Powiat nowosądecki z dotacją na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Powiat Nowosądecki w ramach działania Małopolska Akademia Rodzica 2024 otrzymał kwotę 100 000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy obejmą dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Powiat nowosądecki z dotacją na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Udzielona dotacja celowa pozwoli na wsparcie działań statutowych poradni, w szczególności na prowadzenie terapii rodzinnych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi dziecka, które są zasygnalizowane w szkole przez pedagoga, psychologa itp., a ich rozwiązanie musi być kontynuowane przez terapię rodzinną znajdującą się poza szkołą, przez terapeutów rozumiejących niepowodzenia edukacyjne, wychowawcze dziecka i problemy rodzinne oraz szkolne. Działania te posłużyć mają jako wsparcie dla rodzin i opiekunów w procesie wychowania i kształcenia młodych ludzi.

Powyższa forma wsparcia pozwoli również na szerszą realizację zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do specjalistów, którzy obejmą dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W imieniu Powiatu Nowosądeckiego zadanie realizuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.

W ramach zadania na terenie Powiatu Nowosądeckiego zostaną przeprowadzone działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli:

Dla rodziców: prelekcje oraz warsztaty psychoedukacyjne, porady wychowawcze, konsultacje psychologiczne. Propozycja warsztatów skierowanych do rodziców - celem będzie podniesienie kompetencji wychowawczych oraz doskonalących umiejętności komunikacji z dzieckiem, opartych na dialogu, wzajemnym zrozumieniu, empatii, a zarazem stanowczości wobec dzieci. Głównym celem jest wsparcie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. Nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dla nauczycieli: szkoleniowe rady pedagogiczne, debaty wychowawcze, konsultacje indywidualne, wsparcie wychowawcze; wskazywanie rozwiązań problemów i trudności wychowawczych wraz

z wiedzą na temat dostępnych instytucji, w których można uzyskać kompleksowe wsparcie; możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami); uzyskania informacji o dalszej możliwości specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysowej rodziny; porady dotyczące ścieżki edukacyjno – zawodowej; prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; analiza opinii, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej; diagnozę środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawanie potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka.

Dla uczniów: zajęcia psychoedukacyjne mające na celu wzmocnienie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, naukę radzenia sobie z trudnymi emocjami; trening uważności; przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, integrowanie zespołów klasowych; rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych; zajęcia profilaktyczne mające na celu: przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, wzmacniające poczucie wartości siebie, radzenia sobie ze stresem oraz komunikację pozytywną; porady dotyczące ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu: www.ppppns.pl.

Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować