Budżet Powiatu nowosądeckiego uchwalony jednogłośnie

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, którą prowadził przewodniczący Rady Roman Potoniec, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. Obejrzeli także koncert w wykonaniu Zespołu Regionalnego Lipniczanie, który ostatnio nagrał nową płytę do Fonoteki Powiatowej. Po występach artystycznych wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Budżet Powiatu nowosądeckiego uchwalony jednogłośnie
Na początku grudnia wziąłem udział w Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2023 w Warszawie, gdzie otrzymałem statuetkę Orła Polskiego Samorządu w kategorii STAROSTA 15-lecia – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Ocenie podlegało wiele aspektów, w tym przede wszystkim realizacja historycznej dla Sądecczyzny inwestycji jaką jest wybudowanie Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. W ciągu pięciu ostatnich lat wydaliśmy na inwestycje ponad 315 milionów złotych, z czego 163 miliony pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Komisja konkursowa doceniła również inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym remont i modernizację ponad 130 kilometrów dróg, budowę 32 kilometrów chodników, 19 zmodernizowanych lub wybudowanych mostów oraz ponad sto doświetlonych przejść dla pieszych. Dziękuję wszystkim radnym i jednostkom powiatowym za współpracę i osiągnięcie tak dobrych wyników!


Starosta mówił także o zakończonym w tym roku projekcie „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym roku zostały usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ponad 502 tony odpadów azbestowych ze 170 posesji. Koszty wywozu i unieszkodliwiania odpadów wyniosły blisko 240 tysięcy złotych. Obecnie na realizację oczekują 422 wnioski.


Radni dowiedzieli się również, na których drogach zakończyły się ostatnio remonty i w których miejscach prowadzone są nadal prace: Pomimo zimy – trwają prace na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)


Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody zaplanowano na poziomie 274 569 286 zł, wydatki – 284 647 874 zł, a deficyt - 10 078 588 zł (zostanie pokryty m.in. z kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych).


To bardzo dobry budżet! Pozwoli nam na realizację wielu inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosą w przyszłym roku 95 565 013,82 złotych, co stanowi 33,6% wydatków całego budżetu. Będziemy też zabiegać o kolejne środki zewnętrzne – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Sporą kwotę przeznaczyliśmy też na oświatę i wychowanie oraz kulturę fizyczną - 88 097 707,30 złotych, co stanowi 30,9% całości budżetu. W planach mamy między innymi rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu o część dydaktyczną, a także opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toru saneczkowego w Marcinkowicach. To tylko niektóre z wielu zaplanowanych przez nas inwestycji. Sporo środków zostanie przeznczonych również na ochronę zdrowia, pomoc społeczną czy wsparcie służb mundurowych.


Wśród zadań, które będą realizowane w przyszłym roku na drogach są między innymi:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa wraz z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe (inwestycja planowana na lata 2022-2025 o wartości 29 788 793 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16 920 000 zł oraz gminy Chełmiec - 1 000 000 zł);

- rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica (inwestycja planowana w latach 2022 – 2024 o wartości 6 745 987 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 237 190 zł);

- modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach: Florynka i Binczarowa (inwestycja planowana w latach 2023 – 2024 o wartości 7 141 849 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3 194 801 zł);

- budowa chodników za 6 000 000 zł (w tym planowane dofinansowanie z gmin w kwocie 3 000 000 zł);

- przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice (inwestycja planowana na lata 2023-2025 o wartości 9 647 337 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 806 569 zł);

- budowa mostu w Paszynie za 2 000 000 zł (środki zabezpieczone na wkład własny Powiatu do zadania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej);

- przebudowa drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Gołkowice Górne (inwestycja planowana na lata 2023-2024 o wartości 730 252 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 161 036 zł).


Radni jednomyślnie podjęli uchwałę budżetową na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowosądeckiego. Przyszłoroczny budżet poparli członkowie Klubu Radnych PiS na czele z przewodniczącym Antonim Porębą oraz Klubu Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna” na czele z przewodniczącym Andrzejem Gancarzem.


W sesji wzięli udział m.in.: Komendant Miejski Policji insp. dr Krzysztof Dymura, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek i sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować