O gospodarowaniu odpadami oraz składaniu deklaracji w sprawie wysokości opłat - konferencja prasowa w ratuszu

O gospodarowaniu odpadami oraz składaniu deklaracji w sprawie wysokości opłat - konferencja prasowa w ratuszu
O gospodarowaniu odpadami oraz składaniu deklaracji w sprawie wysokości opłat - konferencja prasowa w ratuszu

Podczas dzisiejszej konferencji Dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta Jan Kupczak oraz Dyrektor Wydziału Podatkowego Sławomir Czarnecki przybliżyli kwestię gospodarowania odpadami komunalnym oraz składania deklaracji w tej sprawie. 


Od 1 września br. opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 19 zł/osobę miesięcznie. 

 

Ustawodawca zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do segregacji odpadów komunalnych. Znika pojęcie odpadów niesegregowanych. Za brak segregacji odpadów ustawodawca zobowiązuje Samorządy do wprowadzenia opłaty podwyższonej. To jest poniekąd rodzaj kary za brak segregacji odpadów – mówił dyrektor Jan Kupczak.


Minimalna opłata podwyższona za brak segregacji wynosi dwukrotność wysokości opłaty podstawowej miesięcznie na osobę, czyli 38 zł, ale może to być również czterokrotność opłaty podstawowej, czyli miesięcznie 76 zł od mieszkańca. Dla mieszkańców Nowego Sącza przyjęto opłatę podwyższoną minimalną tj. 38 zł od mieszkańca miesięcznie. 


Od 1 września br. wprowadzono również ulgi od opłaty podstawowej miesięcznej od mieszkańca. 
Po pierwsze przyjęto ulgę dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarują prowadzenie kompostowników, od których to nie będą odbierane bioodpady. Ulga w tym przypadku wynosi 2 zł od osoby miesięcznie. Po drugie ulga dla rodzin wielodzietnych to 2 zł od osoby
– tłumaczył dyrektor Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta.


Informację o tym kto, w jakim czasie powinien złożyć deklarację i jak to zrobić opowiedział Dyrektor Wydziału Podatkowego Sławomir Czarnecki. Z uwagi na to iż od 1 września zmieniły się stawki to zmienił się tez wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Jak podkreśla dyrektor Czarnecki nie we wszystkich przypadkach jest obowiązek składania obowiązującej deklaracji. 


Wszystkie osoby mieszkające w spółdzielniach, budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, przez wspólnoty, przez STBS, nie wypełniają nowego wzoru deklaracji. One co najwyżej składają tylko do zarządów wspólnot, do spółdzielni, do administratora, informacje o aktualnej liczbie osób i ewentualnie o podleganiu lub niepodleganiu zniżkom i zarządy wspólnot, spółdzielni one zbiorczo zbierają te informacje od mieszkańców i przekazują do Wydziału Podatkowego. Pozostali mieszkańcy, czyli właściciele domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, gdzie wspólnoty mieszkaniowe nie funkcjonują oni też nie muszą składać tych deklaracji, jeżeli nie chcą lub nie mogą korzystać, bo nie spełniają kryteriów z tych zwolnień, które przedstawił dyrektor Jan Kupczak. W takiej sytuacji osoby te nie składają żadnych nowych deklaracji. Otrzymają od nas informację o nowych stawkach i będzie ona podstawą, żeby uiszczać opłatę z dniem od 1 września według nowych stawek. Pozostałe osoby, które są objęte tymi częściowymi zwolnieniami i chcą z nich korzystać muszą taką deklarację na nowym wzorze złożyć do Urzędu Miasta Nowego Sącza.


Dyrektor Wydziału Podatkowego omówił również dwie kategorie osób, które mogą korzystać z tych zwolnień. Pierwsza to wspomniane już posiadanie kompostownika, które w zasadzie dotyczy tylko mieszkańców domów jednorodzinnych i innych, które nie są zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty. Z kolei druga kwestia to zwolnienia z tytułu bycia członkiem Karty Dużej Rodziny w rozumieniu Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


Jak zaznacza dyrektor Czarnecki zniżka nie jest uzależniona od posiadania Karty Dużej Rodziny. Natomiast ważne jest to aby spełniać kryterium bycia członkiem dużej rodziny.


Pod pojęciem członka dużej rodziny rozumie się rodzinę w której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dla przykładu jeżeli jest małżeństwo, które miało trójkę dzieci ale np. dwoje z nich się usamodzielniło i tworzą w tej chwili rodzinę 3-osobową i mają na utrzymaniu tylko jedno dziecko, to nie tracą statusu bycia członkiem dużej rodziny, bo mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci – wyjaśnia dyrektor Wydziału Podatkowego.


Osoby które mieszkają w domach jednorodzinnych, dwurodzinnych dostaną informację do domów o wysokości nowych stawek. Natomiast osoby, które w tej chwili deklarowały brak segregacji odpadów stosownie do nowego prawa dostaną też informację o tym, że już w tej chwili takiej możliwości nie ma i nie mają możliwości zadeklarowania nie segregacji i podlegają tak jak wszyscy obowiązkowi segregacji.


Nowe deklaracje można i należałoby złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła zmiana, czyli takim miesiącem jest wrzesień, to generalnie taki termin składania jest do 10 października. Jeżeli ktoś nie ma obowiązku złożenia tych nowych deklaracji. Jeżeli ktoś tych deklaracji nie złoży, to skutek jest tylko taki, że nie będzie go obejmować ta ulga dopóki tego nie zrobi i żadnych innych konsekwencji z tego tytułu nie będzie ponosił – informuje Sławomir Czarnecki.


Pobrane ze strony Urzędu Miasta i wypełnione deklaracje można wysłać pocztą, elektronicznie przez ePUAP lub złożyć osobiście w referacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który znajduje się w tej chwili jeszcze na ul. Szwedzkiej, ale za mniej więcej tydzień zostanie on przeniesiony na ul. Narutowicza 6. 

 

Wzór obowiązującej deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza pod linkiem: https://www.nowysacz.pl/content/resources/aktualnosci/2020/07/Uchwa%C5%82a_deklaracja_wz%C3%B3r.pdf