej sesji Rady Powiatu o realizowanych i planowanych projektach.

Trwają wielomilionowe remonty dróg i budowa mostów na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Z własnego budżetu finansujemy budowę 30 nowych oświetleń na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych. Będą one zlokalizowane w następujących miejscowościach: Podegrodzie, Olszana, Siedlce, Chełmiec, Biczyce Dolne, Świniarsko, Chomranice, Wronowice, Siedlce, Przydonica, Trzycierz, Mogilno, Kamionka Wielka, Rożnów, Jelna, Korzenna, Królowa Górna. Oferty na wykonanie tych prac można składać do 11 sierpnia, a zakończenie inwestycji jest przewidziane na koniec tego roku - powiedział starosta Marek Kwiatkowski.


W powiecie nowosądeckim trwają prace nad kilkoma inwestycjami drogowymi i mostowymi. Oto niektóre z nich:

- W miejscowości Olszanka trwa budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Łącko - Naszacowice. Chodnik ma około 523 metry długości i jest wyposażony w system odwodnienia i inne niezbędne elementy. Koszt zadania to ponad 1,2 miliona złotych, z czego połowę pokrywa gmina Podegrodzie. Prace mają się zakończyć w ciągu czterech miesięcy.

- W Czaczowie planowana jest budowa nowego mostu z dojazdami. Obecny most zostanie rozebrany i zastąpiony nowoczesnym obiektem. Zadanie kosztuje ponad 1,5 miliona złotych i jest finansowane w całości ze środków zewnętrznych: połowę stanowi dotacja z budżetu państwa, a połowę środki z Funduszu Leśnego. Prace mają się zakończyć do końca 2023 roku.

- W 2023 roku zaplanowano również budowę doświetlonych przejść dla pieszych na drogach powiatowych w różnych miejscowościach. Łącznie chodzi o 26 przejść, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Zadanie kosztuje ponad 600 tysięcy złotych i ma być wykonane w ciągu czterech miesięcy.

- W Krużlowej Wyżnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy mostu na drodze powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa. Zadanie kosztuje ponad 140 tysięcy złotych i ma być gotowe w ciągu 10 miesięcy.


Pozyskane środki zewnętrzne, nabory rozstrzygnięte:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na dwa projekty związane z modernizacją sieci dróg powiatowych. Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w m. Nawojowa, która zostanie przeniesiona poza teren kościoła parafialnego. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżujących, a także estetyka miejscowości.

Drugi projekt to przebudowa drogi powiatowej w m. Florynka i Binczarowa, która będzie miała nowy chodnik, odwodnienie i szerokość jezdni. To zwiększy dostępność i jakość usług transportowych dla mieszkańców i turystów. Łączna wartość obu zadań to 5,391 mln zł, z czego 3,194 mln zł (66,36%) pochodzi z funduszy unijnych. Realizacja obu projektów ma się zakończyć do końca 2024 roku.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który wspiera inwestycje drogowe w całej Polsce. W ramach tego programu, w powiecie nowosądeckim realizowane są dwa ważne projekty:

- remont drogi powiatowej Czarny Potok - Szczereż w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż. Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi oraz komfortu podróżujących. Wartość zadania to 2,25 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodzi z dofinansowania z RFRD. Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej i poboczy na odcinku 1,533 km;

- rozbudowa drogi powiatowej Stróże - Polna - Łużna w miejscowości: Polna. Projekt ma na celu zwiększenie przepustowości i funkcjonalności drogi oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Wartość projektu to 5,43 mln zł, z czego 3,8 mln zł pochodzi z dofinansowania z RFRD. Zadanie obejmuje: kompleksową rozbudowę jezdni, budowę chodników, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, oznakowanie, przejście dla pieszych na odcinku 788 m.Fundusz Leśny:


Fundusz Leśny

Fundusz Leśny to program, który wspiera inwestycje w infrastrukturę drogową na terenach leśnych lub w ich sąsiedztwie. Dzięki temu poprawia się dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i pracowników leśnych. W ramach Funduszu Leśnego realizowane są następujące zadania w powiecie nowosądeckim:

- modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I – 1560 m, na odcinku II – 267 m. Prace obejmują wymianę podbudowy i nawierzchni na długości 1,83 km, remont chodnika o długości 260 m, przebudowę trzech zatok autobusowych oraz budowę dwóch doświetlonych przejść dla pieszych. Wartość szacunkowa zadania to 4,89 mln zł, z czego 2,44 mln zł pochodzi z dofinansowania Lasów Państwowych.

- modernizacja drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu wraz z dojazdami). Prace polegają na rozbiórce istniejącego mostu, budowie mostu tymczasowego, budowie nowego mostu wraz z dojazdami oraz umocnieniu potoku w obrębie mostu. Wartość zadania to 5,42 mln zł, z czego 3,79 mln zł stanowi dofinansowanie Lasów Państwowych w wysokości 70%.

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami. Wartość zadania to 2,64 mln zł, z czego 1,32 mln zł pochodzi z dofinansowania Lasów Państwowych. Zadanie dodatkowo objęte jest dofinansowaniem z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej.

- remont drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka na długości 2,57 km z remontem dwóch przepustów, budową trzech przejść dla pieszych oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Wartość zadania to 4,52 mln zł, z czego 1,94 mln zł stanowi dofinansowanie Lasów Państwowych. Zadanie jest w trakcie realizacji i ma się zakończyć do 23 września 2023 r.

Fundusz Leśny to przykład skutecznej współpracy między samorządami a Lasami Państwowymi na rzecz poprawy jakości życia ludzi i ochrony środowiska naturalnego.


Zadania objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (trwa procedura):

- rozbudowa drogi powiatowej Stróże – Polna – Łużna na długości 788 m w miejscowości: Polna (kompleksowa rozbudowa jezdni, budowa chodników, odwodnienia, oświetlenie uliczne, oznakowanie, przejście dla pieszych). Wartość zadania: 5,714 mln zł. Dofinansowanie RFRD: 3,8 mln zł, dofinansowanie gminy Grybów: 0,5 mln zł. Termin realizacji: 150 dni;

- remont drogi powiatowej Czarny Potok – Szczereż na długości 1550 m w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż, (wymiana podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami). Uwzględniając zamówienie uzupełniające o dodatkową długość 257 m przewidziana wartość zadania wynosić będzie: 1,97 mln zł. Dofinansowanie RFRD: 80% zamówienia podstawowego tj. 1,575 mln zł. Termin realizacji: 120 dni;

- przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Łącko – Wola Kosnowa (przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w centrum Łącka, w tym trzy bezpieczne przejścia dla pieszych oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem w kierunku Naszacowic – 276 m);

- przebudowa drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości Żegiestów (budowa chodnika wraz z odwodnieniem na dł. 405 m oraz przebudowa skrzyżowania z drogą gminną z doświetleniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania);

- przebudowa drogi powiatowej na długości 81 m wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową w miejscowości Gołkowice Górne (przebudowa skrzyżowania wraz z budową dwóch doświetlonych przejść dla pieszych, oznakowanie i oświetlenie).


Zadania objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Zadaniem, na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jest poprawa infrastruktury drogowej w gminie Stary Sącz. Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację drogi Stary Sącz ul. Partyzantów w m. Przysietnica, Stary Sącz i Moszczenica Niżna, w tym budowę nowego mostu w Przysietnicy oraz przebudowę drogi na odcinku 618 m. Dzięki temu zadaniu zostaną poprawione warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo i komfort podróżowania dla mieszkańców i turystów. Całkowity koszt zadania wynosi 6 745 987,00 zł, z czego 5 237 190 zł pochodzi z RF Polski Ład, a 1 000 000,00 zł z budżetu gminy Stary Sącz. Prace mają się zakończyć do sierpnia 2024 r.


Wnioski złożone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2024 rok):

W składzie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazły się trzy projekty drogowe z powiatu nowosądeckiego, które mają poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Są to:

- remont drogi powiatowej Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku 1,67 km w m. Biczyce Dolne - Niskowa obejmujący wymianę i wzmocnienie podbudowy oraz nawierzchni wraz z oznakowaniem i bezpiecznym przejściem dla pieszych. Wartość zadania - 3, 197 mln zł. Okres realizacji – 2024 r.;

- przebudowa drogi powiatowej Łącko - Naszacowice na odcinku 1,94 km w m. Naszacowice i Olszanka obejmująca budowę chodnika wraz odwodnieniem, oświetlenie uliczne, bezpieczne przejście dla pieszych oraz oznakowanie. Wartość zadania – 7,96 mln zł. Okres realizacji – 2024 - 2025 rok;

- przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku 2,29 km w miejscowościach Wronowice i Żbikowice (od skrzyżowania z drogą Tęgoborze - Wronowice do granicy z pow. limanowskim) w zakresie wzmocnienia całej konstrukcji jezdni wraz z poboczami, budowę 2 bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe. Wartość zadania – 9,65 mln zł. Okres realizacji – 2024 - 2025 rok.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować