UOKiK nałożył karę 820 tys. zł na APCOA Parking Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Zarządca parkingu ogranicza sposoby składania reklamacji? Twierdzi, że czas odpowiedzi może się wydłużyć? Straszy poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych? To działania niezgodne z prawem.

UOKiK nałożył karę 820 tys. zł na APCOA Parking Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

APCOA Parking Polska to firma zajmująca się zarządzaniem parkingami na terenie całej Polski. Oferuje usługi parkowania przy różnych obiektach, takich jak szpitale, biurowce, hotele czy centra handlowe. Jednak nie wszystkie praktyki stosowane przez spółkę są zgodne z prawem i szanują prawa konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na APCOA Parking Polska karę w wysokości ponad 820 tys. zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Jednym z zarzutów były nieuczciwe zasady reklamacji. Spółka ograniczała możliwości składania reklamacji przez konsumentów do dwóch form: formularza na stronie internetowej lub listu na adres siedziby. Nie uwzględniała innych sposobów zgłaszania niezadowolenia, np. maila czy osobistej wizyty. Ponadto, spółka informowała, że czas rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy niż 30 dni. Tymczasem ustawa o prawach konsumenta stanowi, że przedsiębiorca musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Wcześniej obowiązywał termin 30 dni, ale został skrócony w związku z nowymi przepisami wynikającymi z dyrektywy Omnibus.

Innym zarzutem były nieprawdziwe informacje dotyczące kosztów związanych z niezapłaconymi opłatami parkingowymi. Spółka wysyłała do konsumentów „wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej” i groziła im kosztami windykacji i egzekucji komorniczej, jeśli nie zapłacą w terminie. Taka komunikacja miała na celu wywarcie presji i zastraszenie konsumentów. Tymczasem spółka nie mogła automatycznie naliczać takich kosztów bez wcześniejszego skierowania sprawy do sądu i uzyskania tytułu wykonawczego. Co więcej, konsumentom przysługiwało prawo do odwołania się od takich decyzji i ubiegania się o zwolnienie z dodatkowych opłat.

APCOA Parking Polska musi zaprzestać stosowania nieuczciwych praktyk i zapłacić nałożoną karę. Musi także poinformować konsumentów o swoich prawach i sposobach składania reklamacji. UOKiK apeluje do konsumentów, aby zgłaszali wszelkie nieprawidłowości i nadużycia ze strony przedsiębiorców.

- Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów. To oni, a nie przedsiębiorca, powinni mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji. Co więcej, informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompletne. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

APCOA Parking Polska, po uprawomocnieniu decyzji, będzie musiała zapłacić ponad 820 tys. zł kary i poinformować o decyzji Prezesa UOKiK konsumentów, którzy będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie.

Parkingi pod lupą UOKiK

To nie jedyne działania Urzędu względem zarządców parkingów. Wezwania miękkie do zmiany praktyk i postanowień mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów otrzymały spółki ATPark z Jaworza oraz Europark z Warszawy, działające na terenie całego kraju. Obaj przedsiębiorcy ograniczają sposoby składania reklamacji oraz przekazują informacje o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z nieuiszczeniem żądanych opłat.

Prezes UOKiK od dłuższego czasu przygląda się sprawom parkingów i kwestionuje stosowane przez ich zarządców nieuczciwe praktyki. Ostatnie decyzje dotyczyły parkingów przy marketach oraz parkingu przy szpitalu onkologicznym we Wrocławiu. Jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez konsumentów jest brak możliwości zapłaty za parkowanie kartą płatniczą lub telefonem. W takim przypadku zarządcy parkingów nakładają wysokie kary za brak opłaty lub za jej niewłaściwą wysokość. Niektórzy z nich nawet grożą windykacją lub egzekucją komorniczą. Prezes UOKiK uważa, że takie działania są niezgodne z prawem i naruszają dobre obyczaje.

Dlatego wszczął postępowanie przeciwko APCOA Parking Polska, która zarządza parkingami na lotniskach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Urząd zarzucił spółce stosowanie niedozwolonych klauzul umownych oraz wprowadzanie konsumentów w błąd co do ich praw i obowiązków. W efekcie postępowania Prezes UOKiK nałożył na APCOA Parking Polska karę w wysokości ponad 820 tys. zł oraz nakazał jej usunięcie z umów niedozwolonych klauzul i poinformowanie o tym konsumentów.

Spółka będzie musiała także opublikować na swojej stronie internetowej informację o decyzji Urzędu oraz przesłać ją do wszystkich osób, które skorzystały z jej usług w ciągu ostatnich trzech lat. Decyzja Prezesa UOKiK jest prawomocna i stanowi podstawę do dochodzenia przez konsumentów odszkodowania lub zwrotu nienależnie pobranych opłat. Konsument może wystąpić z roszczeniem do sądu lub skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta lub organizacji konsumenckiej.

Konsumencie, pamiętaj:

  1. Od 1 stycznia czas w jakim przedsiębiorca musi udzielić odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni. Po tym okresie reklamacja uznana jest za zasadną.
  2. Przepisy nie precyzują formy złożenia reklamacji, możesz to zrobić np. za pomocą udostępnionego formularza, listownie na adres siedziby, mailowo czy osobiście. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić każdy rodzaj zgłoszenia, który do niego wpłynął.
  3. Wjeżdżając na parking powinieneś wiedzieć ile zapłacisz za usługę parkowania, cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.
  4. Urząd nie kwestionuje wprowadzenia wymogu pobierania biletu na parkingach przed sklepami, o ile konsumenci są o tym należycie informowani.
  5. W sprawach indywidualnych skontaktuj się z miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów.

Źródło: UOKIK 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować