Gródek nad Dunajcem. XXV Sesja Rady - Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Gródek nad Dunajcem. XXV Sesja Rady - Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy
Gródek nad Dunajcem. XXV Sesja Rady - Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Dzisiaj w 30 rocznicę powstania samorządu odbyła się najważniejsza w roku sesja Rady Gminy Gródek nad Dunajcem. Podczas obrad radni gminy Gródek nad Dunajcem debatowali nad Raportem o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2019 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

 

W wyniku głosowania drugi rok z rzędu radni udzielili wójtowi Józefowi Tobiaszowi wotum zaufania, udzielili absolutorium oraz zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

 

Drugi raz, po nowelizacji przepisów Ustawy o samorządzie gminnym włodarze gmin zobowiązani są do przedstawienia radom gmin Raportu o stanie gminy. W raporcie możemy przeczytać min. , że na skutek zmian w planie budżetu w związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi budżet roku 2019 zwiększył się o ponad 11 mln.


Wartość księgowa majątku Gminy Gródek nad Dunajcem na koniec 2019 r. wynosiła ponad 130 milionów, dla przypomnienia wartość majątku gminy na koniec 2018 roku wynosiła blisko 119 milionów.


Rada Gminy Gródek nad Dunajcem w 2019 roku podjęła łącznie 106 uchwał. Wszystkie zostały zrealizowane poza uchwałami, których konsekwencją jest realizacja umów z przyszłymi terminami realizacji.


2019 był to dobry rok dla inwestycji drogowych i innych. W minionym roku pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków powodziowych – łącznie wyremontowano: 11 dróg gminnych.


Przy okazji inwestycji drogowych trzeba wspomnieć o największej od lat realizowanej na terenie Gminy, czyli Rozbudowie DW975 Paleśnica-Bartkowa Posadowa-Dąbrowa: Zadanie 2A – odcinek Bartkowa Posadowa – Gródek nad Dunajcem. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W 2019 roku zadanie podzielono na odcinki wymagające pozwolenia na budowę i te wymagające zgłoszenia remontu. Wykonano projekt budowlany i uzyskano przyjęcia zgłoszeń remontów. 


W listopadzie 2019r. rozpoczęto prace rozbiórkowe i budowlane w centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem. W szczególności rozpoczęto remont promenady, przepustu poprzecznego pod drogą, odwodnienia deszczowego, oświetlenia, podbudowy i pozostałych elementów pasa drogowego.


W 2019 roku poza inwestycjami drogowymi realizowane były także inne o dużym znaczeniu dla Mieszkańców. Wspomnieć należy o:

  • Rozbudowie i modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie. Wartość inwestycji wyniosła 3.303.366,25 zł.
  • Budowie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą w Siennej – etap II Wartość poniesionych kosztów w 2019 r. to 462.594,44 zł
  • Zagospodarowaniu otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Gródek nad Dunajcem. Wartość poniesionych kosztów w 2019 r. wyniosła 1.747.967,80 zł

 

Ponadto zlikwidowano bariery dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w  Rożnowie, Podolu-Górowej, Jelnej, Przydonicy na kwotę: 259.281,30zł. W roku 2019 udało się również zrealizować wiele inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego. Łączna kwota funduszu wyniosła: 471 435,97 zł.


W obszarze ekologii i ochrony środowiska na terenie Gminy w 2019 roku realizowano projekty dotyczące min: wymiany kotłów (wymieniono 64 kotły), wykonano wcześniej wspomnianą modernizację budynku WDK Rożnów, w ramach, której wykonano termomodernizację.

 

Zmodernizowano szereg dróg gminnych. Zwiększono ilość sieci gazowej o 1,7 km, przyłączono 45 budynków do sieci gazowej. Ponadto skontrolowano 85 budynków w zakresie palenisk.


W 2019 roku spółka Dunajec sp. z o.o. wykonała zadania związane z racjonalizacją gospodarki wodnej modernizacją ujęć wody. Przygotowano dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacyjnej w Podolu Górowej i Przydonicy. W roku 2019 przyłączono do sieci kanalizacyjnej 21 budynków mieszkalnych i 42 budynki do sieci wodociągowej.


Ponadto w 2019 roku nasadzono 42 sztuki drzew, 50 sztuk krzewów, po wycięciu 140m3 grubizny drzew na podstawie decyzji wójta. Na terenie gminy objęta jest prawie cała gmina ochrona prawną – Południowo – Małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.


W obszarze edukacji w 2019 r. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem w 87 oddziałach liczba uczniów wynosiła – 1403. Gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 11.719.965,00 zł. Z budżetu Gminy wydatkowano 4.966.678,96 zł.


W dziedzinie kultury i sztuki Gminny Ośrodek Kultury w roku 2019 podejmował szereg działań: imprez kulturalnych, konkursów, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dla seniorów.

 

Do największych wydarzeń w roku 2019 należały: "Dni Jeziora Rożnowskiego", Wianki nad Rożnowskim, Festyn Strażacki - OSP Przydonica, Nasz dzień narodowy z uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór", Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gródek n/D, Dożynki Gminne – Przydonica, Grecki Piknik - restauracja Heron Live Hotel, "Fasolowe Żniwa" pożegnanie wakacji, i wiele innych.

 

Źródło: Gmina Gródek nad Dunajcem