Wsparcie ze strony prezydenta dla Sądeckich przedsiębiorców

Wsparcie ze strony prezydenta dla Sądeckich przedsiębiorców

W związku z zatrzymaniem gospodarki na skutek ogłoszonego przez rząd stanu epidemii Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir handzel wdrożył dla nowosądeckich przedsiębiorców poniższe formy wsparcia.


1. Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Możliwość wnioskowania przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej o następujące rodzaje ulg w zapłacie podatków:

  • Odroczenie terminu płatności,
  • Rozłożenie kwoty podatku na raty,
  • Umorzenie odsetek za zwłokę.

Miejsce składania wniosku: Wydział Przedsiębiorczości UMNS

 

2. Obniżenie czynszu o 99% za marzec i kwiecień 2020 r. najemcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a działalność ta została prawnie ograniczona czasowo lub nie jest objęta ograniczeniem, (ale jest uzasadniona sytuacja do obniżki czynszu).

Pomoc dotyczy czynszu z tytułu:

  • Najmu lokalu użytkowego
  • Najmu/dzierżawy nieruchomości zabudowanej

Miejsce składania wniosku: Wydział Geodezji i Nieruchomości, a w przypadku nieruchomości zarządzanych przez MOSiR, STBS Sp. z o.o., Szkoły właściwi dyrektorzy, prezes.

 

3. Obniżenie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń Miejskiego Placu Targowego „Maślany Rynek” w Nowym Sączu dla uprawnionych do wykonywania handlu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W przypadkach, gdy możliwość prowadzenia handlu na terenie Miejskiego Placu Targowego „Maślany Rynek” została prawnie ograniczona lub w innych gospodarczo uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się czasowe zastosowanie obniżki opłat za korzystanie z terenu urządzeń Placu Targowego (obniżka wynosi 99% stawki opłat).

Miejsce składania wniosku: Wydział Komunalnej Obsługi Miasta. Ponadto Prezydenta Miasta Nowego Sącza informuje, iż w związku z tarczą antykryzysowa Urzędy Pracy realizują łącznie 4 instrumenty pomocy przedsiębiorcom:

 

4. Jednorazowa, niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków

  • Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.
  • Nabór ciągły ogłoszony w dniu 02.04.2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na ten cel:

  • 275 000 zł — środki z funduszu pracy w ramach przesunięć z innych zadań
  • 2 500 000 zł — środki pozyskane z rezerwy ministra
  • Łącznie środki na 555 pożyczek. Po zaangażowaniu dostępnej puli SUP będzie wnioskować o dalsze środki z rezerwy ministra.

Miejsce składania wniosku: Sądecki Urząd Pracy

 

5. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Nabór ogłoszony w dniu 16.04.2020 r. Termin składania wniosków: od dnia 16.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. lub wyczerpania środków na ten cel. Limit środków na ten cel wynosi 1 716 000 zł.

Miejsce składania wniosku: Sądecki Urząd Pracy

 

6. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
Nabór ogłoszony w dniu 16.04.2020 r. Termin składania wniosków: od dnia 16.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. lub wyczerpania środków na ten cel. Limit środków na ten cel wynosi 100 000 zł Po zaangażowaniu całości środków na dofinansowania SUP będzie wnioskował do ministerstwa o przyznanie dodatkowych.

Miejsce składania wniosku: Sądecki Urząd Pracy

 

7. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
Nabór w chwili obecnej nie został jeszcze ogłoszony.

 

Rozważamy także inne formy wsparcia dla przedsiębiorców — obserwując zmieniającą się sytuację. Stosować będziemy je rozsądnie w dbałości o funkcjonowanie Miasta i jego jednostek.

 

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować