Sądeckie Wodociągi odpowiadają radnym. Nie będzie obniżek cen

Sądeckie Wodociągi odpowiadają radnym. Nie będzie obniżek cen
Sądeckie Wodociągi odpowiadaj radnym – Nie będzie obniżek cen

Sądeckie Wodociągi odpowiedziały radnym Klubu Koalicji Nowosądeckiej oraz Platformy Obywatelskiej wydając oświadczenie. Całość publikujemy poniżej.

 

W związku z publicznym apelem Klubu Radnych Koalicja Nowosądecka i Platforma Obywatelska uprzejmie informujemy, iż ceny taryfowe za wodę i ścieki są cenami sztywnymi, których nie można ani podnosić ani obniżać. Zostały one ustalone w 2018 roku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r., które wskazuje szczegółowo koszty, jakie mogą być uwzględnianie w konstruowaniu taryf. Nie ma wśród nich kosztów, które nie byłyby związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

 

Prawidłowość kalkulacji potwierdziła akceptacja taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która jest regulatorem - instytucją powołaną m.in. do ochrony konsumentów. Przyjęta na okres trzech lat taryfa za wodę i ścieki odzwierciedla koszty niezbędne dla realizacji celów, do jakich spółka została powołana tj. nieprzerwanych dostaw dobrej jakości wody oraz skutecznego odbioru i oczyszczania ścieków.

 

Spółka nie może arbitralnie ustalać taryfy, abstrahując od kosztów jej funkcjonowania. Takie postępowanie byłoby nie tylko pogwałceniem podstawowych zasad efektywnego zarządzania, ale działaniem sprzecznym z prawem, a w konsekwencji szkodliwym dla Spółki i groźnym dla konsumentów. Nie można w sposób odpowiedzialny domagać się od Spółki, by ustalała taryfę nie odzwierciedlającą kosztów jej funkcjonowania. W ostatecznej konsekwencji mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której nie byłoby możliwe zagwarantowanie mieszkańcom dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Jak pokazuje przykład komunalnej spółki NOVA, gdy koszty przewyższają przychody pojawia się strata i konieczność ratowania sytuacji poprzez „wpompowanie” do Spółki milionów z budżetu miasta Nowego Sącza oraz drastyczne podwyżki cen usług. Dość powiedzieć, że za utylizację jednej z kategorii odpadów spółka NOVA pobierała w ubiegłym roku 219 zł za tonę, a tymczasem w lutym 2020 r. zaproponowała Sądeckich Wodociągom 1000 zł za tonę!

 

Czy ktokolwiek życzyłby sobie podobnego rozwoju wypadków w przypadku taryfy za wodę i ścieki? Założony w obowiązującej taryfie Sądeckich Wodociągów zysk w wysokości 5 procent w odniesieniu do działalności wodociągowo-kanalizacyjnej to standardowy poziom przyjmowany przez przedsiębiorstwa tego typu w kraju. Ponadto zgodnie z wymaganiami stawianymi przez bank spółka musi mieć pieniądze na zabezpieczenie spłaty kredytu i realizację inwestycji. Bez zysku nie byłoby to możliwe.

 

Darowizny i dotacje przekazywane przez Spółkę organizacjom lokalnym są powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W przypadku naszej Spółki skala udzielanego wsparcia jest niewielka i w 2020 roku sięgnęła ogółem kwoty 7340 zł. Dotacje w wysokości od 500 zł do 1225 zł trafiły do szkół, związków i organizacji społecznych, działających na rzecz mieszkańców regionu. Ich źródłem nie były opłaty za wodę i ścieki, ale przychody z usług dodatkowych świadczonych przez Spółkę takich jak np. badania wody, które nie są wliczane w taryfę.

 

Zaangażowanie działaczy społecznych i niekwestionowane owoce działalności organizacji, odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska, zasługują nie tylko na szacunek, ale również na wymierną pomoc. Trudno w tym kontekście zrozumieć powody, dla których chcieliby Państwo pozbawić skromnej pomocy np. organizatorów balu dla niepełnosprawnych dzieci w Nowym Sączu, Ligę Ochrony Przyrody, czy Specjalistyczny Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu?

 

W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących metodologii konstruowania taryfy za wodę i ścieki lub interpretacji sprawozdań finansowych pozostajemy do dyspozycji.

 

 

Tadeusz Frączek

Prezes Zarządu Sądeckich Wodociągów

 

Źródło: SW