Pogoda Nowy Sącz

19

Dzisiaj jest: 19. 08. 2022 Dni od początku roku: 230 Dni do końca roku: 134
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

GDDKiA przygotowuje dokumentację dla ważnych inwestycji w Małopolsce

GDDKiA przygotowuje dokumentację dla ważnych inwestycji w Małopolsce

W 2022 roku GDDKiA będzie kontynuować prace nad przygotowaniem dokumentacji dla ważnych inwestycji drogowych w woj. małopolskim. Chodzi m.in. o dokumentację dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna). GDDKiA czeka na wydanie decyzji środowiskowej dla dwujezdniowej DK75 Brzesko - Nowy Sącz. Będą też trwały dalsze prace projektowe związane z dwujezdniową DK7 na odcinku Rabka - Chyżne (granica państwa).

Przygotowanie wszystkich dokumentów trwa dużo dłużej niż sama budowa, ale w procesie inwestycyjnym nie można tych etapów pominąć. Prace projektowe obejmują przygotowanie m.in. koncepcji programowej, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego czy projektu budowlanego. Uwzględniają również uzyskanie zgód, przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, uzyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację.


S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna)

W 2021 r. wykonane zostały badania geofizyczne (metodą elektrooporową - ERT i sejsmiczną - SRT-P, MASW), które są podstawą do dalszych badań geologicznych. W 2022 r. powstanie projekt robót geologicznych i po jego zatwierdzeniu GDDKiA ogłosi przetarg na wiercenia.

Beskidzka Droga Integracyjna DK52 początkowo projektowana była w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Status drogi ekspresowej zyskała w maju 2016 r. decyzją Rady Ministrów. Ustalono wówczas przebieg drogi ekspresowej S52, która prowadzi od Cieszyna do Bielska-Białej (wcześniej S1), a następnie od węzła Suchy Potok do DK7 w Głogoczowie i dalej poprzez Północną Obwodnicą Krakowa do S7.

Odcinek S52 od węzła Suchy Potok do Głogoczowa, o długości ok. 61 km, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na tym odcinku powstanie 13 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice, Skawina i Głogoczów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej drogi wydana została w lipcu 2018 r., ale do tej pory nie jest ona prawomocna z powodu odwołań i skarg grupy mieszkańców. Wprawdzie 16 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). GDDKiA nadal czeka na rozstrzygnięcie NSA w tym zakresie.

Prace dokumentacyjne są kontynuowane. W kwietniu 2020 r. Minister Infrastruktury uzgodnił aneks do Programu inwestycji dla tej drogi, a 31 sierpnia 2020 r. podpisano aneks na dokończenie opracowania Koncepcji programowej z terminem do lutego 2025 r.

Ogłoszenie przetargu na realizację S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna), w systemie Projektuj i buduj oraz podziale na pięć odcinków, powinno nastąpić w II połowie 2024 r.


Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz

Dwujezdniowa DK75 Brzesko - Nowy Sącz podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne:

- odcinek I - drugi etap łącznika brzeskiego z A4 to jednocześnie zachodnia obwodnica Brzeska. 23 września 2021 r. złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończenie budowy ma nastąpić w 2024 r.

- odcinek II - Brzesko - Nowy Sącz, wniosek o wydanie DŚU GDDKiA złożyła 27 września 2021 r. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie.

Do wniosku o uzyskanie DŚU dołączyliśmy trzy warianty przebiegu drogi:

C jako wariant najkorzystniejszy na bazie wyników analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym;

A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium społecznym;

F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

Odcinek II Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od korytarza, długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do drogi będzie zapewniona poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 r.


DK7 Rabka - Chyżne

Umowa na opracowanie Studium korytarzowego (SK) została podpisana 30 kwietnia 2021 r. We wrześniu 2021 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami, którym zaprezentowano warianty przebiegu drogi. 6 grudnia 2021 r. na stronie internetowej został opublikowany raport ze spotkań informacyjnych z mieszkańcami. W tym raporcie oprócz wariantów, które prezentowali na spotkaniach projektanci, przygotowane były trzy nowe warianty. Powstały one na podstawie wniosków z ankiet mieszkańców. Dla etapu SK były one analizowane razem z wcześniejszymi wariantami, czyli tymi, które były pokazane mieszkańcom na spotkaniach we wrześniu.

Zadaniem wykonawcy SK było opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko. Powstała też analiza kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

W styczniu 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) dla zatwierdzenia SK. W kwietniu 2022 r. przyjęto do dalszych prac projektowych cztery warianty.

W czerwcu 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka - Chyżne stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy europejskiej E77 (przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu sieci TEN-T). Prowadzi ona ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.


Program budowy 100 obwodnic

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) zaplanowana jest realizacja obwodnic: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Tarnowa i Trzebini. Trwa opracowanie dokumentacji.

W przypadku obwodnicy Piwnicznej Zdroju, 8 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI), a w maju planujemy złożenie wniosku o DŚU.

Dla obwodnicy Limanowej opracowywane są materiały do DŚU. Złożenie wniosku planowane jest w tym roku. Na tym samym etapie jest także obwodnica Nowego Targu.

W październiku 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami Makowa Podhalańskiego i Suchej Beskidzkiej w sprawie budowy obwodnicy, a w tym roku dokumentacja zostanie poddana ocenie ZOPI i KOPI.

Dokumentacja dla obwodnicy Tarnowa została już przygotowana.

Dla obwodnicy Trzebini we wrześniu 2021 r. zakończyły się prace nad Studium sieciowym. W marcu 2022 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na STEŚ-R. Planowany termin składania ofert to kwiecień 2022 r. W sierpniu 2022 r. GDDKiA  planuje podpisać umowę z wykonawcą prac projektowych

Trwa opracowywanie STEŚ-R dla obwodnicy Wadowic. Na podstawie porozumienia zawartego 23 października 2019 r. z samorządem Wadowic etap dokumentacyjny prowadzony jest przez gminę. W lutym 2022 r. odbyło się posiedzenie KOPI, które przyjęło wariant II jako rozwiązanie preferowane do DŚU. Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w maju 2022 r.


Inne obwodnice

Obwodnica Zabierzowa 

1 lipca 2021 r. GDDKiA złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest jeszcze w toku. RDOŚ rozpatruje natomiast ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. W maju 2022 r. zaplanowane jest wszczęcie postepowania przetargowego na budowę.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi klasy GP o długości 10,2 km, podzielonego na dwa odcinki różniące się przekrojem. Odcinek I, od węzła Modlniczka (S52) do skrzyżowania ulic Łąkowej i Rodziny Poganów w Zabierzowie, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Odcinek II, od skrzyżowania ulic Łąkowej i Rodziny Poganów w Zabierzowie do istniejącej DK79 w Rudawie, jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu.

Obwodnica poprowadzona w nowym śladzie omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i trzy skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie). W ramach inwestycji powstanie tunel o długości 317 m, cztery mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla zwierząt, sześć zbiorników retencyjnych i prawie 5 km ekranów akustycznych.


Obwodnica Zatora

W styczniu 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. 19 listopada 2021 r. zostało wszczęte postepowanie o wydanie decyzji ZRID. W 2022 r. planujemy ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy.


Rozbudowy dróg

A4 w Krakowie

15 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej o długości 900 m, na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej, w kierunku Rzeszowa. Koszt prac wyniesie ok. 14,5 mln zł.

Oprócz dobudowy pasa ruchu, przebudowana zostanie łącznica węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Wybudowane zostaną także ekrany akustyczne i droga serwisowa, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży). Odcinek, na którym zostanie dobudowany trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów. Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim usprawni przejazd i płynność ruchu. Poprawi się także bezpieczeństwo podróży. Zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2023 r.

W trakcie opracowywania jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i DK7. 17 marca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na wykonanie dokumentacji o wartości ponad 1,5 mln zł.

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych oraz STEŚ-R. Uwzględnia również przygotowanie opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania wykonawców, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski. Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021-2024, a realizacja robót na lata 2025-2026.

GDDKiA rozbuduje obydwie jezdnie autostrady A4 do trzech pasów, na długości ok. 15 km od węzła Balice do ul Kąpielowej. Oprócz poszerzenia rozbudowane zostaną także węzły, w tym Kraków Balice i Kraków Skawina. Ze względu na brak rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa analizowane będą możliwe scenariusze rozbudowy tak, aby poprawa płynności ruchu na tym odcinku była jak najbardziej efektywna, a utrudnienia w czasie prac budowlanych jak najmniejsze. 15 października 2021 r. Minister Infrastruktury podpisał Program inwestycji, a w II kwartale 2022 r. planujemy ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową.


DK28 Nowy Sącz - Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego

W trakcie opracowywania jest kompleksowa dokumentacja projektowa rozbudowy drogi krajowej nr 28 na odcinku od Nowego Sącza do miejscowości Ropa, o długości 24,2 km. Umowa podpisana została 22 stycznia 2021 r. Koszt wszystkich prac wyniesie ponad 8,7 mln zł. W grudniu 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami, którym pokazywane były dwa warianty rozbudowy.

Planowana rozbudowa DK28 ma na celu podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, poprawę parametrów technicznych drogi oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni. Nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę lub przebudowę skrzyżowań DK28 z drogami gminnymi i drogą powiatową. Powstaną pasy wyprzedzania, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2021-2024.

Powstaje też dokumentacja dla rozbudowy DK28 na odcinku Ropa - granica woj. małopolskiego i podkarpackiego o długości 17,5 km. Umowa została podpisana 10 grudnia 2020 r. Koszt prac wyniesie ok. 6,3 mln zł.

Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych planowane jest na 2024 r. W przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do DŚU oraz do decyzji ZRID, termin ten wydłuży się do 2025 r. Prace przygotowawcze zaplanowane są na lata 2020-2024/2025.

Przeznaczony do rozbudowy odcinek DK28 przebiega przez powiaty nowosądecki i gorlicki oraz gminy Chełmiec, Kamionka, Grybów i Ropa. Po wykonaniu planowanego zakresu prac poprawi się bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, komfort jazdy oraz usprawni się połączenie między lokalną siecią transportową a krajowymi szlakami komunikacyjnymi.


DK79 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa

Trasa o długości ok. 39 km na potrzeby rozbudowy podzielona została na trzy odcinki. Przebiegają one przez gminy Koszyce (odcinek I o długości 15,6 km), Nowe Brzesko (odcinek II - 10,9 km) oraz Igołomia-Wawrzeńczyce (odcinek III - 12,2 km). Dla wszystkich odcinków złożone zostały już wnioski o wydanie DŚU. Opracowywana jest Koncepcja programowa.

Zakres rozbudowy DK79 obejmuje dostosowanie drogi do parametrów obciążenia nawierzchni do 11,5 t/oś, poszerzenie jezdni i rozbudowę lub przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących), budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej oraz poprawę systemu odwodnienia. Poprawie ulegnie też bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, przebudowane zostaną zatoki autobusowe oraz inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Umowy z wykonawcami na przygotowanie Koncepcji programowej, uzyskanie DŚU, wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem zgody na realizację podpisane zostały latem 2019 r. Według planów, etap prac dokumentacyjnych ma się zakończyć w 2024 r.


DK79 Rudawa - Młoszowa

Rozbudowa obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. 21 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem DŚU i decyzji ZRID. Koszt prac wyniesie ponad 6,3 mln zł.

Prace dokumentacyjne są na etapie Koncepcji programowej. W czerwcu 2022 r. planowane jest posiedzenie ZOPI, a w II połowie 2022 r. GDDKiA chce złożyć wniosek o DŚU.

Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania DK79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa i skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-go Maja i św. Floriana w miejscowości Krzeszowice. Zbudowane zostaną chodniki i nastąpi poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

Według planów dokumentacja ma powstać w latach 2021-2024.


I to jeszcze nie wszystko

Trwają prace dokumentacyjne dla rozbudowy DK94 Kraków - Olkusz oraz rozbudowy DK87 na odcinku Nowy Sącz - Piwniczna z obejściem Barcic.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu projektowane są bezkolizyjne węzły na DK7 (Zakopiance) pomiędzy Krakowem i Myślenicami.

W maju 2021 r. złożony został wniosek o wydanie DŚU dla rozbudowy DK7 na odcinku Kraków - Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie oraz zamknięcia skrzyżowania DK7 z ul. Wesołą i ul. Parkową w Libertowie. GDDKiA uzyskała tę decyzję 10 listopada 2021 r. Pod koniec 2022 r. GDDKiA przewiduje ogłoszenie przetargu na projekt i budowę. Budowa węzła przewidywana jest na lata 2023-2025.

21 października 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wszczęte zostało postepowanie o wydanie decyzji ZRID dla przebudowy skrzyżowaniu DK7 oraz ulic Widokowa i Zadziele w Gaju na węzeł drogowy. Po uzyskaniu tej decyzji rozpocznie się budowa.

Skrzyżowanie w Krzyszkowicach zostanie przebudowane na węzeł dwupoziomowy. W styczniu 2022 r. uzyskaliśmy DŚU dla tego zadania. Aktualnie trwają prace nad projektem budowlanym.

3 grudnia 2021 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie STEŚ-R dla rozbudowy DK7 na odcinku 4 km w Głogoczowie, a marcu 2022 r. podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować