Pogoda - Sądeckie.pl

21

Dzisiaj jest: 21. 01. 2022 Do końca roku: 344 dni
Jakość Powietrza:

Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” wręczone

Nagrody „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” wręczone

Nieustannie niosą pomoc drugiemu człowiekowi, wspierają w trudnych sytuacjach, organizują ciekawe inicjatywy społeczne, zachęcają innych do działania - to tylko kilka z przykładów tego, jak laureaci nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli zmieniają Małopolskę na lepsze. Podczas tegorocznej gali poznaliśmy laureatów obu prestiżowych wyróżnień. Symboliczne statuetki wręczyli Iwona Gibas z zarządu województwa i przewodniczący SWM prof. Jan Tadeusz Duda.

W wydarzeniu wzięli również udział wojewoda Łukasz Kmita, wiceprezes MARR S.A. Mariusz Kękuś oraz radni województwa: Anna Mikosz, Marta Mordarska, Stanisław Bisztyga, Jerzy Fedorowicz i Andrzej Wójcik.

Te wyjątkowe wyróżnienia - nagrody Amicus Hominum i Kryształy Soli 2021 - to skromny wyraz naszej wdzięczności oraz gest podziękowania za bycie przyjacielem drugiego człowieka. Dziękuję za Państwa społeczne zaangażowanie w tak wielu obszarach. Dziękuję za każdą inicjatywę, którą podejmujecie na rzecz potrzebujących, za każdą pomoc, nie tylko materialną, ale także za zwykły uśmiech czy życzliwe spojrzenie - mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

Chętnie pomagają innym

Podczas tegorocznej gali, która odbyła się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie wyróżniono tych, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka.

W tym roku Grand Prix nagrody otrzymali Harcerki i Harcerze Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej za wspaniałą, godną naśladowania postawę obywatelską i wzorowe zachowanie w trudnym czasie pandemii COVID-19. Ponadto za wyjątkową empatię i nieustającą gotowość towarzyszenia drugiemu człowiekowi, a także za niezwykłą zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie wśród harcerek i harcerzy idei wolontariatu.

Nagroda Amicus Hominum została przyznana również w pięciu poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Laureat: Iwona Zabagło - za niezwykłą umiejętność angażowania mieszkańców wsi Wołowice w sprawy istotne dla lokalnej społeczności, w szczególności w międzysąsiedzkie działania pomocowe, w tym na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Za wyjątkową wrażliwość i dobre serce gotowe nieść pomoc potrzebującym w najtrudniejszych momentach ich życia.

Wyróżniony: ks. Artur Barańczuk - za niestrudzoną, wieloletnią działalność na rzecz poprawy warunków życia najbardziej potrzebujących – starszych, samotnych i ubogich. Za niezwykłą umiejętność tworzenia przestrzeni do aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w powiecie gorlickim.

KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Laureat: Bożena Szewczyk-Taranek - za pełną zaangażowania pracę na rzecz wdrażania i popularyzacji metody terapeutycznej, jaką jest hortiterapia w placówkach rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych, w szczególności na terenie Małopolski. Za działalność propagującą znaczenie ogrodów terapeutycznych i sensorycznych poprzez utworzenie interdyscyplinarnych studiów podyplomowych pn. „Terapia Ogrodnicza.”

Wyróżniony: Daniel Gacek - za zaangażowanie w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację akcji oddawania krwi w Krakowie, zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Za dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka oraz działalność charytatywną wspomagającą proces leczenia dzieci, w tym z niepełnosprawnościami.

KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA

Laureat: Mariusz Pawlus - za upowszechnianie sportu i popularyzację sztuk walki, wśród społeczności powiatu oświęcimskiego. Za promowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych wartości i wzorców rywalizacji w duchu fair play, wzajemnego szacunku, przyjaźni i zdrowego stylu życia.

Wyróżniony: Elżbieta Kusina - za wieloletnie zaangażowanie w edukację i merytoryczne wsparcie przewodników turystycznych Krakowa i Małopolski. Za nieustające dążenie do rozwoju i kreowania nowej jakości usług turystycznych, a także reprezentację głosu małopolskich przewodników na scenie branży turystycznej w Polsce i Europie.

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Laureat: Anna Katarzyna Jawor - za świecką działalność misjonarską, wszechstronną pomoc i wsparcie mieszkańców ubogich dzielnic Limy, w szczególności za podjęcie trudu pracy z młodzieżą i dziećmi. Za otwarte serce i wsparcie dla więźniów narodowości polskiej osadzonych w peruwiańskich więzieniach.

Wyróżniony: Grzegorz Krawczyk - za ogromną wrażliwość na los osób potrzebujących pomocy. Za bezinteresowną działalność dobroczynną na rzecz mieszkańców powiatu suskiego, w szczególności osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących górzyste tereny. Za włączanie się w akcje charytatywne na rzecz dzieci z ubogich rodzin, osób z niepełnosprawnościami, a także potrzebujących z krajów misyjnych.

KATEGORIA: INICJATYWA MŁODYCH

Laureat: Harcerki i Harcerze Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - za umiejętność wykorzystywania swoich talentów do wspierania dzieci i młodzieży oraz poruszający przykład niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym – w szczególności na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży – w czasie pandemii, w ramach inicjatywy pn. „Małopolskie Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR”.

Wyróżniony: Agnieszka Serwotka - za pełne zaangażowania koordynowanie wolontariatem w Krakowskim Biurze Festiwalowym oraz bezcenny wkład w promowanie idei wolontariatu w kulturze. Za skuteczne dostosowanie działań wolontaryjnych do zmieniających się warunków w czasie pandemii COVID-19.

Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzone

Podczas uroczystej gali zostały również docenione najlepsze organizacje pozarządowe.

Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku jako nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku nagrodę Grand Prix otrzymała Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” za całokształt prowadzonej działalności poprzez realizację misji towarzyszenia chorym u kresu ich życia. Nagroda ta została przyznana również za nieustanne rozwijanie pasji pomagania i szerzenia idei hospicyjnej oraz w podziękowaniu za codzienną troskę o nieuleczalnie chorych i starszych, a także za otwarte serce i ogromne wsparcie dla rodzin w trudnym okresie odchodzenia bliskich.

Warto dodać, że tegoroczną edycję konkursu „Kryształów Soli” wspierała po raz kolejny Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która jest fundatorem finansowej nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2020 w wysokości 15 000 zł.

Nagroda Kryształy Soli została przyznana również w sześciu poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI

Laureat: Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” - za wieloletnią pracę na rzecz osób terminalnie chorych i umierających. Za kompleksową, całodobową opiekę: medyczną, pielęgnacyjną, duchową, psychologiczną i socjalną zapewnianą chorym, a także wsparcie dla ich rodzin. Za stworzenie godnych warunków dla osób u kresu życia. Za nieoceniony wkład w rozwój wolontariatu hospicyjnego.

Wyróżniony: Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL - za całokształt pracy socjalnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz podejmowanie coraz to nowszych wyzwań w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. Za wdrożenie metody streetworkingu i realizację szeregu niekonwencjonalnych projektów, których celem jest wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z trudnych środowisk.

KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA

Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu - za całokształt działań podejmowanych na rzecz wspierania i promocji twórczości artystycznej oraz regionalnej sztuki ludowej Nowego Sącza i Sądecczyzny. Za kultywowanie pamięci i dbałość o dorobek artystyczny sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. A także za wsparcie i motywację udzielaną artystom w trudnym czasie pandemii COVID-19.

Wyróżniony: Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej „Śpiewanie Bez Granic”– za ogromny wkład w kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej Małopolski oraz wspieranie działalności artystycznej muzyków, zespołów i orkiestr. Za prowadzone działania edukacyjne, zwłaszcza za organizację Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych oraz integrację artystów i amatorów w trudnym okresie pandemii. Za promocję polskiej muzyki za granicą, w głównej mierze poprzez realizację koncertów patriotycznych „VIVA POLONIA”.

KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Laureat: Fundacja Obraz w Pigułce - za wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, aktywizację kulturalną i społeczną oraz „arteterapię”. Za stworzenie nieszablonowego projektu „Obraz w pigułce”, który dzięki ciekawej formule dzieła w dziele, angażuje nie tylko małych pacjentów – poprawiając atmosferę i jakość czasu spędzonego w szpitalu – ale również wolontariuszy.

Wyróżniony: Małopolskie Stowarzyszenie Probacja - za aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz readaptacji skazanych, a także przeciwdziałanie przestępczości. Za prowadzenie programów rodzinnych w jednostkach penitencjarnych, za realizację ciekawych, autorskich projektów, w szczególności „POCZYTAJ MI” oraz „KONTAKT, czyli jak być lepszym rodzicem zza krat”. A także doceniając kampanię społeczną „NIE MOJA WINA, ALE MOJA KARA”, poruszającej w przestrzeni publicznej kwestię ochrony praw dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności.

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA

Laureat: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły - za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie w górach, w szczególności poprzez realizację akcji „Bezpieczni i rozważni w Tatrach” oraz za promowanie polskiej turystyki. Za działalność edukacyjną i wydawniczą, a także krzewienie pamięci o Adolfie Hyle.

Wyróżniony: Fundacja Wyobraź Sobie - za aktywne działania w zakresie edukacji ekologicznej i globalnej. Za realizację ciekawych projektów, w tym „Eko-światozmieniacze” oraz kształtowanie i uczenie młodego pokolenia „świadomości ekologicznej” i filozofii zero waste. A także za tworzenie własnych projektów profilaktycznych i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne rodzin.

KATEGORIA: GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Laureat: Przedsiębiorstwo Społeczne – Społeczna 21 Sp. z o.o. – za bezcenny wkład w aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z zespołem Downa, za pomoc w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, a tym samym wkład w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Za stworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami i pokazywanie ich potencjału oraz za podejmowanie działań ukierunkowanych na promowanie pozytywnego wizerunku osób z zespołem Downa.

KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY

Laureat: Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych - za stworzenie i prowadzenie dla seniorów z gmin Gromnik, Wojnicz i Zakliczyn Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus, a tym samym kompleksowe wsparcie osób starszych. Za nieustanne podnoszenie jakości życia osób niesamodzielnych z gmin wiejskich oraz realizację działań aktywizujących podopiecznych objętych projektem.

Wyróżniony: Fundacja Zupa (Zupa na Plantach) - za wdrożenie w Krakowie nieszablonowego projektu „Zupa na Plantach”, polegającego na przygotowaniu ciepłych posiłków dla osób bezdomnych oraz niezwykłą umiejętność skupienia wokół projektu rzeszy wolontariuszy niosących realną pomoc, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Za prowadzenie szeroko zakrojonych działań skierowanych do osób bezdomnych, w tym pomagających podopiecznym w wychodzeniu z kryzysu bezdomności.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować