Rozpoczyna się budowa II części łącznika brzeskiego

Od symbolicznego wbicia łopaty w poniedziałek 26 września 2022 r. rozpoczyna się budowa dwujezdniowej drogi klasy GP tzw. II części łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75. To jednocześnie pierwszy budowany odcinek nowej dwujezdniowej DK75 Brzesko – Nowy Sącz, nazywanej także Sądeczanką. Dalszy przebieg tej drogi jest na etapie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej (DŚU).

Rozpoczyna się budowa II części łącznika brzeskiego

Wykonawca II części łącznika brzeskiego, w ciągu drogi krajowej nr 75 przystąpił do wytyczenia geodezyjnego drogi i przygotowania terenu do budowy. Rozpoczną też prace archeolodzy, którzy mają wskazane przez konserwatora zabytków stanowiska do przebadania.


Przebieg drogi

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.


Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska , szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się przepustowość z uwagi na liczne zakłady i sklepy komercyjne, sygnalizacje świetlne oraz nakładanie się ruchu miejskiego na tranzytowy. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na odcinku DK75 przez Brzesko w kierunku Nowego Sącza przejeżdża średnio 20,4 tys. pojazdów na dobę.


Inwestycja na dzisiaj i na przyszłość

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, zgodnie z którym także pierwszy jej odcinek czyli II część łącznika brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).


Inwestycja obejmuje: budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną: istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Na długości ponad 400 m przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także: zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno -- naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną: dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt.


Kalendarium

4 maja 2017 r. - zawarta została umowa na przygotowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej

4 marca 2020 r. - decyzja środowiskowa stała się ostateczna

2 lipca 2020 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi

28 sierpnia 2020 r. - otwarto oferty przetargowe

30 października 2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę

23 listopada 2020 r. – podpisana została umowa na projekt i budowę

14 września 2022 r. – Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na realizację (ZRID)


Koszt inwestycji wynosi 98,3 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować