W Mszanie Dolnej powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

11 października w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności. Symboliczny czek z rąk wojewody Łukasza Kmity odebrali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej Andrzej Dębski.

W Mszanie Dolnej powstanie Branżowe Centrum Umiejętności

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję doskonałości zawodowej realizowany jest w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obecnie prefinansowanie zapewnione jest ze środków krajowych pochodzących z Polskiego Funduszu Rozwoju.Instytucją odpowiedzialną za Inwestycję jest Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), które na mocy umowy powierzyło zadanie przeprowadzenia i nadzoru nad Konkursem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.


Przyznane dla małopolskich projektów środki wahają się od blisko 9,4 mln zł do blisko 15 mln zł i dotyczą wsparcia w ramach takich dziedzin jak: spedycja, opieka medyczna, fryzjerstwo, informatyka i programowanie, technika masażu, gastronomia i kelnerstwo.


Powiat Limanowski otrzymał 14 970 045,95 zł – na zadanie dotyczące utworzenia Informatycznego Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej – Technikum im. św. Antoniego z Padwy.


Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na:

1. Przeprowadzenie działań inwestycyjnych (prac remontowych) niezbędnych do utworzenia BCU w obiekcie przy ul. Matejki m.in:

– zniwelowanie barier architektonicznych (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,zainstalowanie poręczy, dostosowanie miejsca parkingowego),

– modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

– demontaż podłogi i wykonanie prac przygotowawczych do dalszego remontu oraz wymiana okien

– adaptację pomieszczeń – sal szkoleniowych

2. Zakup wyposażenia w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU.

3. Utworzenie struktury instytucjonalnej (wpisanie BCU do systemu oświaty, powołanie Rady zarządzającej BCU);

4. Zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców,

5. Funkcjonowanie BCU w zakresie:

A) działalność edukacyjno-szkoleniowa (szkolenia dla uczniów, studentów, nauczycieli, i innych osób dorosłych w dziedzinie Informatyka i Programowanie, opracowanie materiałów merytorycznych i multimedialnych do 10 umiejętności oraz do 5 kwalifikacji, utworzenie 5 nowych kwalifikacji w dziedzinie Informatyka i Programowanie (włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) oraz pełnienie przez szkołę (BCU w Mszanie Dolnej) funkcji instytucji certyfikującej, prowadzenie ośrodka egzaminującego w zakresie egzaminów zawodowych, prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie platformy zdalnego nauczania,

B) działalność integrująco – wspierająca (zachęcanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, uczelni do nawiązywania współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie Informatyka i Programowanie (i odwrotnie), udostępnianie infrastruktury dydaktyczno – lokalowej na cele edukacyjno – szkoleniowe,

C) działalność innowacyjno – rozwojowa (rozpowszechnianie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie Informatyka i Programowanie, transfer wiedzy do szkół, prezentacje, konferencje, itp.)

D) działalność doradczo – promocyjna (obsługa platformy infozwodowe.pl, zamieszczanie informacji, materiałów edukacyjnych, multimedialnych, raportów, badań stworzonych dla projektu, itp., doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów, promocja zawodów i kształcenia w dziedzinie Informatyka i Programowanie)

E) działalność w zakresie zadań dodatkowych (organizowanie turnieju lub olimpiady tematycznej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związanej z programowaniem i tworzeniem gier komputerowych).


Łącznie, dzięki środkom przekraczającym 1,4 mld zł, utworzonych w Polsce zostanie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.


Źródło: malopolska.uw.gov.pl

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować