W Starym Sączu skontrolują czym palisz w piecu

Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego rozpoczęły się kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale antysmogowej.

W Starym Sączu skontrolują czym palisz w piecu

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy województwa przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Kontrole prowadzone są przez pracowników urzędu posiadających upoważnienia wydane przez burmistrza Starego Sącza.


Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:

  • sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
  • weryfikację zakazu spalania odpadów,
  • kontrole urządzenia grzewczego (w tym dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego),
  • kontrole stosowanego paliwa (w tym świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw).


Prowadzenie kontroli palenisk jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.


Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk stanowi art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.


Zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 6-22, bez wcześniejszego powiadomienia. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.


Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Wszystkie osoby nie mające pewności, co do tożsamości osób przedstawiających się jako pracownicy urzędu miejskiego chcący dokonać czynności kontrolnych, mogą uzyskać informacje pod numerami telefonu 18 449 77 00 lub 18 449 77 01 w godzinach pracy urzędu oraz u sołtysa lub przewodniczącego osiedla.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować