Małopolska: Prawie 84 mln zł na Branżowe Centra Umiejętności

Umiejętności praktyczne stanowią niejednokrotnie kamień milowy w rozwoju zawodowym. Dzięki rządowym środkom w całej Polsce powstanie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). 7 takich projektów zostanie zrealizowanych w Małopolsce – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolska: Prawie 84 mln zł na Branżowe Centra Umiejętności

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się dzisiaj uroczystość przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie.


Z rąk wojewody Łukasza Kmity odebrali je przedstawiciele: samorządu województwa małopolskiego – wicemarszałek Józef Gawron, powiatów: wadowickiego, limanowskiego, suskiego, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz szkół i Centrów Kształcenia Zawodowego uczestniczących w projekcie. Obecny był także poseł na Sejm RP Filip Kaczyński.


Małopolska: 7 projektów, blisko 84 mln zł

W Małopolsce zrealizowanych zostanie 7 projektów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności. Łączna wysokość przyznanych na ten cel środków to blisko 84 mln zł. 2 z nich dotyczą Krakowa, po 1: Andrychowa, Mszany Dolnej, Nowego Sącza, Suchej Beskidzkiej i Tarnowa. Tworzymy przestrzeń do skutecznej współpracy szkół, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczych i rozwojowych. Budujemy kuźnie umiejętności praktycznych – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.


Przyznane dla małopolskich projektów środki wahają się od blisko 9,4 mln zł do blisko 15 mln zł i dotyczą wsparcia w ramach takich dziedzin jak: spedycja, opieka medyczna, fryzjerstwo, informatyka i programowanie, technika masażu, gastronomia i kelnerstwo.


Małopolskie projekty BCU to:

 • 12 000 000 zł dla powiatu wadowickiego – na zadanie dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, w partnerstwie z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji;
 • 24 620 486,57 zł – dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – na zadania dotyczące Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu, w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Opiekunów Medycznych i Krajową Izbą Fizjoterapeutów;
 • 9 393 925 zł – dla gminy miejskiej Kraków – na zadania dotyczące Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sztuki Fryzjerskiej;
 • 14 970 045,95 zł – dla powiatu limanowskiego – na zadanie dotyczące Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – Technikum im. św. Antoniego z Padwy, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humano;
 • 11 999 405,17 zł – dla powiatu suskiego – na zadanie dotyczące Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”;
 • 11 000 000 zł – dla Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie – na zadanie dotyczące Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Sztuki Kulinarnej.


Nieustanny rozwój technologiczny, a także transformacje, których jesteśmy świadkami, wprowadzają zmiany obejmujące także rynek pracy. Dostosowanie kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki musi odbywać się płynnie. Nadal niezwykle ważnym aspektem pozostaje rozwijanie wymiany doświadczeń i oczekiwań szeroko rozumianego sektora edukacji i nauki z pracodawcami i otoczeniem gospodarczym. To wszystko ma się realizować także właśnie poprzez Branżowe Centra Umiejętności – podkreśla wojewoda Kmita.


120 nowoczesnych ośrodków w całej Polsce

Konkurs pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję doskonałości zawodowej” realizowany jest w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obecnie prefinansowanie zapewnione jest ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.


Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w Konkursie wynosi:

1 429 000 000 PLN, w podziale na 120 dziedzin od 9 000 0000 do 16 000 000 PLN.


Instytucją odpowiedzialną za Inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które na mocy umowy powierzyło zadanie przeprowadzenia i nadzoru nad Konkursem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.


Łącznie, dzięki środkom przekraczającym 1,4 mld zł, utworzonych zostanie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.


Odpowiadając na współczesne potrzeby

Formuła BCU to nowość w systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Centra będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego i będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki.


Wśród dziedzin, w których powstaną Centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.


Dzięki zaangażowaniu branż, projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.


Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.


BCU będą odgrywały istotną rolę w przygotowaniu kadr na potrzeby gospodarki w wielu dziedzinach.


Oferta BCU będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników w obszarze danej dziedziny zawodowej.


BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.


Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r., a kolejnych 100 do końca 2024 r.


BCU wzmocnią tym samym reformę kształcenia zawodowego wdrażaną przez resort edukacji od 2019 r.


4 kluczowe obszary działalności BCU:

OBSZAR I – działalność edukacyjno-szkoleniowa m.in. w postaci:

a) branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów, firmowanych i certyfikowanych przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie;

b) przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się;

c) kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej;

d) egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych;

e) szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu;

OBSZAR II – działalność wspierająca współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami;

OBSZAR III - działalność innowacyjno-rozwojowa, upowszechniająca wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformacje ekologiczną i cyfrową;

OBSZAR IV - działalność doradczo-promocyjna, wspierająca realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów absolwentów studiów.


Działania inwestycje objęte konkursem mogą dotyczyć takich zadań jak:

 • budowa nowej infrastruktury BCU albo
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • adaptacja istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,
 • Zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
 • Funkcjonowanie Centrum rozumianego jako prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych.


Przedsięwzięcia realizowane będą w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.


Planowane efekty utworzenia BCU to:

 • wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr;
 • zwiększenie regionalnego i lokalnego potencjału inwestycyjnego (BCU zlokalizowane w danym regionie przyczyni się do rozwoju gospodarczego tego regionu i będzie jednym z istotnych czynników lokowania inwestycji w regionie);
 • wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu współpracy z biznesem;
 • zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym;
 • upowszechnienie najnowszych technologii;
 • wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym.


Więcej na temat BCU tutaj.


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować