Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”

Rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”

Spośród sześciu wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka drogi krajowej DK75   Brzesko - Nowy Sącz, przebiegającego po zachodniej stronie Brzeska i będącego kontynuacją łącznika z autostradą A4 oddanego do ruchu w 2016 r. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Eurovia Polska. Koszt prac został wyceniony przez wykonawcę na 98 321 280,00 zł. 

Oferty były oceniane według kryteriów:  

 • cena (60 proc.), 
 • termin realizacji (10 proc.), 
 • przedłużenie okresu gwarancji (30 proc.). 

Wybrana oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów. 

W ramach realizacji zadania wykonawca ma wybudować drogę główną ruchu przyspieszonego (klasy GP), łącznice, dodatkowe jezdnie w pasie drogowym drogi głównej, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne oraz retencyjno-infiltracyjne. Przebudowie podlegać będą istniejące drogi i skrzyżowania oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Pozostałe prace do wykonania to: 

 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg i przepustów  
 • przełożenie koryta rzeki Uszwicy, 
 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, 
 • zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego,  
 • wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z wydanej decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego),  
 • przebudowa urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych. 

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 36 miesięcy, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej. 

Zgodnie z procedurą pozostali wykonawcy startujący w przetargu mogą się odwołać się od wyboru najkorzystniejszej oferty w ciągu 10 dni. 

II część „łącznika brzeskiego” z A4, a jednocześnie zachodnia obwodnica miasta, przebiegająca w ciągu DK75, będzie dwujezdniowa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do Programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, który zakłada, że także pierwszy jej odcinek, czyli II część „łącznika brzeskiego”, powstanie jako droga dwujezdniowa klasy GP. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazały, że przekrój ten może się okazać niewystarczający, stąd decyzja o zmianie. 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu „łącznika brzeskiego” pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku.  

Kalendarium 

 • 4 maja 2017 r. - zawarta została umowa na opracowanie STEŚ z uzyskaniem decyzji środowiskowej 
 • 4 marca 2020 r. - decyzja środowiskowa stała się ostateczna 
 • 2 lipca 2020 r. - ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi 
 • 28 sierpnia 2020 r. - otwarto oferty w przetargu 

 

Źródło: GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować