Weź dotację na zabytki! Do rozdysponowania jest 220 tys. zł

220 tysięcy złotych jest do wzięcia w przyszłym roku na remonty zabytków. Z tych pieniędzy mogą skorzystać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Wnioski można przysyłać do 30 stycznia 2024 r.

Weź dotację na zabytki! Do rozdysponowania jest 220 tys. zł

Dotacja celowa może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Dotacje dotyczą:

- zabytków ruchomych – prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

- zabytków nieruchomych – podejmowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych;

- krajobrazu kulturowego – działań zmierzających do wyeksponowania historycznie ukształtowanej (w wyniku działalności człowieka) przestrzeni, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

- dokumentowania zasobów – diagnozowania, programowania i dokumentowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.


Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty renowacyjne obejmują nakłady na:

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.


Środki przeznaczone na ten cel w 2024 r. wynoszą 220 000 zł.


Sprawdź, na co można otrzymać dotację tutaj.


Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Anna Mordarska, tel. 18 41 41 813.


Na zdjęciu cerkiew w Andrzejówce.


Źródło: SPNS, fot. Janusz Wańczyk

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować