Budżet miasta Nowego Sącza – dziura budżetowa przeszkodą dla ważnych inwestycji

Budżet miasta Nowego Sącza – dziura budżetowa przeszkodą dla ważnych inwestycji
Budżet miasta Nowego Sącza – dziura budżetowa przeszkodą dla ważnych inwestycji

Projekt budżetu miasta Nowego Sącza na 2019 rok został przedłożony Radzie Miasta dnia 15 listopada 2018 r. Znamy już opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na jego temat. Projekt zakłada dochody na poziomie 599.055.904 zł oraz wydatki równe 629.084.248 zł. 

 

Oznacza to, że deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) osiągnie poziom 30.028.344 zł – na tym jednak nie koniec. W praktyce dziura budżetowa będzie większa, ponieważ Nowy Sącz w 2019 r. musi wykupić wyemitowane wcześniej obligacje oraz spłacić zaciągnięte w ubiegłych latach długoterminowe kredyty. Całkowita suma zobowiązań z tych tytułów wyniesie w 2019 r. aż 7.971.656 zł. 

 

Dziury budżetowej nie załata nawet kredyt długoterminowy, który zgodnie z projektem budżetu ma być pozyskany w kwocie 38.000.000 zł. Jeżeli samorządowi uda się go uzyskać, zadłużenie Nowego Sącza wyniesie 104.175.000 zł. W praktyce oznacza to, że niektóre inwestycje mające istotne znaczenie dla mieszkańców miasta mogą nie zostać zrealizowane. 

 

Są to głównie inwestycje drogowe, w tym odbudowa estakady ul. Tarnowskiej, przebudowa odcinka ul. Zielonej, Starowiejskiej, Sikorskiego i Jana Pawła II, modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej, przebudowa układu komunikacyjnego ul. Sobieskiego, budowa odcinka ul. Grabowej, ul. Leśnej, ul. Gospodarskiej, ul. Zyndrama oraz budowa chodnika ul. Dunajcowej. W budżecie przewidziano środki finansowe na realizację tych inwestycji, ale w wysokości do ok. 9 - 50% szacowanych kosztów inwestycji. 

 

Na przykład, na przebudowę ul. Jana Pawła II w budżecie zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, podczas gdy całkowity koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 2.200.000 zł. Budowa ul. Gospodarskiej pochłonie z budżetu miasta 150.000 zł, ale całkowity, szacunkowy koszt prac wynosi ok. 300.000 zł. 

 

Pod znakiem zapytania stoi również budowa Parku Strzeleckiego – nowosądeckiego amfiteatru, a także bulwarów nad rzeką Kamienica. Z projektu budżetu miasta Nowy Sącz na rok 2019 wynika, że priorytetem będzie jak najszybsze zakończenie przebudowy układu komunikacyjnego ulic Krakowskiej, Legionów i Bulwar Narwiku, na które przeznaczono kwotę aż 25.931.139 zł. 

 

Choć w projektowanym budżecie powstał znaczny ubytek finansowy, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Zadłużenie Nowego Sącza wynosi zaledwie 17% jego planowanych dochodów na 2019 r.