Inwestycje na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku

16 listopada na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku przekazany został teren budowy dla zadania pn. „Roboty budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku w ramach zadania: „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW w Szymbarku) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” - obszar architektoniczny”.

Inwestycje na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.


W przekazaniu uczestniczyli: Stanisław Kaszyk Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Daniel Markowicz dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Tomasz Przybyłowicz główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, Alicja Mołda dyrektor SOSW w Szymbarku oraz Stanisław Szepieniec inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą prac jest Firma Budowlana GŁÓWCZYK Piotr Główczyk z Siołkowej.


Prace budowlane polegać będą na montażu lamp oświetleniowych na elewacjach, wymianie balustrad i poręczy w obrębie wejścia do budynku, remoncie nawierzchni podjazdu i parkingu, montażu ławek, stolików, stojaka dla rowerów oraz remoncie ściany budynku stajni. Zakończenie robót przewidziane jest na kwiecień 2023 r. Koszt wykonania to 428 tys. brutto.


Źródło: Starostwo Powiatowe Gorlice

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować