Szykuje się duża rozbudowa DK28 w Gorlicach

Szykuje się duża rozbudowa DK28 w Gorlicach
Szykuje się duża rozbudowa DK28 w Gorlicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku o długości 7,3 km w Gorlicach. 
 

W związku z tym ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla tego zadania. Oferty przetargowe mogą wpływać do 9 czerwca tego roku.


 
W ramach dokumentacji wykonawca przygotowuje:
•       opracowania: geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne,
•       wielobranżową koncepcję programową (KP),
•       opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
•       wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
•       materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
•       projekt wykonawczy dla każdej z branż,
•       dokumentację przetargową w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót, kosztorysy (ofertowy i inwestorski).

 

Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Gorlice to bardzo mocno uczęszczana arteria, prowadzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa w Medyce. Przebiega ona również przez tereny o dużych walorach turystycznych, m.in. Parki Narodowe: Magurski i Bieszczadzki, Beskid Niski czy Wysowa. 

 

Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych. 

 

Uwzględniając specyfikę terenu planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28, na odcinku w Gorlicach ma na celu:
•    Podniesienie nośności nawierzchni do 115kN/oś, 
•    Poprawę parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń drogi, spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni, 
•    Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę trzech skrzyżowań drogi krajowej nr 28:
- z drogą gminną nr K270279 w m. Gorlice (km 174+760) - planowane włączenie obwodnicy Gorlic do drogi wojewódzkiej nr 977,
- drogą wojewódzką nr 977 (km 175+540, kierunek Konieczna),
- drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 na rondo turbinowe      dwupasowe

 

Przewidywana jest także budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa już istniejących chodników i zjazdów.
 

Jak informuje GDDiK czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym zezwolenia na realizację, określony został na 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 

Źódło i Fot. GDDKiA