Sądecka Tarcza Antykryzysowa Radnych Klubu PiS - "Wybieram Nowy Sącz"

Sądecka Tarcza Antykryzysowa Radnych Klubu PiS - "Wybieram Nowy Sącz"
Sądecka Tarcza Antykryzysowa Radnych Klubu PiS -

Po Konkretach Nowosądeckich prezydenta Ludomira Handzla, Klub radnych PiS – ”Wybieram Nowy Sącz” przedstawił swój projekt pomocy dla mieszkańców w związku z epidemią koronawirusa.

 

Pakiet działań nazwany „Sądecką Tarczą Antykryzysową” powstał po licznych konsultacjach z mieszkańcami Nowego Sącza, przedsiębiorcami, ekonomistami i samorządowcami.


Proponujemy pakiet działań i specjalnych rozwiązań ze Strony Miasta Nowego Sącza łagodzących skutki epidemii SARS - COVID-2 dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Nowego Sącza oraz ograniczenia wydatków miasta wyłącznie do tych najistotniejszych – informują radni klubu.


Wśród proponowanych postulatów jest m.in.
- obniżenie o 50 % wysokości rocznej kwoty podatku od nieruchomości m.in. dla: 
a) gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykaże w miesiącu marcu i kwietniu br. spadek o 50% przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do stycznia i lutego br.,
b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykaże w miesiącu marcu i kwietniu br. spadek o 50% przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do stycznia i lutego br.,
- propozycja przeznaczenia kwoty podatku od nieruchomości płaconego przez sądecki szpital w Nowym Sączu do Miasta, na zakup zapasów sprzętu medycznego ratującego życie (np. respiratory) i środków ochrony osobistej pracowników: lekarzy, personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych i pozostałych pracowników tj. kombinezonów, przyłbic, rękawic oraz maseczek,
- zwolnienia z części lub całości podatku od nieruchomości za 2020 rok dla właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą (osoby będące na samozatrudnieniu, mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy – do 50 osób), którzy ze względu na epidemię koronawirusa zmuszeni byli do zamknięcia lub likwidacji działalności gospodarczej,
- zwolnienia z części lub całości podatku od nieruchomości za 2020 rok dla właścicieli nieruchomości, którzy ze względu na koronawirusa utracili pracę (zostali zwolnieni),
- obniżenie podatku od środków transportowych o 25% w sakli roku dla podmiotów będących ich właścicielami, jeśli właściciel pojazdu wykaże w miesiącu marcu i kwietniu br. spadek o 50% przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do stycznia i lutego br. lub umorzenie zaległości podatkowych na okres od 1 marca do 30 czerwca br. - podatku od środków transportu dla wszystkich firm transportowych zarejestrowanych w Nowym Sączu, gdzie transport jest podstawowym celem działalności w PKD,
- przygotowanie dla mieszkańców wniosku o zawieszenie/odroczenie/umorzenie podatków lokalnych powstałych w wyniku epidemii, jeśli przedsiębiorcy i mieszkańcy wykażą, że miała ona wpływ na poziom ich dochodów/przychodów, w tej kwestii radni chcą również przygotowania i przeszkolenia kilku pracowników UM, którzy byliby dedykowani do pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy przez epidemię utracili swoja płynność finansową,
- wstrzymanie czasowej egzekucji administracyjnej dla podmiotów, które ze względu na epidemię utraciły płynność finansową lub istnieje realna groźba, że może to spowodować likwidację miejsc pracy lub zaprzestanie działalności gospodarczej,
- ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących (szczególnie promocyjnych) z budżetu miasta na rok, 2020 które nie wynikają z działań ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań oraz takich, które nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie UM,
- radni wnioskują także o rezygnacje z imprez w bieżącym roku kalendarzowym, które wymagają wsparcia finansowego z budżetu miasta w kwocie powyżej 5 tys. zł,
- przywrócenie dopłat miejskich do taryf za wodę i ścieki,
- wprowadzenie darmowych parkingów na czas epidemii,
- przesuniecie terminu spłaty kredytów mieszkaniowych w zasobach Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- obniżenie wszelkich czynszów w lokalach miejskich za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą za okres od 1 marca do 30 czerwca br do wysokości 1 zł miesięcznie.

 

Źródło i Fot. Facebook Klub Radnych PiS - "Wybieram Nowy Sącz"