Pogoda - Sądeckie.pl19

Dzisiaj jest: 19. 04. 2021
Do końca roku: 256 dni
Jakość Powietrza

Wyniki Audytu w MOK - Ponad 400 tys. zł nieprawidłowości finansowych

Wyniki Audytu w MOK - Ponad 400 tys. zł nieprawidłowości finansowych

Pojawiły się wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu której przeprowadzenie zlecił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Poniżej całość protokołu

 

Informacja o kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu znak sprawy: WKB.RKF 1711.2.21.2019. Kontrolę przeprowadził Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej UMNS, na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z siedzibą przy Al. Wolności 23  w latach 2017-2019, Kontrola została udokumentowana Protokołem kontroli finansowej nr 21/Z/2019. 

Zakres kontroli obejmował prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury w latach 2017-2019, w tym między innymi: zasadność i celowość ponoszonych wydatków, ewidencja i realizacja przychodów jak również poprawność zawierania umów zleceń i o dzieło.    

Analiza dokumentacji zgromadzonej w wyniku przeprowadzonej kontroli wykazała szereg nieprawidłowości, opisanych szczegółowo w ww. protokole, a dotyczących:    

1. Organizacji jednostki: - zapisy zawarte w polityce rachunkowości niedostosowane do specyfiki jednostki, 
- brak wewnętrznych uregulowań, w tym: instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej, 
- brak zaprowadzenia ewidencji wyposażenia, zaniechanie oznakowania zakupionego wyposażenia numerami inwentarzowymi, 
- brak dziennika korespondencji pism. 
2.    Dokumentacji finansowo – księgowej: - niezamieszczanie na dowodach źródłowych odniesienia do numeru i pozycji raportu kasowego, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) - dotyczy wszystkich kontrolowanych dowodów księgowych 2017, 
- wątpliwe wydatki rozliczane w ramach organizacji kolejnych edycji Jesiennego Festiwalu Teatralnego, w tym ponoszone ze znacznym wyprzedzeniem jak i po jego zakończeniu, 
- nieprzestrzeganie zapisów § 26 obowiązującej w jednostce Instrukcji obiegu dokumentów księgowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, stanowiącej 
załącznik nr 4 do ZPK poprzez brak wskazania na wnioskach o zaliczkę terminu jej rozliczenia,  
- przypadki braku kontroli formalno–rachunkowej głównego księgowego, zamieszczanie zbyt ogólnych opisów merytorycznych na dowodach księgowych, brak zamieszczania daty wpływu na dokumentach źródłowych – dotyczy większości dokumentów, brak podpisu głównego księgowego pod dekretacją zamieszczaną na dowodach księgowych – dotyczy większości dokumentów, 
-  liczne przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań,  nawet do 65 dni po terminie, w tym składek ZUS, podatku, 
-  regulowanie zobowiązań na zasadach tzw. kompensaty pomimo braku stosownych uregulowań w przyjętych do stosowania zasadach rachunkowości, 
- zawarcie niekorzystnej umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunku jednostki, co skutkowało zapłatą bardzo wysokich prowizji bankowych, 
- praktykowanie pobierania gotówki z naruszeniem obowiązujących w MOK uregulowań, tj. bezpośrednio z bankomatu przez kasjera, 
- dokonywanie wydatków niezwiązanych z działalnością statutową jednostki, 
- liczne wydatki na usługi cateringowe, gastronomiczne, w tym przypadek dokonania takiego wydatku bez upoważnienia (brak podpisu kierownika jednostki w miejscu: zatwierdzam do wypłaty), 
- nieuzasadnione zakupy znacznej ilości artykułów spożywczych ( np. 60 kg ciastek) w miesiącu sierpniu 2017 r., bez wskazania imprezy kulturalnej, na którą zostały przeznaczone, 
- nieuzasadniony wydatek na organizację występu zespołu East End również w miesiącu sierpniu 2017 r., której to nie stwierdzono w Dzienniku imprez MOK za rok 2017. 
3. Zawieranych umów zleceń i umów o dzieło: - liczne przypadki braku numerów umów, 
- przypadki wypłacania wynagrodzenia w kwotach wyższych niż wynika to z zawartych umów bądź przedłożonych przez zleceniobiorców rejestrów zrealizowanych godzin, 
- przypadki wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom pomimo braku 
przedstawienia rejestru godzin przepracowanych, 
- umowy sporządzane w sposób ogólnikowy bez zabezpieczenia interesów Miejskiego Ośrodka Kultury, często obarczone błędami merytorycznymi i formalnymi, 
- wypłacanie wynagrodzenia „podwójnie” do tej samej umowy.   
4. Organizacji Jesiennego Festiwalu Teatralnego, w tym dystrybucji biletów: - porozumienia zawarte ws. organizacji JFT z Stowarzyszeniem Animatorów Kultury zostały sporządzone w sposób niezabezpieczający interesów MOK, zawierają ogólny podział zadań, 
- brak  szczegółowej kalkulacji kolejnych edycji festiwalu jak również rozliczeń wskazujących konkretne koszty i przychody, 
- powierzenie sprzedaży biletów wstępu na JFT w kolejnych latach osobie niezatrudnionej  w MOK na stałym etacie,  tylko na podstawie umowy zlecenia, która to osoba pełniła w ówczesnym czasie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Animatorów Kultury,
- nieprawidłowości w zakresie dystrybucji i sprzedaży biletów wstępu, w szczególności w latach 2017-2018, mające wpływ na osiągane przychody – szacunkowo utracone przychody  w latach 2017-2018 to 286 831,00 zł. 5. Wynajmu sali widowiskowej w MOK:
- wynajmowanie odpłatne sali widowiskowej położonej w budynku przy ul. Al. Wolności 23 w Nowym Sączu z naruszeniem zapisów zawartym w umowie użyczenia zawartej z miastem Nowy Sącz,
- umożliwienie wynajmowania ww. sali Stowarzyszeniu Animatorów Kultury w celach zarobkowych w latach 2017-2019, co spowodowało utratę przychodów w wysokości ok 115 276,00 zł.
- uczestniczenie osób zatrudnionych w MOK przy wystawianiu faktur przez Stowarzyszenie tytułem wynajmu,  
- przypadki wystawienia faktur za wynajem na rzecz Stowarzyszenia przez p.o. Dyrektora MOK, pomimo, iż umowa o wynajem zawarta została z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu, 
- brak jakiejkolwiek ewidencji wynajmu prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. 
6. Dotyczących wzajemnego zlecania realizacji imprez kulturalnych pomiędzy MOK,a SAK:   - zlecanie wzajemnych usług w postaci organizacji imprez kulturalnych na podstawie bardzo ogólnie sporządzonych umów, które nie precyzowały konkretnych działań, 
- brak jakichkolwiek kalkulacji kosztów (przychodów) zlecanych imprez. 
Reasumując nieprawidłowości finansowe wyliczone zostały na kwotę 402 107,00 zł. 
 
Protokół kontroli nr 21/Z/2019 z dnia 11 marca 2020 r. z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu został umieszczony na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

 

 

 

Źródło: UMNS
 

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować