Łososina Dolna. Kolejna inwestycja drogowa

Łososina Dolna. Kolejna inwestycja drogowa
Łososina Dolna. Kolejna inwestycja drogowa, Fot. Gmina Łososina Dolna

W dniu 23 września 2019 r. Wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marii Koseckiej zawarł umowę z wykonawcą Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo Spółka z o.o. z siedzibą w Tęgoborzu reprezentowaną przez prezes zarządu Edytę Litwińską - Kruczek. 

 

Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji "Remont mostu betonowego w ciągu drogi gminnej nr 292503 K Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut w miejscowości Łososina dolna w km 2+670 -2+721". Wartość inwestycji została oszacowana na 390 496,80 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana ze wsparciem finansowym otrzymanym przez gminę w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z resortu MSWiA. 

 

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 320 000 zł. W ramach remontu mostu wykonawca naprawi umocnienia brzegowe w obrębie mostu na długości 60 m oraz wykona wzmocnienie linii brzegowej mostu poprzez narzut kamienny na długości 60 m. W linii brzegowej zostaną wykonane kosze siatkowo - kamienne. W ramach umowy wykonawca dokona naprawy uszkodzonego przepustu drogowego odprowadzającego wody opadowe z korpusu drogi.

 

Ponadto, zostanie ułożony narzut kamienny wokół filarów, dno rzeki zostanie wzmocnione narzutem kamiennym. Wykonawca dokona również naprawy uszkodzonego zjazdu ziemnego do mostu. Zgodnie z zawartą umową prace zostaną zrealizowane do 8 listopada 2019 r. 

 

Źródło i Fot. Gmina Łososina Dolna