Pogoda - Sądeckie.pl1

Dzisiaj jest: 01. 03. 2021
Do końca roku: 305 dniRada Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok

Rada Powiatu Nowosądeckiego jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok

Głównym punktem dzisiejszej sesji prowadzonej przez przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Romana Potońca było podjęcie uchwały budżetowej na przyszły rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. 28 radnych obecnych na sesji podjęło obie uchwały jednogłośnie. Dochody zostały zaplanowane na poziomie 182 698 185 zł, a wydatki na poziomie - 203 774 078 zł.

- To bardzo dobry budżet i mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować – mówił radny Antoni Poręba, szef Klubu PiS w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. - Dziękuję Zarządowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za przygotowanie uchwały budżetowej i za pracę w tym trudnym czasie pandemii.

- Popieramy ten budżet - dodał radny Andrzej Gancarz, szef Klubu „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna” Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 4 500 000 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, które zostaną przekazane wyprzedzająco z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację trzech zadań remontowych: remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 4 139 145 zł, remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec w m. Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 15 375 zł, remont drogi powiatowej Muszyna –  ul. Polna –  Złockie w m. Muszyna i Jastrzębik – 669 254 zł, niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 63 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 583 076 zł

(razem - 11 469 850 zł);

- przychodów wynikających z rozliczenia dotacji przekazanych wyprzedzająco na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Erasmus+ - 641 043 zł;

- planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Przed głosowaniem nad budżetem, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym.

- 8 grudnia na stronach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono listy z rozstrzygnięcia naboru wniosków zgłoszonych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Nowosądecki otrzymał bezzwrotne wsparcie pochodzące z funduszu COVID 19 między innymi do rozbudowy drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką i budową nowego mostu. Całkowita wartość projektu to trzy miliony złotych. Dofinansowanie wynosi 70% i stanowi kwotę 2,1 miliona złotych – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

Powiat otrzymał również dofinansowanie do budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. Całkowita wartość projektu – 5.810.372,18 złotych, dofinansowanie – 2 miliony złotych.

- Równocześnie do realizacji tego zadania otrzymaliśmy z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2.283.076 złotych – dodaje starosta Marek Kwiatkowski. – Obecnie więc, dofinansowanie do tej inwestycji wynosi 4.283.076 złotych.

Dofinansowana została także budowa 34 doświetleń przy przejściach dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Całkowita wartość projektu – 1.020.000 zł, a dofinansowanie (70%) wynosi – 714 tysięcy złotych.

Kwotą 592.061 złotych została dofinansowana modernizacja energetyczna Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Całkowita wartość projektu to 696.543,41 zł, a dofinansowanie - 85%. 

- Ponadto, Departament Infrastruktury w Ministerstwie Sportu pozytywnie zaopiniował złożony przez nas wniosek na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Otrzymaliśmy też dotację w wysokości 4,5 miliona złotych. Wcześniej, pozyskałem na realizację tej inwestycji 4,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy już więc 8,8 miliona złotych pochodzących ze środków zewnętrznych, a całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 12.001.371,74 złotych.

Powiat Nowosądecki otrzymał dotację z Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego w ramach programu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” w wysokości 213.673,80 zł. O dotację starało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z pozyskanych środków zakupiono 65 laptopów, sześć komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz środki ochrony osobistej dla wszystkich rodzin zastępczych. Cały sprzęt i środki zostały przekazane rodzinom w połowie grudnia.

Podczas dzisiejszej sesji, starosta poinformował radnych o inwestycjach drogowych prowadzonych w okresie międzysesyjnym (Asfalt położony, chodniki gotowe! | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl) i o kwotach wydanych w tym roku na inwestycje drogowe.

- W tym roku wykonaliśmy około 28 kilometrów nowych nawierzchni, w tym 9,6 kilometra w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019-2020 za łączną kwotę około 24 milionów złotych – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Jednocześnie podpisaliśmy umowy na modernizację kolejnych dróg o łącznej długości 19,8 kilometrów i wartości 21,8 milionów złotych. To inwestycje objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace mają być zakończone do czerwca przyszłego roku.

Podczas sesji, radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024” i wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udziałem bonifikaty nieruchomości położonej w Grybowie przy ul. Rynek 4.

 

Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować