Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla powiatu krakowskiego oraz gmin: Krzeszowice, Łososina Dolna, Skała, Jodłownik, Nawojowa

– Ze środków rządowych na niespotykaną dotąd skalę modernizujemy i tworzymy nową infrastrukturę podnoszącą komfort życia mieszkańców. Doskonale widać to na przykładzie dofinansowań z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Samorządowcy zgłaszają się do mnie z prośbą o wsparcie dla szeregu projektów. Dokładam wszelkich starań, aby skutecznie i sprawnie pomagać im w takich sytuacjach. Dzięki przychylności Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolsce dotychczas została przyznana tylko z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwota ponad 66 mln zł. Każdego dnia przekonuję się, że wspólna praca z samorządami ma sens. Małopolska doskonale się rozwija. Jesteśmy na dobrej drodze – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla powiatu krakowskiego oraz gmin: Krzeszowice, Łososina Dolna, Skała, Jodłownik, Nawojowa

Siła rezerwy ogólnej

W przyznanej z rezerwy ogólnej budżetu państwa przez Prezesa Rady Ministrów do 22.09.2023 r. kwocie 66 410 000 zł – ponad 53,5 mln stanowią środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Z tej puli na dofinansowanie zadań oświatowych przeznaczyliśmy prawie 14 mln zł, na przebudowy dróg i mostów – prawie 8,7 mln zł, na ochronę zdrowia (zakup sprzętu, budowę, przebudowę placówek) – ponad 10,7 mln zł, a niemal 5,6 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspieranie OSP (zakup sprzętu, budowa, modernizacje strażnic). Do tego dochodzą inwestycje związane z rozwojem kultury i dziedzictwa narodowego (ponad 12,4 mln zł) oraz sportu, rekreacji i turystyki (ponad 1,3 mln zł). Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już prawie 13 mln zł. To swoista pomocna dłoń głównie dla samorządów. Tak działa rezerwa budżetowa rządu Premiera Mateusza Morawieckiego! – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Tylko w ostatnim czasie wojewoda podpisał kilka umów potwierdzających przyznane dofinansowanie. Objęte zostały nim następujące projekty: rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Sance w gminie Krzeszowice, budowa budynku segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Szyku w gminie Jodłownik, w gminie Łososina Dolna – odbudowa obiektu mostowego w Świdniku wraz z remontem tamtejszej drogi gminnej oraz odbudowa przepustu drogowego w Łososinie Dolnej, remont drogi gminnej wewnętrznej w Skale, a także zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Nawojowa. To zadania, których realizacja staje się możliwa dzięki środkom z rezerwy budżetu państwa.


4 mln zł dla powiatu krakowskiego

– Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale to ponad 70 lat tradycji. Posiada szeroką ofertę dydaktyczną, z której korzysta młodzież ze Skały i okolicznych miejscowości. Od 2013 r. w szkole funkcjonuje także internat. Ze względu na dużą i wciąż rosnącą liczbę uczniów konieczna była rozbudowa. Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego leży na sercu odpowiednie wykształcenie młodzieży, stąd na realizację tej inwestycji powiat krakowski otrzymał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 4 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale dysponuje łącznie dwoma budynkami – jednym budynkiem w Skale i jednym w Łazach. Budynek filii internatu w Łazach ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania. W związku z tym wychowankowie zostali przeniesieni do internatu w Skale, co spowodowało znaczne zagęszczenie liczby uczniów w pokojach.

W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego o dodatkowe skrzydło wraz z przebudową części istniejącej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowa powierzchnia w zaprojektowanym skrzydle budynku umożliwi pozyskanie dodatkowych sypialni, które pozwolą na przeniesienie części wychowanków do powstałych pokoi, a tym samym zostanie obniżona liczba uczniów w pokojach – z 4 do 3 osób. Ponadto powstanie 6 dodatkowych sal dydaktycznych. Będzie również możliwość odtworzenia biblioteki szkolnej oraz stworzenia miejsca dla pobytu uczniów czekających na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusów (aktualnie uczniowie oczekują na korytarzach).

Zakres prac obejmuje także m.in. przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu czy utwardzenie terenu stanowiącego dojścia i dojazdy z naziemnymi miejscami postojowymi, małą architekturą i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

– Walczymy o odpowiedni standard bazy dydaktycznej. Stawiamy też na spełnienie wymagań związanych z dostępnością budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki rozbudowie budynku szkoły uda się uzyskać prawie 1400 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. Stworzy to warunki niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 11 mln zł. W 2023 r. planowane nakłady wynoszą ponad 10,3 mln zł. Środki przyznane z rezerwy ogólnej to 4 mln zł. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny powiatu, na który składają się: środki własne samorządu (ponad 2,5 mln zł), środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 3,7 mln zł) oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ponad 81 tys. zł).


Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa w Sance w gminie Krzeszowice

Inną inwestycją w młodzież jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance, również w powiecie krakowskim. Gmina Krzeszowice realizuje zadanie związane z powstaniem hali widowisko-sportowej. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem będzie liczyć prawie 1,2 tys. m2 powierzchni użytkowej.

– Celem tej inwestycji jest poprawa dostępności dzieci i młodzieży szkolnej do podstawowej infrastruktury sportowej. Uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego sprzyja odkrywaniu i rozwijaniu sportowych talentów i uzdolnień uczniów. Dodatkowo kształtuje i utrwala nawyki. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Sance nie spełnia warunków. Niewielka powierzchnia – 6 m x 13 m – nie pozwala na gry zespołowe. Brakuje odpowiedniego zaplecza sanitarnego i szatni. Teraz – dzięki środkom z rezerwy budżetu państwa w wysokości prawie 2,9 mln zł – w Sance powstanie sala gimnastyczna na miarę XXI wieku – zapewnia wojewoda Kmita.

W ramach inwestycji przewidziano budowę hali sportowej z trybunami dla 148 osób wraz z zapleczem, magazynem, kotłownią oraz szatnią i łazienkami. Wykonane zostaną niezbędne instalacje zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Termin oddania budynku do użytku zaplanowano na luty 2024 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 11,5 mln zł.

Gmina otrzymała wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości prawie 2,9 mln zł, z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – prawie 2 mln zł, a także z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ok. 2,9 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy Krzeszowice.


Rozbudowa szkoły w Szyku w gminie Jodłownik

– Również inwestycję edukacyjną zrealizuje gmina Jodłownik. Będzie to budowa budynku segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Szyku. Wysokość dotacji celowej przyznanej przez Ministra Finansów to ponad 1,6 mln zł. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w latach 2020-2024 wynosi ponad 4,4 mln zł – przekazuje wojewoda Kmita.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wykonanie właściwych robót budowlanych, w tym wylewki, posadzki, tynkowanie i malowanie ścian, flizowanie, stolarkę, instalację elektryczną, gazową, wod.-kan. i c.o., wentylację mechaniczną, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie dojść i placów oraz wyposażenie sal dydaktycznych.


Naprawić to, co zniszczył żywioł

Gminie Łososina Dolna otrzyma środki z rezerwy budżetu państwa w łącznej wysokości prawie 640 tys. zł.

Jedna inwestycja to odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Świdnik – Gródek wraz z odbudową drogi w miejscowości Świdnik. Druga zaś to odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – Kamyk wraz z przebudową drogi w miejscowości Łososina Dolna.

– W lipcu 2021 r. most nad potokiem Świdnik w gminie Łososina Dolna został uszkodzony wskutek powodzi błyskawicznej, która przeszła przez region. Siła żywiołu uszkodziła m.in. płyty żelbetowe, barierki mostowe i stopy filarów. Mimo podjętych prac remontowych obiekt nie spełnia wszystkich wymagań. Brakuje bezpośredniego dojazdu do istniejących gospodarstw rolnych. Dlatego z pomocą przyszedł rząd. Gmina otrzyma środki w wysokości ok. 46% kosztów realizacji zadania. Całkowita wartość inwestycji to szacunkowo ok. 728 tys. zł – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Efektem rzeczowym inwestycji będzie przebudowany odcinek drogi o długości 50 mb, w tym długość mostu – ok. 13,5 mb.

Odbudowy wymaga również przepust w ciągu drogi gminnej Łososina Dolna – Kamyk nad potokiem Michalczewskim. Także w tym przypadku szkody wyrządziły intensywne opady atmosferyczne. Podmyte zostały przyczółki przepustu ramowego, uszkodzony został korpus drogi w obrębie przepustu, powstały wyrwy w nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja jest konieczna w celu powstrzymania zjawiska degradacji oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych. Efektem rzeczowym będzie odbudowa przepustu drogowego o nowych parametrach i przebudowa drogi o długości 105 mb.

Wszystkie prace budowlane będą wykonane w 2023 r. Ich szacowana wartość to ok 645 tys. zł. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa – ponad 302 tys. zł – to prawie 47% wartości zadania.


Bezpieczne drogi

– Ulica Sportowa w Skale jest krótkim, ale ważnym odcinkiem drogi w gminie. Stanowi dojazd do boiska sportowego, które jest siedzibą klubu TS Skalanka. Odbywają się tam zawody sportowe i strażackie, wojewódzkie rozgrywki ligowe oraz wiele innych imprez. Przy tej ulicy znajduje się także placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz nowe osiedle domów zamieszkane przez ponad 100 osób. To również ulica prowadząca do Drogi Drewnianej – traktu łączącego miasto Skała i wieś Ojców z centrum Ojcowskiego Parku Narodowego. Droga ta jest bardzo często uczęszczana, nie tylko przez miejscowych, ale także turystów. Dlatego dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tego połączenia Premier Mateusz Morawiecki udzielił wsparcia gminie Skała, przekazując na remont ul. Sportowej 50 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ulica Sportowa w Skale jest w złym stanie technicznym. Znaczne pogorszenie stanu nawierzchni nastąpiło po sezonie zimowym 2022/2023. Zamarznięte zastoiny śniegu i wody opadowej/roztopowej w spękaniach nawierzchni spowodowały m.in. niebezpieczne wyboje. Konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań zapobiegawczych. Mocno uszkodzona nawierzchnia jezdni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów (także służb ratowniczych w razie wypadku), jak i pieszych.

Zakres prac obejmuje remont drogi gminnej wewnętrznej na odcinku o długości 90 m i szerokości 3 m polegający na zerwaniu wierzchniej warstwy ścieralnej, zebraniu i wyrównaniu podbudowy oraz utwardzeniu nawierzchni drogi mieszankami mineralno-bitumicznymi, a także plantowaniu istniejących poboczy. Prace będą prowadzone w granicach pasa drogowego i będą dotyczyć odtworzenia stanu pierwotnego drogi.

Wartość remontu drogi gminnej wewnętrznej – ul. Sportowej – w miejscowości Skała wynosi ponad 62,5 tys. zł. Przyznane dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 50 tys. zł stanowi niemal 80% kosztów realizacji inwestycji.


Wsparcie dla OSP

– Dofinansowanie z rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, otrzyma także gmina Nawojowa. To 240 tys. zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Nawojowa. Całkowity koszt zadania to 300 tys. zł. Odpowiednie wyposażenie jednostki OSP wzmocni jej skuteczność działania w miejscu zdarzenia – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Coraz szerszy katalog zagrożeń oraz wymagań i oczekiwań wymusza konieczność podnoszenie poziomu prowadzonych działań ratowniczo-rozpoznawczych. Samochód jest niezbędny m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych. Jednostka OSP w Nawojowej wspólnie z GOPR uczestniczy w działaniach terenowych na obszarach leśnych i górskich gminy Nawojowa. Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy umożliwia dotarcie w miejsca wyżej położone.


Źródło: MUW, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować