Od 1 czerwca Pałac Młodzieży ponownie otwarty

Od 1 czerwca Pałac Młodzieży ponownie otwarty
Pałac Młodzieży znowu otwarty od 1 czerwca

1 czerwca, w Dzień Dziecka po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, Pałac Młodzieży będzie ponownie otwarty, ale w zalecanym reżimie sanitarnym.

 

Placówka jest już przygotowana do pracy w małych grupach. W salach, w których odbywają się zajęcia usunięto wszystkie zbędne rzeczy, krzesła tapicerowane zamieniono na krzesła drewniane. Rozlokowano środki służące do dezynfekcji rąk przed każdym pomieszczeniem i w każdej sali. Na wypadek nagłego pogorszenia się stanu zdrowia u dziecka przygotowano izolatkę.

 

W zależności od wielkości sali, mogą się w nich odbywać zajęcia z udziałem 3-6 osób. Dlatego nie wszyscy nauczyciele i nie wszystkie grupy przez nich prowadzone spotkają się w realu w ostatnim tygodniu obecnego roku szkolnego. Niektórzy będą zmuszeni kontynuować nauczanie zdalne.

 

Do placówki dzieci i młodzież będą wchodzić w maseczkach wejściem głównym. Wyjście będzie się odbywać drzwiami bocznymi, wychodzącymi na ul. Piastowską. W holu młodym ludziom będzie zmierzona temperatura. Uczestnicy zajęć powinni mieć przy sobie wypełnione przez ich Rodziców oświadczenie, które można pobrać ze strony internetowej Pałacu, lub wypełnić na miejscu.

 

Do dnia 30 maja pałacowi nauczyciele skontaktują się z rodzicami i dziećmi oraz zaproponują powrót na zajęcia, które mogą odbywać się w nieco innym czasie i mogą zostać skrócone.

 

Przed podjęciem decyzji o powrocie na zajęcia stacjonarne nalezy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi dla uczestników i ich rodziców oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wytyczne dla uczniów i rodziców

DROGI UCZNIU:
•    Umyj dokładnie ręce zaraz po przyjściu do Placówki, zanim podejdziesz do swojego stanowiska pracy
•    Nie wymieniaj się przyborami, narzędziami i rekwizytami z innym uczestnikiem zajęć
•    Nie zabieraj ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i produktów spożywczych
•    Utrzymuj bezpieczną odległość minimum 1,5 m od innych osób w każdej przestrzeni Placówki
•    REGULARNIE MYJ RĘCE!
DROGI RODZICU:
•    do Placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
•    dzieci do Placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
•    jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do Placówki,
•    zabezpiecz dziecko w maseczkę ochronną i wyposaż je w folię ochronną na obuwie,
•    przyprowadzając oraz odbierając dziecko w placówki zachowaj dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Placówki oraz innych uczniów i ich rodziców, wynoszącą minimum 1,5 metra,
•    dziecko przyprowadź  do Pałacu Młodzieży, wejściem głównym od ulicy Rynek, a po skończonych zajęciach, odbierz przy drzwiach ewakuacyjnych,  od ulicy Piastowskiej.Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne ogólne:
1.    W grupie może przebywać od 3 do 6 dzieci i nauczyciel w zależności od metrażu pomieszczenia.
2.    Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2  na 1 dziecko i każdego nauczyciela.
3.    Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek oraz żadnego jedzenia i picia.
4.    W sali, w której przebywa grupa  usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
5.    Sale do zajęć będą wietrzone po każdych  45 minutach zajęć przez kwadrans.
6.    Zapewniamy, taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki).

Wytyczne dla rodziców i uczestników:
1.    W przedsionku budynku należy obowiązkowo skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.
2.    Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki, wejściem głównym od strony ulicy Rynek, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie w wyznaczonym do tego miejscu.  Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przy drzwiach drogi ewakuacyjnej, od ulicy Piastowskiej.
3.    Uczestnicy zajęć wchodzą do Pałacu w swoich maseczkach i folii ochronnej na obuwie – nie zmieniamy butów.
4.    Pracownik placówki w tym miejscu zmierzy dziecku temperaturę i przyjmie od rodzica wypełnione oświadczenie.

Przebieg zajęć:
1.    Każdy nauczyciel, po umówieniu się ze swoją grupą na wyznaczoną godzinę w holu na parterze, przechodzi z nią do swojej sali, w której pozostaje do końca zajęć.
2.    Przed i po zajęciach dzieci dezynfekują ręce.
3.    Nauczyciele i uczestnicy na zajęciach pozostają w maseczkach.
4.    Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
5.    W czasie lekcji, uczestnicy dostosowują się ściśle do poleceń nauczyciela. 
6.    Nauczyciel dopilnuje, żeby dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem.
7.    Po zakończeniu zajęć, nauczyciel sprowadza grupę do wyjścia ewakuacyjnego od ulicy Piastowskiej, gdzie czekają  rodzice.
8.    Po skończonych zajęciach, nauczyciel myje i dezynfekuje materiały, narzędzia, stoły i krzesła w swojej sali.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i  personelu placówki:
1.    Do pracy w Pałacu Młodzieży przychodzą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2.    Dyrekcja Pałacu Młodzieży wyznaczyła pomieszczenie – izolatkę – w przypadku konieczności odizolowania osoby u której zdiagnozowano by objawy chorobowe /gorączka powyżej 38 stopni C/
3.    Procedura postępowania na wypadek zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19, która  uwzględnia następujące założenia: 
A -  w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem, jest on niezwłocznie odsunięty od pracy.
B – wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, zawiadamiając właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się  do wydawanych instrukcji i poleceń.
C – w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dzieci, natychmiast zostają one umieszczone w izolatce z odpowiednio zabezpieczonym opiekunem, o czym bezzwłocznie zostają poinformowani rodzice /opiekunowie oraz właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
4.    W przypadku wykrycia zakażenia, postępujemy według ścisłych zaleceń stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.
5.    W widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

Źródło i Fot.: PMNS