Rozpoczyna się rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich

Rozpoczyna się rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
Fotografia ilustracyjna

W dniu 29 listopada br. weszła w życie ustawa regulująca działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Nakłada ona obowiązek rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR prowadzić będzie rejestr Kół Gospodyń Wiejskich oraz udzielać organizacjom pomocy finansowej.

 

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także kultywowania folkloru i tradycji.

 

Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację (wniosek wraz załącznikami zostanie opublikowany 30 listopada na stronie www.arimr.gov.pl) wraz z:

1. Załącznikiem do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566)

2. Uchwałą członków koła o wyborze zarządu;

3. Statutem koła, ewentualnie z Oświadczeniem koła o przyjęciu wzorcowego statutu - oświadczenie można złożyć na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARiMR lub pisemnie na odrębnym dokumencie.

4.  Uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego - dotyczy kół nowotworzonych

5. Oświadczeniem o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - dotyczy kół nowotworzonych.

 

Należy podkreślić, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Jednak tego warunku nie stosuje się wobec kół działających na podstawie przepisów dotychczasowych.