GDDKIA zapłaci podwykonawcom, będą również kary umowne za brak płatności

GDDKIA zapłaci podwykonawcom,  będą również kary umowne za brak płatności
GDDKIA zapłaci podwykonawcą a będą również kary umowne za brak płatności

GDDKIA Oddział w Krakowie konsekwentnie i bez zbędnej zwłoki wypłaca pieniądze podwykonawcom konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, którzy nie otrzymali od wykonawcy wynagrodzenia za pracę i usługi na budowie drogi ekspresowej S7 Lubień-Naprawa. Poszkodowane firmy zobowiązane są do przedstawienia dokumentów przewidzianych przepisami prawa. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa i UE. Wydatkowanie ich musi być potwierdzone, ze wskazaniem, że konkretne prace zostały wykonane przez konkretną firmę.

 

Weryfikujemy wnioski i wypłacamy należności

 

Do Oddziału GDDKiA w Krakowie wpłynęły do tej pory wnioski od 66 podwykonawców, którzy nie otrzymali od wykonawcy zapłaty za prace i usługi zrealizowane na budowie S7 Lubień-Naprawa. GDDKiA rozpatrzyła już wnioski 26 firm i wypłaciła do tej pory 10,5 mln zł. Wnioski od 40 firm są w trakcie rozpatrywania. Nie do wszystkich wniosków zostały dołączone dokumenty (umowy, aneksy, faktury itp.) pozwalające na dokonanie bezpośrednich płatności dla podwykonawców. Niekompletne wnioski trzeba uzupełnić. Zwróciliśmy się do tych firm o uzupełnienie brakujących dokumentów. 

 

25 maja 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z podwykonawcami i usługodawcami, którzy nie otrzymali od wykonawcy (konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) wynagrodzenia za wykonane prace. Obecnym na spotkaniu przedsiębiorcom wyjaśniono tryb postpowania związany z weryfikacją wniosków o bezpośrednią płatność przez GDDKiA. Określono przewidywaną perspektywę rozpatrywania wniosków do drugiej połowy lipca 2020 r. Ustalono, że inwestor kolejny raz zwróci się do dyrekcji kontaktu z ramienia wykonawcy o potwierdzenie wykazu podwykonawców wraz z zakresem zrealizowanych przez nich robót. Doprecyzowano sposób kontaktowania się Oddziału GDDKiA w Krakowie z podwykonawcami i zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego rozpatrywania każdego wniosku, ze względu na ich charakter i różnorodność.

 

Dementujemy informacje o zaległościach GDDKiA wobec konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING

 

GDDKiA Oddział w Krakowie dementuje informacje podane do publicznej wiadomości przez zarząd konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, jakoby Oddział zalegał z jakimikolwiek płatnościami. Terminowo wywiązujemy się ze wszystkich należnych płatności. Podawana kwota 44 mln zł nie była zgłoszona wcześniej przez wykonawcę i nie ma uzasadnienia w zrealizowanych pracach.

 

Wykonawca czyli polsko-ukraińskie konsorcjum firm IDS-BUD i ALTIS-HOLDING zgłosił do GDDKiA 188 podwykonawców i usługodawców. Na stronie internetowej kontraktu http://www.s7-lubien-rabka.pl/a-podwykonawcy.html jest wykaz wszystkich zgłoszonych firm. Za niepłacenie podwykonawcom, wykonawcy S7 Lubień-Naprawa naliczono kary.

Przypominamy, że w specjalnej zakładce dla podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw znajduje się schemat płatności, informację jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać należność bezpośrednio od GDDKiA. Są tam też m.in. informacje, o tym co zrobić, aby być podmiotem objętym ustawową ochroną, oraz jakie dokumenty i działania formalno-prawne podejmować, aby uzyskać wynagrodzenie za wykonaną pracę: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

 

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA (perspektywa 2014-2020) zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (dalej zwanych także PUD). Wypłacamy należności dla podwykonawców, którym nierzetelni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę. Podwykonawcy muszą jednak pamiętać i pilnować formalności, aby można było skutecznie interweniować.

 

Wykonawca musi płacić, aby otrzymać wynagrodzenie.

 

Zgodnie z zawartym kontraktem wykonawca jest zobowiązany do uregulowania płatności za wykonane i odebrane prace. Dopiero po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych, usług i dostaw, ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Brak tych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty na rzecz wykonawcy. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności względem PUD. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego (PUD), potrącając kwotę z należności wykonawcy.

 

Kary umowne dla wykonawców za brak płatności na rzecz podwykonawców

 

Kontrakt reguluje również kwestie sankcji wobec wykonawcy, gdy ten nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec podwykonawców lub narusza inne postanowienia dotyczące umów podwykonawczych. Stanowi o tym Subklauzula 8.7 „Kary umowne”, zgodnie z którą wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne m.in.

·        za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),

·        za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (25 tys. zł za każdy taki przypadek),

·        za wykonywanie za pomocą podwykonawców innych robót niż wskazane w umowie o podwykonawstwo (25 tys. zł za każdy taki przypadek, a ewentualne rozszerzenie zakresu umowy podwykonawczej powinno nastąpić np. poprzez jej zmianę albo zwarcie nowej umowy),

·        za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (25 tys. zł. za każdy taki przypadek).

Dodatkowo brak płatności ze strony wykonawcy dla podwykonawców może stanowić podstawę odstąpienia przez GDDKiA od kontraktu z winy wykonawcy ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Stanowi o tym Subklauzula 15.2 „Odstąpienie przez Zamawiającego”, zgodnie z którą „Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej”.

 

 

Źródło : Informacja GDDKiA