Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Wody Polskie - "Wzmacniamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Nowym Sączu i okolicach"

Wody Polskie - "Wzmacniamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Nowym Sączu i okolicach"

PGW Wody Polskie realizują szereg działań inwestycyjnych i utrzymaniowych na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. Zadania te zostały wybrane do realizacji przede wszystkim na podstawie zapotrzebowania przedstawianego przez mieszkańców oraz samorząd lokalny.

Rzeka Łososina

W 2021 r. w ramach zadania „Wielowariantowa analiza sposobów zabezpieczenia przeciwpowodziowego msc. Strzeszyce, gm. Laskowa, pow. limanowski, woj. małopolskie przed wodami rzeki Łososina” opracowano koncepcję zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Analiza potwierdziła zasadność zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Strzeszyc. Wskazano najkorzystniejszy wariant w postaci odcinkowego zabezpieczenia tych terenów przy pomocy obwałowań na brzegu prawym w centrum miejscowości Strzeszyce o długości 307 m oraz na brzegu lewym w miejscowości Strzeszyce/Ujanowice/Kobyłczyna długości 1 458 m. 26 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, na którym autor koncepcji przedstawił rozwiązania zawarte w opracowaniu. Aktualnie trwa przygotowywanie niezbędnych materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego na II etap inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji.


Potok Dąbrówka

W 2021 r. zrealizowano pierwszy etap inwestycji usuwania szkód powodziowych i zabezpieczenia potoku. Obejmuje on przede wszystkim wykonanie żłobu żelbetowego z okładziną kamienną na jednym odcinku inwestycji. Koszt pierwszego etapu inwestycji wynosi 1 639 567,49 zł. Aktualnie realizowany jest Etap II obejmujący dwa kolejne odcinki. Zgodnie z umową roboty budowlane potrwają do września bieżącego roku. Prace obejmują m. in. odcinkową stabilizację dna a także zabezpieczenie brzegów za pomocą opasek siatkowo-kamiennych. Wartość etapu II to 1 751 081,75 zł. Całkowita wartość robót budowlanych w ramach zadania to 3 390 649,24 zł.


Potok Majdan

Na wskazanym odcinku potok jest uregulowany żłobem betonowym z lat 90-tych ubiegłego wieku. Uszkodzenia i ubytki w konstrukcji obiektu stwarzały zagrożenie dla stateczności całego żłobu, a przez to dla bezpieczeństwa powodziowego terenów przyległych. Podejmowane prace mają na celu przywrócenie przepustowości koryta, funkcjonalności i bezpieczeństwa powodziowego. W zakresie zadania na wskazanym odcinku zaplanowano: udrożnienie koryta poprzez usunięcie nanosów ziemno- żwirowych ze żłobu betonowego potoku, uzupełnienie ubytków kamieniem naturalnym w ubezpieczeniach kamiennych brzegów i dna, remont murów bocznych i dna żłobu. Koszt realizacji zadania to kwota 436 424,91 zł brutto. Prace trwają, część już została wykonana.


Rzeka Kamienica Nawojowska

Inwestycja na rzece Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu ma na celu poprawę stanu ekologicznego wód płynących Kamienicy Nawojowskiej oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. Działania obejmują przebudowę trzech progów - drugiego, trzeciego i piątego, licząc od ujścia Kamienicy do Dunajca. Przebudowa progu drugiego i trzeciego, będzie polegała na wykonania pochylni kamiennej z bystrotokiem oraz centralnego kanału migracyjnego dla ryb. Na trzecim progu zostanie wykonana przepławka o konstrukcji ryglowo-szczelinowej.


Prowadzone prace będą się odbywały na działkach Skarbu Państwa i nie będą się wiązały z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Zadanie jest obecnie na etapie uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót budowlanych, które są planowane na okres sierpień – grudzień 2022 r. W 2021 Wody Polskie uzyskały ok. 10 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Kolejne 12 mln zł zostaną zabezpieczone ze środków własnych Wód Polskich.


Niedawno za prace o zbliżonym charakterze Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało nagrodę Międzynarodowej Konferencji Fish Passage 2022. Światowi eksperci docenili prace Gospodarstwa na rzecz nowoczesnego podejścia do udrożnienia barier migracyjnych na Białej Tarnowskiej oraz Wisłoce i jej dopływach.


Potok Żeglarka

Potok Żeglarka jest uregulowany, posiada uformowane koryto ziemne, trapezowe. Prace na potoku Żeglarka polegać będą na wykoszeniu skarp i wycince przerostów, udrożnieniu przekroju regulacyjnego poprzez usunięcie osadzonego materiału ziemno- żwirowego. Podkreślenia wymaga fakt iż potok Żeglarka nie jest typowym ciekiem górskim, nie posiada klasycznych źródeł, nie posiada żadnych dopływów. Ciek jest uformowanym kanałem zbiorczym dla kanalizacji deszczowej z terenów osiedla Wólki o gęstej zabudowie wielorodzinnej, usługowej, z olbrzymią ilością terenów utwardzonych, dróg lokalnych, parkingów.


Niestety, przy nadal przekształcanych terenach zielonych w nowe osiedla potok nie ma możliwości pomieścić tak potężnej ilości wody opadowej głownie przy deszczach nawalnych. Na potoku Żeglarka znajduje się kilka przepustów z czego dwa (w ciągu ulicy Mickiewicza i ulicy Wolskiej) poprzez swoją wadliwą konstrukcję, powodują załamanie spadku podłużnego dna potoku i tamowanie odpływu wody. Przepusty te nie należą do Wód Polskich.


Potok Łącznik

Potok Łącznik jest uregulowany, posiada koryto uformowane trapezowe na znacznym odcinku umocnione elementami prefabrykowanymi. Prace na potoku Łącznik będą polegać na: wykoszeniu skarp i wycince przerostów, udrożnieniu przekroju regulacyjnego poprzez usunięcie materiału ziemno- żwirowego, uzupełnieniu ubytków w ubezpieczeniu. Wykonawca tego zadania został wprowadzony w teren. Czas realizacji robót 5 m-cy.


Potok Łubinka

Na wyznaczonym odcinku koryto jest również uregulowane, trapezowe, zabezpieczone murkiem betonowym i elementami betonowymi prefabrykowanymi na skarpach. Na dnie znajdują się stopnie betonowe oraz narzut kamienny. W ramach robót zaplanowano: odcinkowe udrożnienie koryta z nanosów ziemno- żwirowych, odtworzenie uszkodzonych murków bocznych wraz z podparciem kamieniem naturalnym, uzupełnienie ubytków w istniejącym ubezpieczeniu elementami typu duża krata. Dla tego zadania już został wyłoniony wykonawca w przetargu nieograniczonym.


Źródło: Wody Polskie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować