Wkrótce ruszy przebudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Zarząd Powiatu Gorlickiego do VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych zgłosił wniosek pn. Przebudowa skrzydła SOS-W w Szymbarku na cele dydaktyczno-administracyjne z urządzeniem kotłowni z OZE i budową nowego dojazdu do placówki.

Wkrótce ruszy przebudowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie najbardziej palących problemów infrastrukturalnych, które rzutują negatywnie na całość procesu dydaktycznego i funkcjonowanie szkoły oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom placówki.


W ramach inwestycji planowana jest przebudowa i adaptacja skrzydła budynku głównego na cele dydaktyczne i administracyjne (urządzenie sal lekcyjnych na parterze oraz pom. biurowych z zapleczem na kondygnacji pierwszego piętra). Obecnie działalność dydaktyczna placówki odbywa się w dwóch oddzielnych budynkach, oddalonych od siebie o ok. 70 m (bez bezpośredniego połączenia), co pociąga za sobą konieczność przemieszczania się dzieci i personelu bez względu na pogodę. Dodatkowo, drugi budynek to dawny dworek, obecnie silnie zdegradowany technicznie, zatem nieodzowne jest wyprowadzenie stamtąd dzieci oraz personelu i wygospodarowanie dla nich pomieszczeń w budynku głównym.


Ponadto planuje się urządzenie samodzielnej kotłowni w budynku głównym SOS – W. Istniejąca kotłownia zasilająca obydwa budynki zlokalizowana jest w dawnym dworku, w wyniku czego występują znaczne straty na przesyle ciepła (odległość), co przekłada się na koszty ogrzewania ponoszone przez placówkę. Ponadto kotłownia jest już, jak na dzisiejsze standardy, przestarzała a przy tym energochłonna. Planuje się budowę nowej kotłowni gazowej o mocy 180 kW (dwa kotły gazowe o mocy 90 kW) w budynku głównym, rozbudowanej o system pomp ciepła (3 pompy o łącznej mocy ok. 75 kW).


W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy dojazd (droga) do placówki. Dzięki temu uzyska ona bezpośredni zjazd z DK 28 i szybszy, lepszy dojazd do budynku głównego, z ominięciem starego budynku dawnego dworku. Poprawie ulegnie również dojazd dla służb, np. straży pożarnej. Parametry drogi: ok. 200 m długości, 6,5 m szerokości wraz z poboczami.


Powiat posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę dla kotłowni.


Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd (termin wykonania to 31.01.2024 r.).


W trakcie wykonania jest dokumentacja dotycząca przebudowy skrzydła budynku (termin wykonania to 10.04.2024 r.).


Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2025


Przewidywana wartość inwestycji: 2 031 195,69 zł


Wkład własny: 304 679,35 zł (15,00 % wartości inwestycji)


Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8: 1 726 516,34 zł


Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować