Wójt Gminy Korzenna z jednogłośnym absolutorium

Rada Gminy Korzenna jednogłośnie udzieliła wójtowi Leszkowi Skowronowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wysoko oceniono zarówno stan finansów gminy, jak i skalę zrealizowanych inwestycji.

Wójt Gminy Korzenna z jednogłośnym absolutorium

– Państwo dostrzegają efekty pracy całego zespołu. Dlatego chciałem podziękować moim współpracownikom, zarówno obecnym, jak i tym, których tutaj nie ma - mówił Wójt Gminy Korzenna.


Uchwała absolutoryjna jako jedna z najważniejszych w roku zdominowała obrady dzisiejszej (17 czerwca) sesji. Zanim radni wyrazili swoją opinię w sprawie realizacji ubiegłorocznego budżetu, wójt Leszek Skowron przedstawił „Raport o stanie gminy Korzenna za 2021 rok”. W liczącym kilkadziesiąt stron dokumencie, przygotowywanym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie terytorialnym, znalazły się zarówno dane demograficzne, finansowe, jak również szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji.


Omawiający dokument wójt Leszek Skowron zwracał m.in. uwagę na bardzo dobry stan finansów gminy, która na koniec ub. r. nie miała żadnego zadłużenia i ponad 31,5 mln zł pozyskanych spoza budżetu. – Dzięki temu mogliśmy wykonać tak wiele inwestycji, nie zaciągając na to żadnych zobowiązań – tłumaczył. Przypominając najważniejsze ubiegłoroczne przedsięwzięcia, wymienił m.in. halę sportowo-widowiskową i basen w Korzennej, modernizację budynku SP w Korzennej, modernizację boiska przy SP w Mogilnie, liczne remonty dróg i mostów, budowę sali gimnastycznej przy SP w Łęce czy modernizację remizy OSP w Lipnicy Wielkiej.


Dyskutujący nad „Raportem” radni doceniali stabilność finansów gminy i wskazywali na dużą skalę inwestycyjnego zaangażowania. - Cieszę się, że mogę współpracować z takim wójtem i z taką radą – podsumowywał radny Alojzy Janusz, a przewodniczący Rady Gminy Szymon Semla podkreślał, że brak kredytów i wydatki majątkowe na poziomie przekraczającym 25 procent to chyba ewenement na skalę kraju. Radny Stanisław Grygiel chwalił inwestowanie w jednostki OSP jako najważniejsze ogniwo budowania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy. Z poprawy poziomu życia mieszkańców, dzięki zrealizowanym w roku ubiegłym inwestycjom, cieszył się radny Piotr Stawiarski, zaś radny Jacek Fornagiel odnosił się do ich skali. – To, co zrobiono w ubiegłym roku można byłoby rozłożyć na kilka budżetowych lat.


Entuzjastyczne oceny, jakie padały w dyskusji, znalazły odzwierciedlenie w głosowaniach. Wszyscy obecni na sali radni opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. – Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzono oraz za owocną współpracę zarówno moim współpracownikom z urzędu, jak i radnym, sołtysom, organizacjom pozarządowym, jednostkom OSP i kołom gospodyń wiejskich. Wszyscy mają swój udział w tym, co udało się zrobić w roku ubiegłym – komentował po głosowaniu wójt Gminy Korzenna.


Werdykt radnych poprzedziło przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korzenna dotyczące realizacji budżetu za ubiegły rok oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W obu przypadkach zastrzeżeń nie było, a opinie były pozytywne.


Źródło: Gm. Korzenna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować