Kolejny ważny etap budowy zachodniej obwodnicy Brzeska rozpoczęty

Plac budowy dwujezdniowej drogi tzw. II części łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75. Został przekazany wykonawcy.

Kolejny ważny etap budowy zachodniej obwodnicy Brzeska rozpoczęty

Po załatwieniu wszystkich formalności wykonawca przystąpi do wytyczenia geodezyjnego i przygotowania terenu do budowy. Rozpoczną też prace archeolodzy, którzy mają wskazane przez konserwatora zabytków stanowiska do przebadania.


Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.


Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska, szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się przepustowość z uwagi na liczne zakłady i sklepy komercyjne, sygnalizacje świetlne oraz nakładanie się ruchu miejskiego na tranzytowy. Wg. danych Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2021/22 r. na odcinku DK94 pomiędzy włączeniem I etapu łącznika brzeskiego (stanowiącym jednocześnie początek II etapu łącznika) do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza, średni dobowy ruch wynosi prawie 20,4 tys. pojazdów na dobę.


Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, zgodnie z którym także pierwszy jej odcinek czyli II część łącznika brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).


Inwestycja obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.


Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także: zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno -- naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt.


Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować