Szkolenie dla członków sądeckich organizacji pozarządowych

Szkolenie dla członków sądeckich organizacji pozarządowych
Oficjalna strona Miasta Nowy Sącz

W dniach 9 i 22 listopada w Biurze Organizacji Pozarządowych przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu, zorganizowane zostały szkolenia w formie warsztatów studium przypadku pt. „Nowe druki ofert i sprawozdań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych”. 

 

Powodem organizacji szkolenia jest nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowe przepisy wykonawcze. 

 

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Nowego Sącza. Każde ze szkoleń zostało podzielone na dwie części - w pierwszej z nich omówiono nowy wzór oferty – dokonano analizy porównawczej nowego Rozporządzenia z obowiązującym dotychczas, przedstawiono nowe obowiązki dla Zleceniobiorcy oraz dodatkowe elementy elastyczności wynikające z umowy o realizację zadania publicznego. Skupiono się ponadto na rozwiązywaniu kwestii problemowych. 

 

Część drugą szkolenia poświęcono na przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – przeanalizowano nowy wzór sprawozdania w odniesieniu do wersji poprzedniej, przedstawiono zasady rozliczania dotacji oraz najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach. Realizatorem warsztatów było stowarzyszenie HUMANEO z Nowego Sącza. Prowadziła je Beata Budzik - coach i trener organizacji pozarządowych, od 2010 r. prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu, autor i koordynator projektów i programów edukacyjnych.

 

Szkolenia cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że każdorazowo prowadzone były listy rezerwowe uczestników. Planowana jest kolejna edycja szkoleń z terminem realizacji jeszcze przed faktycznym wejściem w życie nowych dokumentów konkursowych. Wejdą one w życie z dniem 1 marca przyszłego roku, a co za tym idzie organizacje pozarządowe będą składać wnioski do ogłoszonych w najbliższym czasie konkursów ofert jeszcze na starych formularzach, przy czym zlecone zadania kończące się po 1 marca 2019 r. rozliczane będą już na nowych formularzach.