Przygotowania do zimy tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gości powitał wicestarosta Antoni Koszyk, a posiedzenie prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

Przygotowania do zimy tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Głównym tematem spotkania było przygotowanie Powiatu Nowosądeckiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych w sezonie 2022/2023.


Omówiono m.in.:

  • funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (szpitale, pogotowie ratunkowe, przychodnie, placówki diagnostyki medycznej, transport);
  • działalność placówek pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, noclegownie, jadłodajnie, ogrzewalnie) oraz zasady wsparcia osób samotnych, ubogich, w podeszłym wieku i bezdomnych;
  • zasady monitorowania i kontrolowania przez służby (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straże Gminne i inne podmioty) miejsc przebywania osób bezdomnych, osób spożywających alkohol lub używających innych substancji odurzających (ogródki działkowe, pustostany, węzły ciepłownicze, dworce, itp.);
  • zimowe utrzymanie dróg i współdziałanie z wykonawcami utrzymania dróg;
  • odśnieżanie obiektów budowlanych przez ich właścicieli i zarządców;
  • zaopatrywanie odbiorców w energię elektryczną, gaz, paliwa płynne, ciepło;
  • kontrolowanie instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.


Poruszono także temat:

  • funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych (w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, zapewnienie uczniom ciepłego posiłku w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych, internatów, burs).
  • warunków przeżycia zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich w ekstremalnych warunkach zimowych;
  • współdziałania jednostek samorządu terytorialnego położonych w rejonach podgórskich, górskich (przy granicy z Republiką Słowacji) z TOPR, GOPR, jednostkami Straży Granicznej oraz słowackimi służbami ratowniczymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków w górach.


W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział szefowie służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektorzy jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować