Pogoda Nowy Sącz

1

Dzisiaj jest: 01. 12. 2022 Dni od początku roku: 334 Dni do końca roku: 30
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Minister Edward Siarka z wizytą w Starostwie Powiatowym

Minister Edward Siarka z wizytą w Starostwie Powiatowym

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa mówił o Rządowej Tarczy Energetycznej.

Edward Siarka przedstawił zebranym informacje dotyczące Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Mówił o dodatkach dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, takich jak: szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, remizy strażackie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi. Generalnie, dodatek ma pokryć 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.


Wnioski należy składać są do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu. Można go też złożyć elektronicznie. Termin na złożenie wniosku – 30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania). Wypłata następuje w terminie miesiąca.


Co ważne:

- Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB.

- Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

- Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku.

- Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

- Postępowanie w sprawie dodatku prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo upoważniona przez niego osoba.


W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: Zofia Nika i Edward Ciągło, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kazimierz Koprowski, samorządowcy z Sądecczyzny, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych.


Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować