Do 1 marca można składać wnioski o stypendium dla najlepszych uczniów

Do 1 marca można składać wnioski o stypendium dla najlepszych uczniów
Do 1 marca można składać wnioski o stypendium dla najlepszych uczniów , Fot. ilustracyjna

Do 1 marca 2019 r. uczniowie nowosądeckich szkół mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019.


Stypendia będzie można uzyskać: 

- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

 

Wsparciem stypendialnym mogą zostać objęci:

- uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:
a) ogólne 
b) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,
- studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26. roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).

 

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi: 

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto;
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

 

Dokumenty należy składać w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r., w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202 (agenda zamiejscowa). 

 

Szczegółowe informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium udzielane są przez pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nr tel.: 12 61 60 736 i 12 61 60 738 oraz na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny 

 

Źródło: UM Nowy Sącz