PWSZ w Nowym Sączu 9 października zainaugurowała 23 rok akademicki

PWSZ w Nowym Sączu 9 października zainaugurowała 23 rok akademicki

Ze względu na pandemię uroczystość odbyła się w znacznie skromniejszym gronie. Z przyczyn bezpieczeństwa w inauguracji roku akademickiego 2020/21 uczestniczyli członkowie Rady Uczelni, Senatu, studenci I roku reprezentujący poszczególne Instytuty oraz poprzedni rektor dwóch kadencji 2007 – 2015 prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek.


W przemówieniu inauguracyjnym JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, powiedział m.in.: - W odróżnieniu od uczelni akademickich, które przede wszystkim prowadzą kierunki o profilu ogólnoakademickim, my mamy znacznie trudniejsze zadanie. 50% zajęć w całym cyklu kształcenia musi odbywać się w bezpośrednim kontakcie ze studentem, co oznacza konieczność realizacji zajęć praktycznych w poszczególnych instytutach przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Jeszcze nie tak dawno, dokładnie rok temu mówiłem, że wkroczyliśmy w nową rzeczywistość związaną z nowym modelem szkolnictwa wyższego. Nikt z nas nie mógł przewidzieć tak przewrotnej sytuacji, która wymusiła szereg zmian organizacyjnych i administracyjnych nie tylko w obszarze kształcenia, ale również zarządzania Uczelnią. Obecna rzeczywistość ma zupełnie inny wymiar. Na nas spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników i studentów w trudnej obecnie sytuacji. 


Rektor Mariusz Cygnar podkreślał m.in. systematyczny rozwój Uczelni, która w minionych pięciu latach rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o 12 nowych kierunków studiów i przygotowania do aplikowania o kolejne. Nie potwierdziły się obawy o tegoroczną rekrutację. Mimo niżu demograficznego i zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PWSZ ubiegało się 1626 kandydatów. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 1190 studentów, nieco więcej niż rok temu. Ten wynik oraz fakt, że w PWSZ kształci się ok. 3600 osób to dowód, iż proponowane kierunki kształcenia są interesującą i trafną odpowiedzią na zapotrzebowanie potencjalnych studentów i rynku pracy.

 

Z roku na rok Uczelnia inwestuje znaczące środki w poprawę wyposażenia pracowni instytutów, co daje studentom dodatkowe możliwości zdobywania praktycznych umiejętności i przekłada się na podnoszenie jakości kształcenia. Z każdym rokiem umacnia się też kadra naukowo badawcza i dydaktyczna Uczelni. W minionym roku akademickim 7 pracowników Uczelni uzyskało stopnie naukowe: jeden tytuł profesora, trzech – doktora habilitowanego (w tym dla dwóch PWSZ jest podstawowym miejscem zatrudnienia) i trzech doktora. Dziesięć kolejnych osób ma otwarte przewody doktorskie. To buduje solidne podstawy Uczelni.

 

Ważnym aktywem sądeckiej Alma Mater jest współpraca i wsparcie jej przez biznes w regionie, samorządy, współpracę ze szkołami i innymi uczelniami. Dzięki zaangażowaniu kadry PWSZ, jej osiągnięciom naukowym i dydaktycznym w ostatnich miesiącach Uczelnia uhonorowana została kilkoma znaczącymi wyróżnieniami: po raz kolejny tytułem „Uczelnia Liderów” oraz „Oskarem Akademickim” - jako jedna z trzech uczelni zawodowych. Wydawnictwo Naukowe PWSZ zostało umieszczone na ministerialnej liście wydawnictw wysoko punktowanych, zgodnie z którą monografie naukowe w nim publikowane otrzymują aż 80 punktów! 


- Stajemy się Uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy – mówił Mariusz Cygnar. - Jest to podstawowy, a zarazem konieczny warunek do bycia Uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu. Wszyscy doceniamy dużą aktywność pracowników, ich zaangażowanie w codzienną pracę, może często niewidoczną, ale zauważalną w rankingach i ogólnopolskich konkursach. Wszystkie te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania i wytężonej pracy pracowników Uczelni: nauczycieli akademickich, dyrektorów instytutów, osób zatrudnionych na innych stanowiskach kierowniczych, pracowników administracji. Doceniam również pracę wszystkich organów kolegialnych uczelni: Rady Uczelni, Senatu, Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, ale także wszystkich studentów. Dziękuję, jak tylko potrafię najlepiej, wszystkim za włożony wysiłek, aktywność, za wspólny nasz sukces.


- W sposób szczególny zwracam się do naszych studentów I roku, dla których rozpoczęcie studiów stanowi kolejny, ważny etap w ich życiu. Rozpoczynacie kolejny etap edukacji w nowej, zreformowanej rzeczywistości szkolnictwa wyższego. Wybraliście Uczelnię Zawodową, o jasno zdefiniowanych wymaganiach wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią Wam zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy, ale także nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, zarówno w naszych pracowniach i laboratoriach, jak i w ramach praktyk zawodowych, organizowanych w różnorodnych zakładach pracy. 


- Przed Wami ciekawa, ale nie łatwa droga, połączona z wysiłkiem intelektualnym, ale także myślę z chęcią poznawania otaczającego świata, jak również kształtowania samego siebie. Studia to inne spojrzenie na zdobywanie wiedzy. Jestem przekonany, że odnajdziecie tu poczucie swobody w indywidualnym kształtowaniu własnej osobowości i rozwoju intelektualnego, co pozwoli Wam urzeczywistnić swoje zamierzone plany i cele zawodowe.


- Nauka, studiowanie jest priorytetem, ale zachęcam Was także do aktywności i angażowania się w życie całej społeczności akademickiej, w jej współtworzenie, proponowanie zmian prowadzących do poprawy jakości w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni.


- Z uporem „przysłowiowego” maniaka powtórzę co powiedziałem rok temu: bądźcie ostrożni i czujni w czasach hejtu, mowy nienawiści i manipulacji tak często doświadczanej przez wielu naszych przyjaciół i nas samych. Dzisiaj, niestety, każde środowisko bez wyjątku, skażone jest ludźmi, którzy zatracili nie tylko swój wymiar etyczny, ale próbują często ograniczać swobodę innych, kosztem własnych korzyści. Wierzymy w Was młodzi przyjaciele, że rozsądek i poszanowanie godności drugiej osoby, będzie priorytetem w waszym życiu! 


- Cieszy nas fakt, że wybraliście Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu świadomie! Tylko taki sposób wyboru Uczelni i zawodu, jaki w przyszłości planujecie uprawiać, daje pełną satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie pełnego sukcesu! – mówił rektor Mariusz Cygnar.


Wyzwaniem dla Uczelni i kolejnym etapem rozwoju jest przygotowywana budowa budynku dla Instytutu Ekonomicznego. Prace powinny się rozpocząć w najbliższych tygodniach. Wiosenny semestr roku akademickiego 2022/2023 powinien rozpocząć w nowym obiekcie.


Rektor Mariusz Cygnar dziękował Senatowi, Radzie Uczelni, Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów oraz pracownikom za dotychczasową współpracę, wyrażając nadzieję, że będzie równie owocna w rozpoczętym roku akademickim, w umacnianiu fundamentów Uczelni, podnoszeniu jej rangi i znaczenia.


- Z optymizmem i nadzieją, że tak będzie otwieram dwudziesty trzeci rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Niech będzie dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit! – zakończył wystąpienie rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ.


Immatrykulację studentów pierwszego roku poprowadził prorektor, dr Marek Reichel. Ze względów bezpieczeństwa, w imieniu 1190 studentów, którzy rozpoczynają przygodę ze studiami w naszej Uczelni, do uroczystego ślubowania zaproszono po jednym przedstawicielu z każdego instytutu.


Justyna Jasińska (Instytut Ekonomiczny, kierunek „Ekonomika i finanse przedsiębiorstw”), Marta Rumin (Instytut Języków Obcych, „Filologia”), Patryk Janik (Instytut Kultury Fizycznej, „Wychowanie fizyczne”), Natalia Dunikowska (Instytut Pedagogiczny, „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”), Jan Wilczyński (Instytut Techniczny, „Informatyka”), Alicja Mikulska (Instytut Zdrowia, „Dietetyka) powtarzali za prowadzącym słowa roty: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.”


Pasowanie przez JM rektora Mariusza Cygnara ślubujących studentów, przedstawicieli pierwszego roku było symbolicznym aktem przyjęcia ich do uczelnianej społeczności. Ślubowanie zakończyła pieśń żakowskiej braci: „Gaudeamus igitur”. 


Prorektor dr Marek Reichel przekazał studentom przesłanie i życzenia na rozpoczynający się rok akademicki prorektor dr Haliny Potok, która nie mogła uczestniczyć w inauguracji.


Oto fragmenty:
Inauguracja roku akademickiego to święto Uczelni, ale przede wszystkim studentów pierwszych lat studiów. Poprzez złożenie ślubowania, zostaliście włączeni do grona pełnoprawnych studentów naszej Uczelni i rozpoczynacie Państwo nowy rozdział w swoim życiu.
Zapewniam, że Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Wam dobre warunki do wszechstronnego rozwoju i wspólnego budowania społeczności akademickiej, pomimo trudności wynikających z sytuacji epidemicznej.


Jednocześnie Proszę Was, abyście wszyscy troszczyli się nawzajem o siebie, uczestniczyli aktywnie zarówno w zajęciach organizowanych w sposób zdalny, jak również stacjonarny. To, od Was zależy, czy ten czas studiów, potraficie w pełni wykorzystać do nabycia umiejętności i kompetencji zawodowych, budowania dobrych relacji międzyludzkich i dbania o wspólne dobro, jakim jest nasza Uczelnia. Życzę także sobie i Wam abyście w przyszłości, już jako absolwenci, również pamiętali o Uczelni i pełnili rolę jej ambasadora w środowisku, w którym przyjdzie Wam żyć i pracować.


Z życzeniami dla społeczności naszej Uczelni: kadry dydaktycznej, studentów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynających studia, wystąpiła również Aleksandra Lang, przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. - Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest!


Tą „małą rzeczą” zaczerpniętą z piosenki, która pozwala się cieszyć jest – zdaniem Aleksandry Lang - możliwość rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Zapowiada się równie trudny, jak wiosenny semestr w minionym, co zaskoczyło wszystkich. Ale jest przekonana, że studenci wespół z kadrą akademicką Uczelni wypracują takie rozwiązania, które - mimo przeciwności – pozwolą na efektywną naukę. 


- Oczywiście, studia to nie tylko nauka – mówiła Aleksandra Lang. – Niemniej w tym roku szczególnie apelujemy o rozsądek. Na wspólne świętowanie przyjdzie czas.


Wykład inauguracyjny pt: „Bioinżynieria i medycyna; implementacje w układzie krążenia” wygłosił dr hab. n.med. Stanisław Rumian, prof. PWSZ. 


O przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PWSZ ubiegało się 1626 kandydatów. Na pierwszym roku uczyć się będzie 1190 studentów. Na studiach:

  • pierwszego stopnia - 885 studentów (700 na studia stacjonarne, 185 na studia niestacjonarne), 
  • drugiego stopnia - 196 osób, (124 na studia stacjonarne, 72 na niestacjonarne),
  • jednolitych studiach magisterskich - 109 osób (studia stacjonarne).

 

Łącznie w roku akademickim 2020/21 na wszystkich latach i kierunkach naukę rozpoczęło 3477studentów.


W mijającym roku akademickim, 2019/2020, od stycznia bieżącego roku, studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ukończyło 783 studentów. Do tej chwili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową ukończyło 19 370 osób.


Uczelnia jest dużym zakładem pracy. Zatrudnia bowiem 425 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października roku akademickiego 2019/20 pracuje 280 nauczycieli akademickich, co w przeliczeniu na pełne etaty równa się 257 etatom. 


Nauczyciele akademiccy stanowią 65,9 % ogółu zatrudnionych pracowników. Spośród nauczycieli akademickich 61,4 % to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi (z tego: 8,5 % to profesorowie tytularni, 10,4 % to doktorzy habilitowani, a 42,5 % - doktorzy). 


Zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego, natomiast nieznacznie na korzyść zmieniła się struktura zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego: w grupie profesorów z 7,8% do 8,5% oraz w grupie doktorów z 41,1% do 42,5% w roku obecnym. W okresie dwóch ostatnich lat 10 osób zatrudnionych w Uczelni na podstawowym miejscu pracy uzyskało stopnie naukowe, w tym 3 osoby uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 7 osób stopień naukowy doktora.


Studia w sądeckiej uczelni nakierowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności. Stąd nacisk na maksymalną ilość zajęć praktycznych, które w minionym semestrze odbywały się, z zachowaniem niezbędnych rygorów bezpieczeństwa. Podobnie będzie w nadchodzącym roku akademickim. Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej, ale władzom PWSZ zależy, by sytuacja na Uczelni wróciła możliwie szybko normy, by zajęcia odbywały się w formie klasycznej, niemniej póki sytuacja nie wróci do normy tam, gdzie to możliwe prowadzone będą online poprzez internet na platformach, które preferuje Uczelnia.

 

Programy i zajęcia są tak programowane, by edukacja nie odbiła się negatywnie na praktycznej stronie zdobywania konkretnych umiejętności zawodowych. Doświadczenia zgromadzone w minionym – pandemicznym semestrze, uzupełnione wieloma interesującymi opiniami studentów, pozwalają Uczelni na lepsze przygotowanie się do pracy i nauki w zmienionych przez koronawirus warunkach, według zasady: bezpieczeństwo studentów i nauczycieli akademickich przede wszystkim, bez ujemnych skutków dla treści i jakości kształcenia.


W dniu poprzedzającym inaugurację roku akademickiego w kościele pw. św. Kazimierza odprawiona została msza święta w intencji pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

 

Źródło: Materiały nadesłane do redakcji

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować