ANS podpisała porozumienie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu

W dniu 21 listopada 2022 roku Rektor Uczelni podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, której organem prowadzącym jest Miasto Nowym Sącz. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS, a Poradnię reprezentowała Pani mgr Irena Małecka – Dyrektor.

ANS podpisała porozumienie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu

Intencją porozumienia jest współdziałanie w obszarze wspólnych zainteresowań i wymiana doświadczeń kadry pedagogicznej, przy zachowaniu wzajemnych oczekiwań środowiska skupionego wokół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz oczekiwań i wymagań społeczności akademickiej Uczelni.


W ramach zawartej współpracy prowadzone będą działania w zakresie:

1) wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularno-naukowych,

2) podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz rozwojowych,

3) realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych w Poradni i jednostkach jej podległych,

4) stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju,

5) budowania kapitału intelektualnego poprzez realizację kształcenia ustawicznego,

6) sporządzania raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii na potrzeby obu Stron,

7) tworzenia oferty edukacyjnej zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy,

8) współpracy w ramach przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju Uczelni oraz Poradni,

9) działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Uczelni i Strategią Rozwoju Miasta Nowego Sącza.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej w wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować