Nie można niszczyć bannerów wyborczych. Nie mogą one również wisieć wszędzie

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, w przestrzeni publicznej pojawiają się liczne plakaty, banery i inne materiały z oznaczeniami komitetów wyborczych. Policjanci przypominają, że są one chronione prawnie, a ich niszczenie jest przestępstwem. Ostatnio policjanci z Sądecczyzny ukarali kilka osób za takie wykroczenia.

Nie można niszczyć bannerów wyborczych. Nie mogą one również wisieć wszędzie

Kara za niszczenie bannerów wyborczych.

Plakaty, banery i inne materiały wyborcze z oznaczeniami komitetów wyborczych są chronione prawem. Na terenie Sądecczyzny zanotowano przypadki niszczenia tych materiałów - były one zrywane, malowane, cięte lub usuwane.

Policjanci, oprócz reagowania na zgłoszenia, podczas codziennej służby również odnotowują takie incydenty i prowadzą działania mające na celu ustalenie i ukaranie sprawców. W wyniku tych działań, niedawno nałożono mandat karny na osobę, która uszkodziła baner w Łososinie Dolnej, a także skierowano wnioski do sądu o ukaranie trzech innych osób, które niszczyły i zrywały banery kandydatów w Nowym Sączu.

Zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń, „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną, lub w inny sposób uniemożliwia zapoznanie się z nim, podlega karze aresztu albo grzywny”. Sąd może nałożyć grzywnę do 5000 zł, a mandat karny za to wykroczenie, nałożony przez policjanta, może wynieść 500 zł.

Bannery nie mogą wisieć wszędzie.

Zgodnie z przepisami prawa, zarówno straż miejska / gminna, jak i policja mają obowiązek usuwania plakatów i haseł, których umieszczenie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bez zgody właściciela lub administratora, nie wolno umieszczać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Istnieją precyzyjne przepisy regulujące te kwestie, których należy przestrzegać, aby uniknąć nieporozumień. Plakaty wyborcze nie mogą być trwale przymocowane do obiektu i powinny być umocowane w taki sposób, aby można je było łatwo usunąć bez powodowania uszkodzeń lub zabrudzeń po zakończeniu kampanii.

Nieprzestrzeganie tych przepisów podlega karze. Zgodnie z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń, osoba umieszczająca w miejscu publicznym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek bez zgody zarządzającego tym miejscem, może być ukarana ograniczeniem wolności lub grzywną, której wysokość może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych.

Należy pamiętać, że istnieje również zakaz agitacji wyborczej

  1. Na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów
  2. Na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie
  3. Na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować