UWAGA! Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów

Poniżej Zarządzenie nr RM-SO.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.

UWAGA! Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta Grybów

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122) zarządzam, co następuje:


W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych ogłaszam stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta Grybów.


Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od dnia 05.02.2024 r. od godziny 13:00 do czasu jego odwołania.


Zwołuję Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego i nakazuję pełnienie całodobowych dyżurów w Urzędzie Miejskim w Grybowie do czasu odwołania pogotowia.


W ramach wprowadzonego pogotowia przeciwpowodziowego należy podjąć następujące działania:

  • utrzymywać gotowość sprzętu i wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych do natychmiastowego użycia,
  • monitorować poziom wód w rzece Biała Tarnowska i jej dopływach oraz stan zagrożenia terenów narażonych na zalanie – w przypadku wzrostu poziomu wód zostanie ogłoszony alarm przeciwpowodziowy,
  • zapewnić gotowość sił i środków ratowniczych do szybkiego działania,
  • uruchomić akcję ratowniczą na obszarach zagrożonych powodzią w celu ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Miasta Grybów,
  • realizować inne zadania wynikające z Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Miasta Grybów,
  • informować na bieżąco o sytuacji i podjętych działaniach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.


Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Grybów.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Źródło: Królewskie Miasto Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować