O inwestycjach, rozwoju i nauce w czasie pandemii w PWSZ

2020 rok był trudnym czasem dla wszystkich uczelni. Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę procesu kształcenia.

O inwestycjach, rozwoju i nauce w czasie pandemii w PWSZ

To było dla nas duże wyzwanie. Jako uczelnia praktyczna musieliśmy szybko przestawić się na prowadzenie zajęć w formie on-line. Podjęliśmy wszystkie możliwe środki łącznie z różnymi formami zewnętrznymi dofinansowania, aby zapewnić studentom jak najlepszą możliwość zdobywania wiedzy przede wszystkim na kierunkach praktycznych. To jest dla nas dużym wyzwaniem, bo jako uczelnie zawodowe tylko i wyłącznie możemy prowadzić kierunki praktyczne nie ogólnoakademickie, a większość zajęć szczególnie na kierunkach medycznych, okołomedycznych musi się odbywać w formie tradycyjnej, a nie zdalnej” – mówi rektor Mariusz Cygnar.


W ubiegłym roku w PWSZ została wprowadzona nowa oferta kształcenia. Na chwilę obecną jest 18 kierunków - I stopnia, 6 - II stopnia oraz dwa kierunki 5-letnie magisterskie.


W 2020 uczelnia przeznaczyła 2,5 mln zł na rozwój infrastruktury naukowo-badawczej. Obecnie realizowany jest najważniejszy z projektów, czyli budowa Instytutu Ekonomicznego. Więcej na ten temat TUTAJ. W kolejnych latach PWSZ przewiduje kolejne inwestycje. Chodzi o rozbudowę dwóch Instytutów: Pedagogicznego oraz Technicznego.


Poza tym uczelnia dba o rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników badawczo-dydaktycznych.


W 2020 roku aż 7 osób zdobyło tytuł naukowy doktora oraz również pracownicy samodzielni, a na przestrzeni ostatnich 5 lat - 39 pracowników otrzymało stopień naukowy doktora habilitowanego, naukowego lub tytuł profesora.


Jak zaznacza rektor Mariusz Cygnar ważną kwestią jest przejście przez proces parametryzacji, co byłoby niewątpliwie dużym osiągnięciem uczelni. 


Mamy szereg pracowników, którzy reprezentują różne dyscypliny naukowe i w których moglibyśmy ten status uzyskać. Myślę, że na przestrzeni 2 lat będziemy chcieli wystąpić do MEiN o kategorie B. Jest to związane z rozwojem naukowo-badawczym. Chcemy pozyskiwać odpowiednie środki na badania naukowe, ale to daje nam też możliwość szerszych horyzontów, czyli nawiązywania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz umiędzynarodowienia naszej uczelni. Mamy i przewidujemy kolejne porozumienia z podmiotami zagranicznymi aby potencjał naszej uczelni był jak największy.


W minionym roku PWSZ starała się o środki finansowe z MEiN oraz Ministerstwa Zdrowia.


W grudniu otrzymaliśmy dotacje w wysokości 1,8 mln zł na zwiększenie subwencji w ramach wzmocnienia potencjału uczelni kształcących personel medyczny oraz około 220 tys. zł na zwiększenie potencjału uczelni w zakresie kształcenia zdalnego. Staraliśmy się też o dofinansowanie na rozbudowę domu studenta. Taką dotacje otrzymaliśmy w kwocie ponad 1,8 mln zł. Do końca tego roku kalendarzowego zostanie wykonana nadbudowa 4 piętra w Domu Studenta, więc liczba możliwych miejsc zwiększy się o około 40.


Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr Halina Potok przedstawiła, w jaki sposób na chwilę obecną odbywa się proces kształcenia na uczelni.

Prowadzenie kształcenia w dobie pandemii jest bardzo trudne. Każda uczelnia boryka się z różnymi problemami. My na początku gdy zaczęliśmy nauczanie zdalne mieliśmy ogólny problem, bo nigdy wcześniej takiego kształcenia nie prowadziliśmy. Musieliśmy system informatyczny dostosować do realiów i skonfigurować go z platformami zdalnymi. W ciągu 2-3 tygodni udało się, dzięki czemu nasi nauczyciele mogli skutecznie prowadzić na nich zajęcia – wyjaśnia. 


W sezonie zimowym zostały wprowadzone trzy formy kształcenia: stacjonarne w formie tradycyjnej, na terenie uczelni, w formie hybrydowej – w pomieszczeniach pracowni, laboratoriach i salach ćwiczeniowych oraz w formie zdalnej.


Kształcenie hybrydowe i stacjonarne jest głównie prowadzone na kierunkach medycznych i okołomedycznych, czyli w Instytucie Kultury Fizycznej i Instytucie Zdrowia oraz na kierunkach, które wiążą się z uzyskaniem tytułu do wykonywania zawodu nauczyciela (Instytut Pedagogiczny). W innych odbywają się głównie zdalnie.


Sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzona w większości w formie zdalnej, chyba, że będzie to część praktyczna wówczas egzamin i zaliczenie będzie możliwe do zrealizowania na terenie uczelni.


W procesie kształcenia pomocne są zajęcia i praktyki zawodowe prowadzone przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego.


Praktyki zawodowe realizujemy przy współpracy różnych pracodawców. Podmioty lecznicze przyjmują studentów na praktyki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Odbywają się one również w podmiotach oświaty oraz w sektorze otoczenia społeczno-gospodarczego.


Nowe kierunki studiów, które zostały uruchomione w tym roku akademickim to: Public Relations i Reklama, Filologia niemiecka i Filologia wschodniosłowiańska.


Jeśli chodzi o przyszły semestr to jesteśmy na etapie kontaktu i konsultacji z dyrektorami instytutu. Jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni to zajęcia będą realizowane tak jak w semestrze zimowym. Jeżeli będzie zgoda na kształcenie stacjonarne to przejdziemy na takie. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.


Na uczelni rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na kierunki w Instytucie Technicznym na kierunkach: Mechatronika, Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nabór potrwa do 15 lutego. 


Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr Marek Reichel opowiedział w jaki sposób przebiega kwestia rozwoju nauki, współpracy i o znaczących sukcesach jakie na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu miesięcy osiągnęła uczelnia.

Działalność naszej uczelni została dostrzeżona i doceniona. Dostaliśmy kolejną nagrodę: Certyfikat Tytuł Eko Stratega 2020 roku. Została ona przyznana przez Rade Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Inicjatywy Wydarzenia, które organizuje Polska Agencja Przedsiębiorczości. 


Nagroda została przyznana na podstawie oceny wszechstronnej działalności PWSZ, ze szczególnym uwzględnieniem tego jak uczelni udaje się organizować i podtrzymywać współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Jeśli chodzi o słowo eko, to w szczególności dostrzeżono aspekt współpracy z MPEC, w ramach której powstało laboratorium z którego korzysta zarówno przedsiębiorstwo, jak i studenci oraz pracownicy PWSZ. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.


W kwestii realizacji projektów unijnych, to uczelnia uzyskała kolejną kartę Erasmusa+. Przez następne lata będzie mogła przyjmować studentów i pracowników z zewnątrz. Również studenci PWSZ będą mogli korzystać z tego przywileju i wyjeżdżać do innych państw i uczestniczyć tam w zajęciach lub odbywać praktykę zawodową.


Przygotowywana jest też nowa strategia rozwoju uczelni. Poprzednia zakończyła się w 2020 roku. 


Teraz mocno będziemy akcentować rozwój i współpracę międzynarodową, dalsze podnoszenie kwalifikacji kadry oraz podążać w kierunku parametryzacji, aby w przyszłości przybliżyć się do szkoły, którą będzie można nazwać Akademią – dodaje prorektor Marek Reichel.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować