Audyt finansowy w nowosądeckim UM - niezgodności w latach 2015 - 2018

Audyt finansowy w nowosądeckim UM - niezgodności w latach 2015 - 2018
Audyt finansowy w nowosądeckim UM - niezgodności w latach 2015 - 2018

Zostały już opublikowane wyniki audytu przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza przez SMCG SenseMaking Consulting Group. Audyt dotyczył okresu od 2015 r. do 2018 r. Przeanalizowano m.in. projekty inwestycyjne. 

 

Z wyników audytu wynika, że w okresie od 2015 do 2018 r. w próbie badawczej przygotowano dokumentację inwestycyjną, której nie wykorzystano na kwotę 4 247 115,13 zł. Z powodu braku środków lub utraty ważności pozwoleń i uzgodnień inwestycje te nie będą zrealizowane, pomimo wydatkowania środków na sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

 

Audytorzy zwrócili uwagę na błędy w realizacji programu KAWKA dotyczącego wymiany pieców. Na wskazane przedsięwzięcie przeznaczono 10 150 092,63 zł, natomiast z powodu nieprawidłowo skonstruowanych umów i przeprowadzonej promocji wykorzystano jedynie 1 768 764,68 zł. Niewykorzystana pula środków wynosi 8 381 327,95 zł. 

 

Fiaskiem zakończyły się projekty budowy nowego połączenia miast Nowy Sącz - Stary Sącz. Miasto przeznaczyło 404 670 zł na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, ale do realizacji projektu nie przystąpiono. Koszt opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji Wenecji Sądeckiej wyniósł aż 1 494 942 zł, jednak UM nie uzyskał decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, więc inwestycja nie została zrealizowana.

 

Nieprawidłowości wykryte w czasie audytu dotyczą również sprawowania nadzoru nad podległymi jednostkami. W latach 2015 - 2018 zawyżono subwencję oświatową. Ponadto, zatrudniano w Urzędzie Miasta niektórych pracowników na podstawie umowy o dzieło, zamiast umowy o pracę.

 

Wyceniano koszty wywozu nieczystości płynnych rażąco zaniżając koszty wywozu nieczystości. Jednocześnie nie podjęto skutecznej egzekucji należności podatkowych wobec budżetu miejskiego - pięciu największych dłużników jest winnych Nowemu Sączowi ponad 1 mln zł. Podejmowano szereg decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych z powodu złej sytuacji materialnej podatników, co w ocenie audytorów nie powinno mieć miejsca, bo jest niezgodne z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Poważnym naruszeniem stwierdzonym przez audytorów było nieprzekazanie do RDOŚ wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego i pominięcie zapisów planu w procesie wydawania decyzji. Ponadto, w zawieranych przez miasto umowach były błędy i brakowało zabezpieczeń interesów miasta. Zatrudniano osoby spokrewnione i spowinowacone, a skargi były rozpatrywane przez osoby, których one dotyczyły. 

 

W 2018 r. w Urzędzie Miasta przeprowadzono postępowanie antymobbingowe, które nie zostało udokumentowane, natomiast w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zatrudniano osoby nieposiadające wymaganych uprawnień. Poważną nieprawidłowością stwierdzoną przez audytorów jest także nieprawidłowe prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami. 

 

Powyższe świadczy o nieumiejętnym zarządzaniu środkami publicznymi oraz lekceważącym podejściu do dyscypliny finansów publicznych przez osoby decyzyjne w urzędzie miejskim w latach 2015 - 2018.