25. edycja Konkursu "Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni"

Założeniem konkursu jest powrót do tradycji – "Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni", podniesienie stanu estetycznego miasta, podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku miasta.

25. edycja Konkursu "Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni"

Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:

 • ogrody przydomowe;
 • balkony;
 • tereny zielone jednostek organizacyjnych.


Zgłoszenie do konkursu należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańców, które znajduje się w Ratuszu, Rynek 1 lub w Wydziale Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 3, wypełniając kartę zgłoszeniową, wraz z załącznikami. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 4-5 zdjęć. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres konkurs@nowysacz.pl.


Karta zgłoszeniową, Wyrażenie zgody na udział w konkursie, Regulamin konkursu oraz Zarządzenie tutaj.


Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny obiektów na podstawie zdjęć stanowiących załącznik do zgłoszenia. Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców.


Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:

 • czystość i estetyka;
 • urządzenie rabat kwiatowych;
 • utrzymanie trawników;
 • ukwiecenie okien i balkonów;
 • różnorodność gatunkowa;
 • elementy małej architektury;
 • urządzenie skalniaka, oczka wodnego;
 • funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie).


W przypadku balkonów:

 • ukwiecenie;
 • czystość i estetyka;
 • kompozycje kwiatowe.


W przypadku jednostek organizacyjnych:

 • wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska, ukwiecenie, utrzymanie terenu zielonego;
 • utrzymanie terenu zielonego,
 • ukwiecenie rabat przy jednostkach organizacyjnych i instytucjach.


Zgłoszenia niekompletne (tj. brak dokumentacji fotograficznej w postaci zdjęć) oraz te, które nie posiadają podanego dokładnego adresu zgłaszanego obiektu, posesji nie zostaną rozpatrzone.


Po podsumowaniu ilości zdobytych punktów nastąpi ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników będzie miało charakter uroczysty i nastąpi w miesiącu październiku 2023 r. o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia, dyplomy.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować